Regeling Noodcommunicatievoorziening

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 18-03-2017 t/m heden

Regeling Nationaal Noodnet

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 45 van de Politiewet 1993,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Noodcommunicatievoorziening: het telecommunicatienetwerk dat door Koninklijke KPN N.V. is ontwikkeld als noodcommunicatievoorziening.

Artikel 2

  • 1 Elke eenheid heeft ten minste twee aansluitingen op de Noodcommunicatievoorziening.

  • 2 De jaarlijkse abonnementskosten voor twee aansluitingen op het Noodcommunicatievoorziening worden door de Minister van Veiligheid en Justitie vergoed.

Artikel 3

De gelden voor de jaarlijkse abonnementskosten van twee aansluitingen voor elke eenheid worden toegevoegd aan en opgenomen in de algemene bijdrage, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit financieel beheer politie.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Noodcommunicatievoorziening.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 mei 1996

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven