Regeling eisen praktijk-examen A

[Regeling vervallen per 30-09-2003.]
Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 22-09-1999 t/m 29-09-2003

Regeling eisen praktijk-examen A

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 111, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 70 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-09-2003]

De aanvrager moet in staat zijn een selectie van de hierna genoemde handelingen uit te voeren:

 • a. controle op juiste bevestiging van de helm;

 • b. controle op de juiste afstelling van de spiegels;

 • c. controle van de banden en bandenspanning;

 • d. controle van de verlichting, reflectoren en richtingaanwijzers;

 • e. controle van de stuurinrichting;

 • f. controle van de positie en functie van de diverse bedieningsorganen, schakelaars, controlelampjes en meters;

 • g. controle van de remmen en remvloeistof;

 • h. controle van het oliepeil;

 • i. controle van de claxon;

 • j. controle van de achterwielvering.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-09-2003]

Tijdens het praktijk-examen dient de aanvrager blijk te geven in staat te zijn om in verkeerssituaties op veilige wijze:

 • a. de kant van de weg of de parkeerruimte te verlaten;

 • b. op het juiste weggedeelte en met aanpassing van de snelheid aan de weg- en verkeersomstandigheden aan het verkeer deel te nemen;

 • c. te rijden op rechte weggedeelten;

 • d. bochten te rijden;

 • e. afstand te houden ten opzichte van andere voertuigen;

 • f. van rijstrook te veranderen en andere zijdelingse verplaatsingen uit te voeren;

 • g. andere weggebruikers in te halen, alsook obstakels voorbij te rijden;

 • h. juist te handelen ten opzichte van tegenliggers, ook bij wegversmallingen;

 • i. door overige weggebruikers tegemoet gekomen en ingehaald worden;

 • j. in diverse omstandigheden in te halen;

 • k. een overweg te naderen en op te rijden;

 • l. te rijden nabij en op bijzondere weggedeelten, zoals woonerven, voetgangersoversteekplaatsen, tram- en bushaltes;

 • m. een kruispunt te naderen en op te rijden;

 • n. rechts of links af te slaan bij kruispunten of om de weg te verlaten;

 • o. de invoegstrook van de doorgaande rijbaan op te rijden (invoegen) en van de doorgaande rijbaan de uitvoegstrook (uitvoegen);

 • p. een rotonde te berijden;

 • q. het voertuig in voldoende mate te beheersen door het uitvoeren van een aantal vaardigheden met het voertuig.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-09-2003]

De aanvrager dient tijdens het praktijk-examen blijk te geven inzicht te hebben ten aanzien van de in artikel 2 genoemde handelingen en manoeuvres door middel van:

 • a. het letten op tekens en overige aanduidingen op de weg;

 • b. het tijdig en op juiste wijze geven van signalen aan de overige weggebruikers en tijdig en op juiste wijze te reageren op signalen van de overige weggebruikers;

 • c. het adequaat reageren in gevaarlijke situaties;

 • d. het tijdig en op juiste wijze reageren op tekens en aanwijzingen van verkeersagenten e.d.;

 • e. het naar behoren rekening te houden met andere weggebruikers, met name kwetsbare weggebruikers als voetgangers, fietsers e.d., en op te letten in situaties waarin ander verkeer kan worden verwacht (kijkgedrag);

 • f. rekening te houden met weg- en weersomstandigheden;

 • g. het op de juiste wijze verlenen van voorrang aan bestuurders en het voor laten gaan van weggebruikers die daar recht op hebben;

 • h. het innemen van de juiste plaats op de weg voor het uitvoeren van voorgenomen handelingen zoals inhalen, afslaan en stoppen, en het daarvoor geschikte dan wel bestemde weggedeelte te kiezen;

 • i. het houden van voldoende volgafstand ten opzichte van de overige bestuurders en weggebruikers;

 • j. te rijden met een veilige, aan de verkeersomstandigheden aangepaste snelheid en daarbij de geldende maximumsnelheid niet te overschrijden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-09-2003]

De aanvrager dient bij het uitvoeren van de in de artikelen 2 en 3 genoemde examenonderdelen blijk te geven:

 • a. het ontkoppelings- en schakelmechanisme van het voertuig op juiste en economische wijze te bedienen;

 • b. op juiste wijze zowel versnellend als vertragend over te schakelen;

 • c. de gastoevoer van het voertuig op juiste en economische wijze te bedienen;

 • d. de remorganen van het voertuig op juiste wijze te bedienen;

 • e. de verlichtings-, waarschuwings- en andere hulpapparatuur tijdig en op de juiste wijze te bedienen;

 • f. het voertuig behoorlijk te beheersen door het tonen van voldoende stuurvastheid en het op juiste wijze doen afschuinen van het voertuig bij het nemen van bochten;

 • g. onder alle omstandigheden rekening houden met de aard en omvang van het voertuig en de beperkingen van het gezichtsveld;

 • h. tijdig en op doelmatige wijze de snelheid van het voertuig te vertragen, te remmen en te stoppen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 30-09-2003]

De in artikel 2, onder q, bedoelde vaardigheden bestaan uit:

 • a. het voertuig op juiste wijze van de middenstandaard halen (afbokken), aan de hand meevoeren, zonder hulp van de motor, en vervolgens op juiste wijze op de middenstandaard plaatsen (opbokken);

 • b. het op juiste wijze op- en afstappen;

 • c. het op juiste wijze rijden met geringe snelheid;

 • d. het op juiste wijze rijden van aangegeven opeenvolgende linker- en rechterbochten (slalom);

 • e. het op juiste wijze maken van een halve draai in een vloeiende beweging binnen een beperkte ruimte (keren);

 • f. het op juiste wijze rijden van een denkbeeldige acht;

 • g. het op juiste wijze rijden van een cirkel;

 • h. het op juiste wijze stoppen bij een aangegeven snelheid (stopproef);

 • i. het voertuig op juiste wijze op een helling tot stilstand brengen en weer optrekken (hellingproef).

Artikel 6

[Regeling vervallen per 30-09-2003]

Het CBR verstrekt na afloop van het praktijk-examen aan de aanvrager een uitslagformulier waarop het resultaat van het examen is vermeld. Bij een onvoldoende examen zal

tevens worden aangegeven aan welke exameneisen niet werd voldaan.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 30-09-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1996.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 30-09-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eisen praktijk-examen A.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 mei 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven