Regeling goedkeuring tarieven CBR

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-10-2006 t/m 31-12-2012

Regeling goedkeuring tarieven CBR

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 51, 57, 98, 158 en 197, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Cl:

het CBS-prijsindexcijfer (totaal, zonder verrekeningen) van de gezinsconsumptie over de maand juni van het lopende kalenderjaar zoals dat is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin;

b. Cv:

het CBS-prijsindexcijfer (totaal, zonder verrekeningen) van de gezinsconsumptie over de maand juni van het kalenderjaar voorafgaande aan het lopende kalenderjaar zoals dat is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin;

c. Rl:

het CBS-indexcijfer van regelingslonen voor de particuliere bedrijven over de maand juni van het lopende kalenderjaar zoals dat is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin;

d. Rv:

het CBS-indexcijfer van regelingslonen voor de particuliere bedrijven over de maand juni van het kalenderjaar voorafgaande aan het lopende kalenderjaar zoals dat is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin;

e. huidig tarief:

het tarief van het lopende jaar;

f. het CBR:

de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De tarieven voor de kosten van het theorie-examen en voor de aanvraag van verklaringen van rijvaardigheid en verklaringen van geschiktheid, zoals deze telkenjare voor het komende kalenderjaar worden vastgesteld door het CBR, worden goedgekeurd voor zover vaststelling van die tarieven plaatsvindt met toepassing van de volgende rekenformule dan wel voor zover die tarieven voor het komende kalenderjaar geen wijziging ondergaan ten opzichte van het lopende kalenderjaar:

[0,25 x

C1

+ 0,75 x

R1

]

x [ het huidige tarief ]

= [ het nieuwe tarief]

Cv

Rv

x het rekenbedrag voor = rekenbedrag

het huidig tarief

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De door het CBR vastgestelde tarieven voor de kosten van het theorie-examen en voor de aanvraag van verklaringen van rijvaardigheid en verklaringen van geschiktheid, zoals gelden voor de periode van 1 juni 1996 tot 1 januari 1997, worden goedgekeurd voor zover die tarieven:

  • a. voor wat betreft de kosten van het theorie-examen en de aanvraag van verklaringen van rijvaardigheid en verklaringen van geschiktheid, gelijk zijn aan de bij regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 oktober 1995, nr. RV 207243 Hoofddirectie van de Waterstaat (Stcrt. 216), houdende vaststelling tarieven CBR per 1 januari 1996, vastgestelde tarieven;

  • b. voor wat betreft de aanvraag van verklaringen van rijvaardigheid op basis van een nader onderzoek rijvaardigheid als bedoeld in de artikelen 86 tot en met 96 van het Reglement rijbewijzen, gelijk zijn aan het bij regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 oktober 1995, nr. RV 207243 Hoofddirectie van de Waterstaat (Stcrt. 216), houdende vaststelling tarieven CBR per 1 januari 1996, voor toelating tot het nader onderzoek rijvaardigheid, bedoeld in artikel 109 van het Wegenverkeersreglement, vastgestelde tarief.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

  • a. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 augustus 1989, nr. R 36884 (Stcrt. 168), houdende vaststelling van de bedragen en van de wijze van betaling, alsmede houdende de (collectieve) aanwijzing als zodanig van de deskundigen, alles als bedoeld in de artikelen 107 en 109 van het Wegenverkeersreglement;

  • b. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 augustus 1993, nr. RVT 155969 Hoofddirectie van de Waterstaat (Stcrt.163), houdende vaststelling van de tarieven van het CBR als bedoeld in de artikelen 103, 103a en 105 van het Wegenverkeersreglement;

  • c. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 augustus 1993, nr. RVT 155968 Hoofddirectie van de Waterstaat (Stcrt. 163), houdende vaststelling van de tarieven voor het nader onderzoek theoriekennis en het nader onderzoek rijvaardigheid als bedoeld in de artikelen 107 en 109 van het Wegenverkeersreglement;

  • d. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 oktober 1995, nr. RV 207243 Hoofddirectie van de Waterstaat (Stcrt. 216), houdende vaststelling tarieven CBR per 1 januari 1996.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1996.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling goedkeuring tarieven CBR.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 mei 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven