Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 107, tweede en derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en op de artikelen 11, 33, 52 en 99 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel 1

Voor rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren worden de in de bijlagen bij deze regeling opgenomen modellen vastgesteld.

Model 1A: Theorie-certificaat (afgegeven tot 01-06-1996);

Model 1B: Theorie-certificaat (afgegeven m.i.v. 01-06-1996);

Model 1C: Theorie-certificaat, afgegeven na nader onderzoek (afgegeven m.i.v. 01-09-1989);

Model 2: Geneeskundige verklaring (afgegeven m.i.v. 01-10-1987);

Model 5A: Eerste aanvraag rijbewijs;

Model 5B: Aanvraag rijbewijs uitbreiding categorie(ën);

Model 5C: Aanvraag rijbewijs wegens beschadiging of onleesbaarheid;

Model 5D: Aanvraag rijbewijs wegens vermissing, diefstal of vernieuwing;

Model 5E: Aanvraag rijbewijs na opheffing ongeldigverklaring;

Model 5F: Aanvraag Nederlands rijbewijs door personen zonder vaste woon- of verblijfplaats of buitenlandse studenten wonende in Nederland;

Model 5G: Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland;

Model 5H: Aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs;

Model 6A: Rijbewijs volgens oud model;

Model 6B: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 01-01-1984 tot 01-10-1986);

Model 6C: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 01-10-1986 tot 11-06-1987);

Model 6D: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 11-06-1987 tot 01-06-1996);

Model 6E: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 01-06-1996 tot 01-06-2002);

Model 6F: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 01-06-2002 tot 01-10-2006);

Model 6G: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven m.i.v. 01-10-2006);

Model 6H: Rijbewijs volgens model van de Europese Unie (afgegeven m.i.v. 19-01-2013);

Model 6I: Rijbewijs volgens model van de Europese Unie (afgegeven m.i.v. 14-11-2014);

Model 7A: Kwalificatiekaart bestuurder volgens model van de Europese Unie (afgegeven m.i.v. 01-07-2021);

Model 8a: Begeleiderspas;

Model 10: Begeleidingspas model 2018.

Artikel 2

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan in afwijking van artikel 1 besluiten dat model 6F na 1 oktober 2006 gedurende een door hem te bepalen termijn wordt afgegeven en dat model 6G wordt afgegeven met ingang van een door hem te bepalen tijdstip gelegen na 1 oktober 2006.

Artikel 2a

In deze regeling wordt verstaan onder publiek identificatiemiddel: publiek identificatiemiddel als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Wet digitale overheid.

Artikel 2b

Het rijbewijs is voorzien van een contactloze microchip die voldoet aan de eisen vastgelegd in Verordening (EU) nr. 383/2012 van de Commissie van 4 mei 2012 tot vaststelling van de technische voorschriften betreffende rijbewijzen met een ingebouwd opslagmedium (microchip) (PbEU 2012, L 120).

Artikel 2c

Op de microchip staan de volgende gegevens:

 • a. die gegevens die ook op het rijbewijs zijn vermeld, met dien verstande dat alle voor- en achternamen van de rijbewijshouder voluit worden vermeld en dat bij alle hoofdcodes eveneens alle subcodes worden vermeld;

 • b. de functionaliteit voor het publiek identificatiemiddel indien de aanvrager van het rijbewijs is ingeschreven in de basisregistratie personen;

 • c. het burgerservicenummer in versleutelde vorm ten behoeve van authenticatie van de houder van het document in het kader van elektronische dienstverlening als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Wet digitale overheid;

 • d. het burgerservicenummer in afgeleide vorm ten behoeve van authenticatie van de houder van het document in het kader van elektronische dienstverlening anders dan als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Wet digitale overheid; en

 • e. gegevens die betrekking hebben op de plaatsing op het rijbewijs van het publieke identificatiemiddel, de activering, blokkering of deblokkering, alsmede de status of de wijziging van de status van dat publieke identificatiemiddel.

Artikel 2d

Indien de EU-typegoedkeuring van het rijbewijs die ten grondslag ligt aan model 6I wordt ingetrokken of dit naar oordeel van de Dienst Wegverkeer noodzakelijk is, wordt model 6I afgegeven, zonder dat de microchip van dat model is voorzien van gegevens, totdat de microchip weer is voorzien van een EU-typegoedkeuring of dit naar oordeel van de Dienst Wegverkeer weer mogelijk is.

Artikel 2f

Op een rijbewijs dat een functionaliteit voor een publiek identificatiemiddel bevat wordt een door de Dienst Wegverkeer vast te stellen aanduiding van dat publieke identificatiemiddel geplaatst.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 mei 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage behorende bij de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren

Model 1A. Theorie-certificaat (afgegeven tot 01-06-’96)

Voorzijde

Bijlage 43662.png

Op de achterzijde kan ten behoeve van betrokkene informatie worden verstrekt.

Model 1B. Theorie-certificaat (afgegeven m.i.v. 01-06-’96)

Voorzijde

Bijlage 43663.png

Op de achterzijde kan ten behoeve van betrokkene informatie worden verstrekt.

Model 1C. Theorie-certificaat, afgegeven na nader onderzoek (afgegeven m.i.v. 01-09-’89)

Voorzijde

Bijlage 43664.png

Op de achterzijde kan ten behoeve van betrokkene informatie worden verstrekt.

Model 2A. Geneeskundige verklaring (afgegeven m.i.v. 01-10-’87)

Voorzijde

Bijlage 43665.png

Op de achterzijde kan ten behoeve van betrokkene informatie worden verstrekt.

Model 2B. Verklaring van geschiktheid (afgegeven m.i.v. 01-06-’96) 1

Voorzijde

Bijlage 43666.png

Op de achterzijde kan ten behoeve van betrokkene informatie worden verstrekt.

Model 2C. Verklaring van geschiktheid, afgegeven na nader onderzoek (afgegeven m.i.v. 01-06-’96)

Voorzijde

Bijlage 43667.png

Op de achterzijde kan ten behoeve van betrokkene informatie worden verstrekt.

Model 3A. Verklaring van rijvaardigheid (afgegeven m.i.v. 01-10-’87)

Voorzijde

Bijlage 43668.png

Op de achterzijde kan ten behoeve van betrokkene informatie worden verstrekt.

Model 3B. Verklaring van rijvaardigheid (afgegeven m.i.v. 01-06-’96)

Voorzijde

Bijlage 43669.png

Op de achterzijde kan ten behoeve van betrokkene informatie worden verstrekt.

Model 4A. Verklaring van rijvaardigheid, afgegeven na nader onderzoek

Voorzijde

Bijlage 43670.png

Op de achterzijde kan ten behoeve van betrokkene informatie worden verstrekt.

Model 4B. Verklaring van rijvaardigheid, afgegeven na nader onderzoek (afgegeven m.i.v. 01-06-’96)

Voorzijde

Bijlage 43671.png

Op de achterzijde kan ten behoeve van betrokkene informatie worden verstrekt.

Formulier 5A. Eerste aanvraag rijbewijs

Bijlage 258776.png

Formulier 5B. Aanvraag rijbewijs uitbreiding categorie(ën)

Bijlage 258777.png

Formulier 5C. Aanvraag rijbewijs wegens beschadiging of onleesbaarheid

Bijlage 258778.png

Formulier 5D. Aanvraag rijbewijs wegens vermissing, diefstal of vernieuwing

Bijlage 258779.png

Formulier 5E. Aanvraag rijbewijs na opheffing ongeldigverklaring

Bijlage 258780.png

Formulier 5F. Aanvraag Nederlands rijbewijs door personen woonachtig in Nederland (personen zonder vaste woon- of verblijfplaats of buitenlandse studenten)

Bijlage 258781.png

Formulier 5G. Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland

Bijlage 258782.png

Formulier 5H. Aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs

Bijlage 258783.png

Model 6A. Rijbewijs volgens oud model

Kleur: rose

Buitenzijde

Bijlage 202032.png

Binnenzijde

Bijlage 202033.png

Kleur: rose

 • In de kaders achter de letters A, B, C, D en E is een tekst opgenomen waarin wordt aangegeven voor welke categorieën motorvoertuigen de onderscheiden catergorieën rijbewijzen geldig zijn.

 • De aanduiding van de plaats waar het nummer van het rijbewijs moet worden ingevuld kan zich ook bevinden onder “7. Geldig tot”.

 • De voetregel bij 1 kan ook luiden: (voor gehuwde of gehuwd geweest zijnde vrouw eigen naam desgewenst gevolgd door de naam van de echtgenoot of gewezen echtgenoot).

Model 6B. Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 01-01-’84 tot 01-10-’86)

Kleur: rose

Afmetingen: 106 x 222 mm

Buitenzijde

Bijlage 202034.png

Binnenzijde

Bijlage 202035.png
 • Bij “1 NAAM” wordt voor de gehuwde of gehuwd geweest zijnde vrouw de eigen naam vermeld, desgewenst gevolgd door de naam van de echtgenoot of gewezen echtgenoot.

 • Bij “2 VOORNAMEN” wordt de eerste voornaam voluit vermeld.

Model 6C. Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 01-10-’86 tot 11-06-’87)

Kleur: rose

Afmetingen: 106 x 222 mm

Buitenzijde

Bijlage 202036.png

Binnenzijde

Bijlage 202037.png

Model 6D. Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 11-06-’87 tot 01-06-’96)

Kleur: rose

Afmetingen: 106 x 222 mm

Buitenzijde

Bijlage 202038.png

Binnenzijde

Bijlage 202039.png

Model 6E. Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 01-06-1996 tot 01-06-2002)

Kleur: rose

Afmetingen: 106 x 222 mm

Buitenzijde

Bijlage 202040.png

Binnenzijde

Bijlage 202041.png

Model 6F. Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven m.i.v. 01-06-2002)

Buitenzijde

Kleur: rose

Afmetingen: 106 x 222 mm

Bijlage 202042.png

Binnenzijde

Bijlage 202043.png

Model 6G. Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven m.i.v. 01-10-2006)

Bijlage 241523.png
Bijlage 241524.png

Model 6H. Rijbewijs volgens model van de Europese Unie (afgegeven m.i.v. 19-01-2013)

Bijlage 250225.png
Bijlage 250226.png

Model 6I: Rijbewijs volgens model van de Europese Unie (afgegeven m.i.v. 14-11-2014).

Bijlage 254229.png
Bijlage 254230.png

Model 7A: Kwalificatiekaart bestuurder

Bijlage 266165.png
Bijlage 266166.png

Model 8a:

[Red: Vervallen.]

Model 9a: Begeleiderspas nieuw model

Bijlage 257214.png

Model 10: Begeleiderspas 2018

Bijlage 260249.png
Bijlage 260250.png
 1. Op dit model kunnen de rijbewijscategorieën, geplaatst in een kader, zijn voorgedrukt. Alsdan is/zijn de categorie/categorieën waarvoor de verklaring niet geldig is, doorgestreept. ^ [1]
Naar boven