Regeling teruggave omgewisselde niet-Nederlandse rijbewijzen

[Regeling vervallen per 01-10-2004.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-06-1996 t/m 30-09-2004

Regeling teruggave omgewisselde niet-Nederlandse rijbewijzen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 110 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

Een tegen een Nederlands rijbewijs omgewisseld rijbewijs dat is afgegeven buiten Nederland, anders dan in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, wordt aan de aanvrager teruggegeven indien de aanvrager een aantoonbaar belang heeft bij de teruggave.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

Van een aantoonbaar belang als bedoeld in artikel 1, is sprake indien:

  • a. het omgewisselde rijbewijs meerdere functies heeft, zoals die van rijbewijs en die van paspoort;

  • b. de aanvrager in Nederland werkzaam is, studerend is of anderszins duurzaam aanwezig is en een aantoonbare woonplaats in het buitenland heeft, welke hij met regelmaat bezoekt, zoals in weekeinden of vakanties.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

Het verzoek tot teruggave dient te worden ingediend bij de aanvraag tot omwisseling van het buiten Nederland afgegeven rijbewijs.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

Degene die het omgewisselde, buiten Nederland afgegeven rijbewijs teruggeeft, vermeldt zo mogelijk op dat rijbewijs, dat op vertoon daarvan een Nederlands rijbewijs is afgegeven.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

De regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 28 december 1982, nr. A 29219, Centrale Afdeling Wegenverkeerswetgeving (Stcrt. 254), houdende vaststelling van nadere voorschriften ter zake van de teruggave van bij de omwisseling ingenomen rijbewijzen die zijn afgegeven in niet-lid-staten van de Europese Gemeenschappen, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1996.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling teruggave omgewisselde niet-Nederlandse rijbewijzen.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 mei 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven