Loopbaanregeling bedrijfsartsen RBB

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 25-05-1996 t/m 31-12-2019

Loopbaanregeling bedrijfsartsen RBB

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 13 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gehoord de Bijzondere Commissie ex artikel 113 van het Algemeen Ambtenarenreglement bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

vast te stellen de regeling van de loopbaanvorming en daarmee samenhangende salarisontwikkeling van bij de Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst werkzame bedrijfsartsen volgens de bij dit besluit behorende bijlage.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1989.

Deze regeling kan worden aangehaald als: Loopbaanregeling bedrijfsartsen RBB.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Inleiding

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Voor de functie van bedrijfsarts adviseur bij de Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) geldt de eis van inschrijving in het register van erkende Sociaal Geneeskundigen, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. De arbeidsmarktsituatie is echter zodanig, dat voor deze functie geen of onvoldoende geregistreerde bedrijfsartsen kunnen worden aangetrokken. Dit heeft tot gevolg dat de bij de RBB werkzame arts alvorens volledig te kunnen worden ingezet, eerst nog in dienstopdracht de opleiding tot bedrijfsarts dient te volgen. Tijdens deze opleidingsfase vindt een, in intensiteit afnemende, begeleiding door of namens de districtsmanager plaats. In beginsel zal ongeveer één jaar na indiensttreding, mits sprake is van goed functioneren, een start kunnen worden gemaakt met de ca. vier jaar durende opleiding.

Gedurende de periode van opleiding zal de arts door een toenemende kennis en ervaring steeds meer in staat zijn de uitgebreide taakstelling van bedrijfsarts adviseur beter, vollediger en zelfstandiger uit te voeren. De ’bedrijfsarts-in-opleiding’ zal in beginsel geen taken opgedragen krijgen ter zake van de strategische beleidsontwikkeling van de RBB. Waar het gaat om algemene adviezen betreffende arbeidsomstandigheden en het uitbrengen van een jaarverslag geldt over het algemeen dat dit doorgaans nog onder de verantwoordelijkheid van de districtsmanager of een andere ervaren arts of poolmanager zal geschieden.

Gekoppeld aan dit ’opleidingstraject’ geldt voor de arts de volgende salarisontwikkeling.

Salaris bij aanstelling

De nieuw aan te stellen arts (zonder relevante werkervaring) wordt in beginsel ingeschaald in schaal 11, periodiek 0.

Voor niet-geregistreerde artsen die bij de indiensttreding over relevante werkervaring beschikken, geldt dat bij de inschaling met deze ervaring rekening kan worden gehouden. Hierbij gelden twee voorwaarden:

  • a. de inschaling kan nooit plaatsvinden boven het maximumsalaris van schaal 12;

  • b. de inschaling mag niet leiden tot verstoring van de interne salarisverhoudingen.

Bij aanstelling kan inschaling in schaal 13 slechts plaatsvinden indien de arts staat ingeschreven in het register van Sociaal Geneeskundigen, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

Salaris bij promotie

Indien het functioneren daartoe aanleiding geeft, kan de arts die bij de aanstelling is ingeschaald in schaal 11, op voordracht van de districtsmanager tussentijds worden bevorderd naar schaal 12. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na een aantal jaren in opleiding of bij zeer goed functioneren.

De inschaling in schaal 13 kan plaatsvinden zodra de arts staat ingeschreven in het register van Sociaal Geneeskundigen, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

Onder dezelfde voorwaarden kan de arts die bij de aanstelling is ingeschaald in schaal 12, worden bevorderd naar schaal 13, zodra de arts staat ingeschreven in het register van Sociaal Geneeskundigen, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Bij uitstekend functioneren kan aan deze arts, nadat het maximum van schaal 13 is bereikt, een toelage worden toegekend tot het maximum van schaal 14.

Uitzonderingen

Artsen die voor 1 januari 1989 maar na 30 september 1985 in dienst zijn getreden van de RBB, kunnen tot het maximum van schaal 14 worden ingeschaald indien zij staan ingeschreven in het register van Sociaal Geneeskun-digen, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde én sprake is van goed en volledig functioneren.

Artsen die voor 1 oktober 1985 in dienst van de RBB zijn getreden, kunnen worden ingeschaald in schaal 15 nadat zij tenminste één jaar het maximumsalaris van schaal 14 hebben genoten, ingeschreven staan in het register van Sociaal Geneeskundigen, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde én sprake is van goed en volledig functioneren.

Voor zover een RBB-bedrijfsarts op grond van een koninklijk besluit aanspraak kan maken op een persoonlijke toelage, blijft deze aanspraak ongewijzigd.

Naar boven