Douaneregeling

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-07-2008 t/m 31-07-2008

Regeling verband houdende met de herziening van de douanewetgeving 10 mei 1996/WD96/402

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 10 tot en met 23 van de bijlage bij het Protocol van 15 juni 1970 tot vaststelling van een Benelux-tarief van invoerrechten, het Protocol betreffende goederen van oorsprong en van herkomst uit bepaalde landen onderworpen aan een bijzondere regeling bij invoer in een van de Lid-Staten, behorende bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (Trb. 1957, 91), Titel II C van de Inleidende Bepalingen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage I is gevoegd bij de verordening (EEG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987 van de Raad van de Europese Gemeenschappen (PbEG L 256), de artikelen 3, 4, 6, 9, 14, 18, 25, 35, 53 en 58 van de Douanewet, de artikelen 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 32, 34, 35, 44, 48, 49 en 50 van het Douanebesluit, de artikelen 22a, 22b, 22c, 88b en 88c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 3 van de Invorderingswet 1990, artikel 21 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 69 van de Wet op de accijns en artikel 31 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De vordering ten behoeve van de visitatie van een schip:

  • a tot het doen vaart verminderen of bijdraaien, indien het schip zich bevindt in zee, in een zeegat of op een meer,

  • b tot het doen stilhouden of aanleggen, indien het schip zich elders bevindt dan in zee, in een zeegat of op een meer, wordt gedaan in duidelijke en op het schip goed verstaanbare bewoordingen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van radiotelefonie of een dergelijk hulpmiddel. Bij de vordering wordt meegedeeld dat deze wordt gedaan door de douane.

 • 2 De inspecteur die de vordering doet, dient, indien hij geen gebruik maakt van radiotelefonie of een dergelijk hulpmiddel en hij zich niet bevindt op een vaartuig van de Belastingdienst/Douane dat als zodanig kenbaar is, in uniform te zijn of vergezeld te zijn van een inspecteur in uniform of een politieambtenaar in uniform.

 • 3 Een vaartuig van de Belastingdienst/Douane is als zodanig kenbaar indien het een vlag voert met daarop duidelijk zichtbaar ’DOUANE’ in witte letters of indien een op andere wijze op dat vaartuig aangebracht opschrift ’DOUANE’ duidelijk zichtbaar is.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De vordering, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, kan in zee of in een zeegat vanaf een vaartuig van de Belastingdienst/Douane dat als zodanig kenbaar is, ook worden gedaan door middel van het door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde en in het Internationaal Seinboek (Stcrt. 1969, 52) vermelde sein met de betekenis ’U moet stoppen of bijdraaien. Ik zal bij u aan boord komen’.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De vordering tot het doen stilhouden van een ander vervoermiddel dan een schip of een luchtvaartuig wordt gedaan:

  • a bij dag door middel van een stopteken, bestaande uit een ronde witte schijf met rode rand, waarop in het wit van de schijf met zwarte letters ’DOUANE’ is vermeld;

  • b bij nacht door middel van een stopteken, bestaande uit een rood licht dat snel verticaal op en neer wordt bewogen.

 • 2 Bij dag kan de vordering door een inspecteur in uniform ook worden gedaan door het opsteken van de rechterhand. Bij nacht dient de inspecteur die de vordering doet in uniform te zijn of vergezeld te zijn van een inspecteur in uniform of een politieambtenaar in uniform.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde vordering kan ook worden gedaan door in rood licht afwisselend de woorden ’VOLGEN’ en ’DOUANE’, onderscheidenlijk de woorden ’STOP’ en ’DOUANE’ te tonen:

  • a bij een motorvoertuig, waarmee wordt gereden vóór het vervoermiddel waarop de vordering ziet;

  • b in spiegelschrift, bij een motorvoertuig, waarmee wordt gereden achter het vervoermiddel waarop de vordering ziet.

 • 4 De vordering tot het buiten werking stellen van de motor van het in het eerste lid bedoelde vervoermiddel wordt gedaan in voor de bestuurder goed verstaanbare bewoordingen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het doen van de vordering tot het stilstaan van personen die goederen vervoeren welke zich niet in of op een vervoermiddel bevinden, alsmede van personen die ingevolge wettelijke bepalingen aan lijfsvisitatie zijn onderworpen, geschiedt in voor hen goed verstaanbare bewoordingen. De inspecteur maakt daarbij, indien hij niet in uniform is, zijn kwaliteit bekend; tussen zonsonder- en zonsopgang behoeft hij, indien hij niet in uniform is, de bijstand van een inspecteur in uniform of van een politieambtenaar in uniform.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 2 De verplichtingen welke ingevolge artikel 9 van de Douanewet bestaan jegens de inspecteur, gelden mede jegens de ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst.

Artikel 7a

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De bevoegde douaneadministratie, bedoeld in artikel 10 van de Overeenkomst opgesteld op grond van Artikel K3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied (Trb. 1995, 225), is de voorzitter van het managementteam Belastingdienst/Douane Rotterdam.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde douaneadministratie is gehouden uitvoering te geven aan onherroepelijke beslissingen van een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit met betrekking tot kennisneming, verwijdering of verbetering van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 15, vierde lid, onder I, II en III, van de in het eerste lid genoemde Overeenkomst.

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Met betrekking tot de goederen aangewezen in bijlage VII, kolom I, horizontale balken Ia, Ib, Ic, Id en If, kolom II, horizontale balken IIe en IIf, kolom IV, horizontale balk IVa, onder (2) voor zover het betreft de onder Verordening (EG) no. 1255/99 vallende goederen van post 2309 1011 tot en met 2309 1070 en 2309 9031 tot en met 2309 9070, horizontale balken IVc, IVd, IVe, IVf en IVg en kolom V, horizontale balk Va, onder (3), zevende gedachtestreepje, kan zekerheid ter verzekering van de voldoening van douanerechten worden gesteld bij het bij die goederen in bijlage VII genoemde productschap, indien de desbetreffende douaneschuld is ontstaan uit hoofde van artikel 201, eerste lid, onderdeel a, van het Communautair douanewetboek.

Artikel 8b

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Indien een productschap een vergunning heeft verleend als bedoeld in artikel 56, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 68, eerste lid, en voor deze goederen een douaneschuld ontstaat uit hoofde van artikel 204 van het Communautair douanewetboek, wordt dat productschap voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5, 22a, eerste lid, 22b, 22c, eerste en vierde lid, alsmede hoofdstuk V, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 3, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 mede aangemerkt als inspecteur, onderscheidenlijk ontvanger.

Hoofdstuk 2. Binnenbrengen van goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

§ 2. Over zee binnengebrachte goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als vaarwater voor over zee binnengebrachte schepen en de daarin of daarop aanwezige goederen worden aangewezen de vaarwaters, opgenomen in bijlage I.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als douanekantoor als bedoeld in artikel 4 van het Douanebesluit worden de plaatsen aangewezen opgenomen in bijlage II, in voorkomend geval rekening houdend met de aard van de goederen of met de douaneregeling waaronder de goederen zullen worden geplaatst.

Artikel 11a

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Als plaatsen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het besluit, waar schepen en de daarin of daarop aanwezige goederen kunnen worden aangebracht, worden aangewezen de plaatsen opgenomen in bijlage II. Het aanbrengen geschiedt door het doen van een mededeling aan de inspecteur van de aankomst op een plaats als hiervoor bedoeld.

 • 2 Op de plaatsen als bedoeld in het eerste lid kunnen geen andere activiteiten plaatsvinden dan

  • a het innemen van provisie en scheepsbehoeften ten behoeve van de bemanning van het schip; of

  • b het innemen van brandstoffen of smeermiddelen bestemd voor de aandrijving of smering van het schip; of

  • c het aan boord nemen van goederen welke nodig zijn voor reparatie of vervanging van onderdelen van het schip, mits deze reparatie of vervanging noodzakelijk is om het schip zijn reis voort te kunnen laten zetten alsmede de daadwerkelijke reparatie of vervanging van deze onderdelen.

  Het schip dient na afloop van deze activiteiten zijn reis voort te zetten zonder dat de eerstvolgende haven van bestemming een in Nederland gelegen haven is.

Artikel 11b

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De toestemming tot het overladen van ter zee uitgaande goederen als genoemd in artikel 35, tweede lid, van het besluit, wordt door de inspecteur door middel van een daartoe strekkende vergunning verleend aan de persoon die de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het uitgaan van goederen dient na te komen. Met betrekking tot het verlenen, het aanpassen en het intrekken van de vergunning is artikel 3 van het besluit van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De toestemming wordt slechts verleend voor het overladen van:

  • a provisie of scheepsbehoeften ten behoeve van de bemanning van het schip; of

  • b brandstoffen of smeermiddelen bestemd voor de aandrijving of smering van het schip; of

  • c goederen welke nodig zijn voor reparatie of vervanging van onderdelen van het schip, mits deze reparatie of vervanging noodzakelijk is om het schip zijn reis voort te kunnen laten zetten.

 • 3 De overlading kan slechts plaatsvinden in een schip dat overeenkomstig artikel 11a, eerste lid, is aangebracht.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 2 De Inspecteur kan bij vergunning toestaan dat de in het eerste lid bedoelde formaliteit elektronisch wordt vervuld.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De summiere aangifte, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Douanebesluit, wordt gedaan door inlevering van:

  • a één of meer volglijsten (Douane 11) behorend tot de in artikel 12 genoemde generale verklaring;

  • b de scheepsvoorradenaangifte (IMO/FAL 3) voor de in het schip aanwezige provisie.

 • 2 De in de volglijst (Douane 11) te vermelden gegevens mogen desgewenst worden vermeld in bij te voegen scheepvaartmanifesten welke zijn ingericht volgens het model ICS-STANDARD MANIFEST 1968. Alsdan moet op de voorzijde van de volglijst worden verwezen naar die scheepvaartmanifesten onder vermelding van hun aantal. De manifesten en alle in het manifest omschreven goederen worden doorlopend genummerd.

 • 3 De Inspecteur kan bij vergunning toestaan dat de in het eerste lid bedoelde summiere aangifte elektronisch wordt gedaan.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als vaartuigen voor het verrichten van openbare diensten welke niet aan een douanekantoor als bedoeld in de artikelen 40 en 43 van het Communautair douanewetboek behoeven te worden aangebracht, worden aangewezen:

 • a de vaartuigen van de Belastingdienst/Douane;

 • b de vaartuigen van de regionale politiekorpsen en het korps landelijke politiediensten;

 • c de vaartuigen voor het verrichten van loodsdiensten;

 • d de vaartuigen van de Vaarwegmarkeringsdienst;

 • e de onderzoekingsvaartuigen ressorterende onder de Directie Visserij;

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Toestemming tot overlading van goederen waarvoor ingevolge artikel 5 van het Douanebesluit een summiere aangifte is gedaan kan slechts worden verleend indien:

 • a zekerheid wordt gesteld als waarborg voor de betaling van de douaneschuld die ten aanzien van deze goederen kan ontstaan.

 • b wordt overgeladen in een ander schip, dat de goederen zal vervoeren naar een douanekantoor als bedoeld in artikel 4 van het Douanebesluit.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Voor goederen die over zee zijn binnengebracht en met een ander vervoermiddel over zee of door de lucht rechtstreeks zullen worden verder vervoerd, kan een doorvoerlijst (Douane 51) worden opgemaakt.

§ 3. Door de lucht binnengebrachte goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 2 Als douanekantoor als bedoeld in artikel 10 van het Douanebesluit worden de plaatsen aangewezen opgenomen in bijlage III, in voorkomend geval rekening houdend met de aard van de goederen of met de douaneregeling waaronder de goederen zullen worden geplaatst.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De summiere aangifte, bedoeld in artikel 11 van het Douanebesluit, wordt gedaan door inlevering van een generale verklaring luchtvaart zoals is voorzien in het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart van Chicago, 7 december 1944 (Stb. H 165), met daarin vervat het manifest van de lading of door inlevering van alleen het manifest van de lading, zoals voorzien bij dat verdrag.

 • 2 De inspecteur kan bij vergunning toestaan dat de in het eerste lid bedoelde summiere aangifte elektronisch wordt gedaan.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Ter tegemoetkoming aan bijzondere bezwaren kan in bijzondere gevallen of groepen van gevallen door de inspecteur onder daarbij te stellen voorwaarden ontheffing worden verleend van de bepalingen betreffende de tijden gedurende welke met binnenkomende luchtvaartuigen kan worden geland.

§ 4. Tijdelijke opslag van goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Ruimtes voor tijdelijke opslag kunnen worden gevestigd op plaatsen, opgenomen in bijlage IV.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Degene die een ruimte voor tijdelijke opslag wenst te beheren, dient daartoe bij de inspecteur een schriftelijk verzoek in. Het verzoek bevat gegevens omtrent:

  • a de plaats waar het gebouw of terrein is gelegen, met vermelding van gemeente en kadastrale aanduiding;

  • b de ligging, de afscheiding van andere percelen, de bouw en de inrichting; c. naam en adres van de verzoeker van de ruimte voor tijdelijke opslag.

 • 2 Bij het verzoek wordt van de ruimte een duidelijke tekening op schaal overgelegd.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Een wijziging in de inrichting van een ruimte voor tijdelijke opslag wordt niet aangebracht dan na goedkeuring van de inspecteur.

 • 2 Intrekking van de vergunning tot beheer van een ruimte voor tijdelijke opslag door de inspecteur kan, behalve op verzoek van de beheerder, eveneens geschieden indien zich een omstandigheid voordoet wanneer naar het oordeel van de inspecteur bedoelde ruimte niet of niet meer in die mate gebruikt wordt dat handhaving van de vergunning gerechtvaardigd is.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het plaatsen van goederen in een ruimte voor tijdelijke opslag, bedoeld in artikel 186 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek, kan slechts geschieden nadat een zekerheid is gesteld.

 • 2 Geen nadere aangifte, als bedoeld in artikel 186 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek is vereist indien:

  • a alle in de ingediende summiere aangifte omschreven goederen in één ruimte voor tijdelijke opslag worden geplaatst;

  • b de summiere aangifte is gesteld ten name van een ander dan de beheerder van de ruimte voor tijdelijke opslag en de beheerder schriftelijk heeft verklaard dat hij van die ander de verplichting heeft overgenomen om de formaliteiten te verrichten welke nodig zijn om de goederen binnen de ingevolge artikel 49 van het Communautair douanewetboek geldende termijn een douanebestemming te geven.

 • 3 De in het tweede lid onderdeel b bedoelde overname van de verplichting wordt in de navolgende vorm door de beheerder op de summiere aangifte gesteld: ’Ondergetekende ...... (naam) ...... verzoekt hierbij de in deze aangifte vermelde goederen in de ruimte voor tijdelijke opslag te mogen plaatsen. ...... (naam ) ......’.

 • 4 De nadere aangifte wordt gedaan op de wijze zoals omschreven in de Toelichting Enig document, zoals opgenomen in bijlage VI.

 • 5 De inspecteur kan bij vergunning toestaan dat de in de artikel 186 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek nadere aangifte elektronisch dan wel met behulp van een handels- of administratief document wordt gedaan.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Tot uitslag van goederen uit een ruimte voor tijdelijke opslag dient een douaneaangifte, een document voor douanevervoer onderscheidenlijk een vooraf ingediende schriftelijke kennisgeving dat goederen een andere douanebestemming zullen krijgen dan die van plaatsing van de goederen onder een douaneregeling.

Hoofdstuk 3. Douanebestemmingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Afdeling 1. Aangiften (normale procedure)

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

§ 1. Douanekantoren

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Douanekantoren zijn gevestigd in plaatsen opgenomen in bijlage V.

 • 2 In voorkomend geval kan de inspecteur rekening houdend met de aard van de goederen of met de douaneregeling waaronder de goederen zullen worden geplaatst andere plaatsen aanmerken als plaats waar goederen kunnen worden aangebracht.

§ 2. Inhoud van de aangifte

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1

Het gebruikstarief wordt onder verantwoordelijkheid van Onze Minister samengesteld en gepubliceerd.

 • 2 Het gebruikstarief is met inbegrip van alle wijzigingen beschikbaar via Internetadres www.douane.nl/taric-nl. Tegen betaling is de lijst van goederenomschrijvingen met acht cijferige codes (gecombineerde nomenclatuur) ook als losbladig boekwerk verkrijgbaar. Hierin zijn de algemeen geldende rechten bij invoer opgenomen. De afwijkende tarifaire maatregelen en de non-tarifaire maatregelen zijn uitsluitend opgenomen in het gebruikstarief op het Internet.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Voor zover de vermelding in een douaneaangifte van het gehalte, de samenstelling of de hoeveelheid van de goederen van belang is met het oog op de heffing van rechten bij invoer, mag die vermelding achterwege blijven voor zover de bijzonderheden redelijkerwijs niet bekend kunnen zijn en de aangever verzoekt deze op zijn kosten door het Rijk te laten bepalen. De aangifte dient een voorlopige aanduiding van het ontbrekende gegeven te bevatten die gebaseerd is op de gegevens waarover de aangever beschikt en die de inspecteur aanvaardbaar acht.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De formulieren Enig document worden ingevuld overeenkomstig het bepaalde in bijlage VI. De in die bijlage opgenomen tekst wordt aangehaald als: Toelichting Enig document.

 • 2 De bij de invulling van het formulier Enig document te gebruiken codes zijn de codes opgenomen in het codeboek Sagitta en beschikbaar via Internetadres www.douane.nl.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Tenzij bij wettelijke bepalingen anders is bepaald, heeft een douaneaangifte een geldigheidsduur van één maand.

 • 2 In voorkomend geval is de inspecteur bevoegd een kortere of langere geldigheidsduur vast te stellen mede met inachtneming van de douaneregeling waaronder de goederen zijn geplaatst.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien de aangifte met toepassing van artikel 201, tweede lid, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek is ingediend, worden de goederen binnen zeven dagen na indiening van die aangifte bij het douanekantoor aangebracht.

 • 2 De plaats waar de goederen kunnen worden onderzocht dient aan het douanekantoor te worden gemeld door inlevering van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende verklaring waarin dit gegeven is vermeld. Tevens wordt in de verklaring vermeld de aangifte-identificatie die op de ingeleverde aangifte in vak A door de aangever of door de douane is vermeld. In geval van een elektronische aangifte worden deze gegevens verstrekt in een elektronisch bericht.

§ 3. Aangifte welke met gebruikmaking van automatische gegevensverwerking wordt gedaan

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Aangiften kunnen, door degenen aan wie daartoe een vergunning is verleend, elektronisch worden ingediend. In de vergunning kan het indienen van een elektronische aangifte worden beperkt tot bepaalde douaneregelingen.

 • 2 De vermeldingen in vak 44 van het formulier Enig document betreffende overgelegde bescheiden, hebben in een elektronische aangifte betrekking op bescheiden die de aangever op het tijdstip waarop de aangifte wordt gedaan in zijn bezit heeft. De bescheiden, voorzien van de aangifte-identificatie op de wijze zoals bepaald in de Toelichting Enig document, moeten uiterlijk de tweede werkdag na de dag waarop de aangifte is gedaan zijn ontvangen op het douanekantoor waar de elektronische aangifte is gedaan, tenzij door de inspecteur anders is bepaald. In de vergunning tot het indienen van elektronische aangiften kunnen nadere bepalingen worden gesteld voor de wijze van toezending van de bescheiden of voor de wijze van archivering daarvan.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In geval van een elektronische aangifte wordt de aangifte van gegevens inzake de douanewaarde als bedoeld in artikel 178 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek elektronisch gedaan door de vereiste gegevens te vermelden in de aangifte voor het vrije verkeer alsof zij daarvan deel uitmaken.

De gegevens worden vermeld op dezelfde wijze als is voorgeschreven voor het vermelden van de gegevens in een formulier D.V.1, behoudens de afwijkingen die blijken uit hetgeen is bepaald in de vergunning tot het doen van elektronische aangiften voor het vrije verkeer.

§ 4. Controle van aangiften

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Bij verificatie van een aangifte door middel van onderzoek van de goederen wordt de uitkomst van een onderzoek of van het heronderzoek geacht overeen te komen met de aangifte, indien een verschil op de waarde of de hoeveelheid geringer is dan één percent van hetgeen aanwezig is, mits de bevinding van dat verschil niet van invloed is op de berekening van het bedrag dat verschuldigd is, wordt terugbetaald of kwijtgescholden en het verschil is ontstaan tengevolge van dwaling of onwillekeurig verzuim.

 • 2 Een summiere aangifte dan wel een document voor douanevervoer waarvan de goederen aan de hand van de omschrijving niet te identificeren zijn, wordt voorzien van de vereiste aftekeningen en verklaringen indien een verschil op de hoeveelheid van de goederen geringer is dan tien percent van hetgeen aanwezig is, mits het is ontstaan ten gevolge van een dwaling of onwillekeurig verzuim van de aangever.

 • 3 Vorenstaande leden zijn niet van toepassing op het aantal colli of losse voorwerpen.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Behoudens hetgeen is bepaald met betrekking tot heronderzoek van de hoeveelheid en de soort is de aangever bevoegd heronderzoek te vorderen ten aanzien van de samenstelling van de goederen.

§ 5. Het in het vrije verkeer brengen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 36

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het verzoek bedoeld in artikel 81 van het Communautair douanewetboek kan slechts bij de inspecteur worden gedaan indien in de douaneaangifte de goederensoort is vermeld waarvoor het tarief van de rechten bij invoer het hoogste is onder de toevoeging ’en andere goederen’.

  Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan door in vak 44 van het formulier Enig Document te vermelden ’Verzoeke toepassing artikel 81 CDW’.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde wijze van aangeven kan worden toegestaan indien het een partij goederen betreft bestaande uit twee of meer goederensoorten die elk een waarde hebben van niet meer dan € 1000 en een nettogewicht van niet meer dan 1 000 kg;

 • 3 De in het eerste lid bedoelde wijze van aangeven is niet toegestaan:

  • a indien onder de goederensoorten die deel uitmaken van de partij zich een goederensoort bevindt waarvan het in het vrije verkeer brengen ingevolge andere wettelijke bepalingen dan die inzake de rechten bij invoer is verboden of beperkt of aan regelen is gebonden;

  • b indien aanspraak wordt gemaakt op toepassing van een preferentieel tarief zonder dat wordt aangetoond dat de gehele partij voldoet aan de daarvoor geldende bepalingen;

  • c indien onder de goederensoorten die deel uitmaken van de partij zich een goederensoort bevindt waarvoor een tarief geldt met een andere maatstaf dan de waarde.

Artikel 37

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Bij het doen van een aangifte voor het vrije verkeer voor de goederen bedoeld in bijlage VII, kolom 3, wordt een origineel ondertekend, volledig en naar waarheid ingevuld en goed leesbaar formulier L in tweevoud, overgelegd. Het gestelde bij of krachtens artikel 17 van het Douanebesluit is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Als een aangifte voor het vrije verkeer elektronisch geschiedt en daartoe toestemming is verleend, wordt het formulier L geacht in overeenstemming met het eerste lid te zijn overgelegd, mits de volgens het formulier L vereiste gegevens worden vermeld in de aangifte voor het vrije verkeer. In de gevallen dat zekerheid is gesteld bij het productschap dient een formulier zekerheidsstelling te worden overgelegd.

 • 3 Voor goederen, die vallen onder de bij bijlage VII, onder kolom 3, genoemde posten van de gecombineerde nomenclatuur, onderdelen van posten of ex-posten en aangeduid zijn met het teken *), gelden de verplichtingen, gesteld in dit lid, niet, indien op de dag van aanvaarding van de aangifte in voorkomend geval mede gelet op hun oorsprong en/of herkomst, volgens de regelen van de in deze bijlage genoemde verordeningen dan wel de daarop gebaseerde uitvoeringsbepalingen geen bedrag aan landbouwheffingen is vastgesteld.

 • 4 De inspecteur zendt terstond nadat de goederen zijn vrijgegeven, het formulier L, bedoeld in het eerste lid toe aan het bevoegd productschap.

 • 5 Uit het formulier L, bedoeld in het eerste lid, dan wel uit begeleidende of nagezonden stukken blijkt:

  • a van de bevindingen van de inspecteur bij verificatie van de aangifte voor het vrije verkeer ten aanzien van alle feiten of omstandigheden die van belang zijn voor de toepassing van het heffingen- en in voorkomend geval het subsidieregime, alsmede het vergunningen- en certificatenstelsel bij invoer;

  • b in voorkomend geval, dat de ontvanger zich heeft belast met de inning van de heffing, in welk geval tevens het bedrag van de opgelegde heffing wordt vermeld, dan wel dat geen heffing is opgelegd;

  • c ingeval bij de aangifte voor het vrije verkeer een voorfixatiecertificaat wordt overgelegd, dat niet hier te lande is afgegeven: de instantie die het certificaat heeft afgegeven alsmede het nummer van het betrokken certificaat, terwijl bovendien een fotokopie daarvan moet worden meegezonden.

 • 6 Op de aangifte voor het vrije verkeer stelt de inspecteur met inachtneming van de regels ter zake in voorkomend geval aantekening op het overgelegde certificaat.

§ 6. Uitvoer

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 38

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De inspecteur kan bij vergunning toestaan dat voor een partij goederen die bestaat uit twee of meer goederensoorten waarbij van elke goederensoort de waarde niet meer is dan € 1000 en het nettogewicht niet meer dan 1.000 kg, een aangifte ten uitvoer wordt gedaan alsof de gehele partij uitsluitend bestaat uit die van de partij deel uitmakende goederensoort die de hoogste waarde heeft. In de aangifte wordt aan de eigen benaming van de vorenbedoelde goederensoort toegevoegd de vermelding ’en andere goederen’ en worden de vermeldingen opgenomen die de inspecteur in de vergunning voorschrijft.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergunning kan slechts worden verleend in de gevallen waarin het uitgaan uit het douanegebied van de Gemeenschap zal plaatsvinden vanuit Nederland.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde wijze van aangeven is niet toegestaan:

  • a. indien een aangifte ten uitvoer betrekking heeft op de tijdelijke uitvoer of wederuitvoer;

  • b. indien onder de goederensoorten die deel uitmaken van de partij zich een goederensoort bevindt waarvan de uitvoer ingevolge andere wettelijke bepalingen dan die inzake de rechten bij invoer is verboden of beperkt of aan regelen is gebonden;

  • c. indien onder de goederensoorten zich goederen bevinden waarvoor terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij invoer, omzetbelasting, accijns of verbruiksbelastingen kan worden verleend.

 • 4 De inspecteur kan afwijkingen toestaan van het bepaalde in het tweede lid.

 • 5 Indien de in het eerste lid bedoelde wijze van aangeven wordt toegestaan voor goederen die als scheepsprovisie of scheepsbehoeften zullen worden afgeleverd aan in het buitenland verblijvende schepen, mag als soort van de goederen worden vermeld ’scheepsprovisie’ onderscheidenlijk ’scheepsbehoeften’.

Artikel 39

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Bij het doen van aangifte ten uitvoer voor de goederen bedoeld in bijlage VII, kolom 4, wordt een origineel ondertekend, volledig en naar waarheid ingevuld en goed leesbaar formulier L in enkelvoud, overgelegd. Het gestelde bij of krachtens artikel 17 van het Douanebesluit is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Als een aangifte ten uitvoer elektronisch geschiedt en daartoe toestemming is verleend, wordt het formulier L geacht in overeenstemming met het eerste lid te zijn overgelegd, mits de volgens het formulier L vereiste gegevens worden vermeld in de aangifte ten uitvoer.

 • 3 Ten aanzien van goederen die vallen onder de in bijlage VII, onder kolom 4, genoemde posten van de gecombineerde nomenclatuur, onderdelen van posten of ex-posten, en aangeduid zijn met het teken **), gelden de verplichtingen, gesteld in het vorige leden niet, indien op de dag van de aanvaarding van de aangifte, voor geen enkele bestemming een bedrag aan restitutie is vastgesteld, tenzij het betreft wederuitvoer van goederen waarvoor een ontheffing van de ter zake van de invoer van deze goederen opgelegde heffing is verzocht.

 • 4 De inspecteur zendt het formulier L, bedoeld in het eerste lid terstond nadat de goederen zijn vrijgegeven toe aan het bevoegd productschap.

 • 5 Uit formulier L, bedoeld in het eerste lid, dan wel uit begeleidende of nagezonden stukken blijkt:

  • a van de bevindingen van de inspecteur bij verificatie van de aangifte ten uitvoer ten aanzien van alle feiten of omstandigheden die van belang zijn voor de toepassing van het heffingen- en in voorkomend geval het restitutieregime, alsmede het vergunningen- en certificatenstelsel bij uitvoer;

  • b in voorkomend geval, dat de ontvanger zich heeft belast met de inning van de heffing, in welk geval tevens het bedrag van de opgelegde heffing wordt vermeld, dan wel dat geen heffing is opgelegd;

  • c in voorkomend geval van de plaatsing onder de regeling van het communautair douanevervoer of onder de regeling voor communautair douanevervoer voor per spoor vervoerde goederen als bedoeld in de toepassingsverordening Communautair douanewetboek.

  • d ingeval bij de aangifte ten uitvoer een uitvoer- of voorfixatiecertificaat wordt overgelegd, dat niet hier te lande is afgegeven: de instantie die het certificaat heeft afgegeven alsmede het nummer van het betrokken certificaat, terwijl bovendien een fotokopie daarvan moet worden meegezonden.

 • 6 Voorts zendt de inspecteur het controle-exemplaar T5 in voorkomende gevallen toe, terstond na terugontvangst en na onderzoek, aan het productschap.

Artikel 40

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Overlading van goederen die voor de douaneregeling uitvoer zijn vrijgegeven kan in alle gevallen plaatsvinden. Met de overlading mag echter niet worden aangevangen dan na toestemming van de inspecteur onder vermelding van de identiteit van het vervoermiddel waarin zal worden overgeladen.

Afdeling 2. Vereenvoudigde procedures

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 41

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien bij een vereenvoudigde aangifte bescheiden worden overgelegd, wordt op de vereenvoudigde aangifte vermeld welke dit zijn.

 • 2 De vergunning voor een procedure voor het indienen van een vereenvoudigde aangifte voor goederen waarvoor ingevolge andere wettelijke bepalingen dan die inzake de rechten bij invoer de plaatsing onder een douaneregeling is beperkt of aan regels is gebonden kan slechts worden verleend met toestemming van Onze Minister. Een zodanige toestemming wordt slechts gegeven in overeenstemming met de Minister onder wiens verantwoordelijkheid de vorenbedoelde wettelijke voorschriften vallen.

Artikel 42

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Ingeval de goederen hun bestemming volgen in het bedrijf van een ’toegelaten geadresseerde’, als bedoeld in artikel 406 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek wordt de bij of krachtens de In- en uitvoerwet (Stb. 1988, 228) afgegeven vergunning, ten behoeve van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens laatstbedoelde wettelijke voorschriften, uiterlijk vóór de tweede werkdag nadat de goederen in het bedrijf zijn aangekomen ingeleverd bij de in de vergunning daartoe aangewezen inspecteur.

 • 2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien voor de goederen een registratieformulier wordt overgelegd.

Artikel 43

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 In de gevallen waarin op de voet van artikel 260 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek vergunning wordt verleend kan de inspecteur, indien zulks naar zijn oordeel wenselijk is ter voorkoming van lange wachttijden als gevolg van ernstige piekvorming in de werkzaamheden, vergunnen dat de aanvullende aangifte periodiek wordt gedaan.

 • 2 Het tijdvak waarover de periodieke aanvullende aangifte wordt gedaan wordt in de vergunning vastgelegd, met dien verstande dat het tijdvak niet langer mag zijn dan een maand. De aanvullende aangifte wordt gedaan vóór de derde werkdag na het einde van het tijdvak.

 • 3 De vergunning wordt voor elk douanekantoor waar de wenselijkheid als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, afzonderlijk verleend en geldt tot wederopzegging. De vergunning kan worden beperkt of kan niet geldig worden verklaard voor bepaalde tijdvakken en/of omstandigheden.

Artikel 44

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 In de gevallen waarin met toepassing van artikel 260 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek vergunning wordt verleend kan de inspecteur, voor massagoederen die veelvuldig in het vrije verkeer worden gebracht en die, indien zij gelijktijdig in het vrije verkeer zouden worden gebracht als één hoeveelheid zouden kunnen worden aangegeven, op de voet van artikel 262, eerste lid, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek, vergunnen dat de aanvullende aangifte periodiek wordt gedaan.

 • 2 Het tijdvak waarover de periodieke aanvullende aangifte wordt gedaan wordt in de vergunning vastgelegd, met dien verstande dat het tijdvak niet langer mag zijn dan een maand. De termijn waarbinnen de aanvullende aangifte wordt gedaan is vóór de derde werkdag na het einde van een tijdvak.

 • 3 De vergunning wordt niet verleend voor goederen waarvan ingevolge andere wettelijke voorschriften dan de wettelijke bepalingen het in het vrije verkeer brengen is beperkt of aan regels is gebonden.

Artikel 45

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Vergunning met toepassing van artikel 260 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek voor het indienen van een onvolledige aangifte gesteld op een formulier Enig document, wordt slechts verleend indien het gegeven dat niet bekend is bepalend is voor de indeling in het gebruikstarief en dit redelijkerwijze nog niet bekend kan zijn. In de vergunning wordt vermeld voor welke goederen de vergunning geldt.

 • 2 Voor goederen waarvoor ingevolge andere wettelijke voorschriften dan de wettelijke bepalingen het in het vrije verkeer brengen is beperkt of aan regels is gebonden, wordt de vergunning slechts éénmalig verleend.

  Bovendien dient aan hetgeen dat ingevolge deze wettelijke voorschriften is vereist, te worden voldaan voordat de goederen worden weggevoerd. Indien naar het oordeel van de inspecteur zonder bezwaar kan worden voldaan aan de wettelijke voorschriften bij indiening van de aanvullende aangifte kunnen de goederen worden weggevoerd zonder dat ten tijde van de wegvoering daaraan is voldaan.

 • 4 De aanvraag tot het verlenen van een eenmalige vergunning wordt gesteld op de vereenvoudigde aangifte.

Artikel 46

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de vereenvoudigde procedures, bedoeld in de artikelen 282 en 283 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek, kan de inspecteur vergunning verlenen dan wel in de vergunning bepalen dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 288 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek, gebruik wordt gemaakt van een handels- of administratief bescheid in plaats van het formulier Enig document.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid kan slechts worden toegestaan voor de gevallen waarin het daadwerkelijk verlaten van het douanegebied van de Gemeenschap plaatsvindt vanuit een andere Lid-Staat dan Griekenland.

Artikel 47

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Onverminderd artikel 22, vierde lid, van het Douanebesluit kan worden toegestaan dat de aanvullende aangifte voor de vereenvoudigde procedures, bedoeld in de artikelen 282 en 283 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek periodiek wordt ingediend bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  Dit kan slechts worden toegestaan indien ten genoegen van de inspecteur is aangetoond dat ter zake tussen belanghebbende en het Centraal Bureau voor de Statistiek overeenstemming is bereikt. Vorenstaande is niet van toepassing indien de aanvullende aangifte elektronisch wordt ingediend.

 • 2 Het tijdvak waarover de in het eerste lid bedoelde periodieke aangifte ten uitvoer wordt gedaan is een maand. De termijn waarbinnen de aangifte wordt gedaan is twee werkdagen na het einde van dat tijdvak. In overeenstemming met het Centraal Bureau voor de Statistiek kan in de vergunning een ander tijdvak en een andere termijn worden vastgesteld.

Afdeling 3. Schorsingsregelingen en economische douaneregelingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

§ 1. Douanevervoer

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 48

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als Rijnvaartwaterweg worden de waterwegen aangewezen, opgenomen in bijlage VIII.

Artikel 49

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Goederen die over zee zijn binnengebracht en rechtstreeks onder de regeling douanevervoer zullen worden geplaatst, kunnen worden aangegeven door inlevering van een Rijnvaartmanifest nieuw model indien zij verder worden vervoerd langs de Rijn, langs een Rijnvaartwaterweg of over zee en, indien het vervoer van de goederen daarbij in België of Luxemburg zal plaatsvinden langs waterwegen waarlangs, ingevolge de aldaar geldende wetgeving, het vervoer van goederen welke zijn aangegeven door inlevering van een Rijnvaartmanifest, kan geschieden.

Artikel 50

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Wanneer de inspecteur het noodzakelijk acht goederen te identificeren ter verzekering van de heffing van de rechten bij invoer door middel van het aanbrengen van identificatiemiddelen op laadruimten van vervoermiddelen of op containers wordt slechts geacht hieraan voldaan te zijn indien:

  • a de bouw en inrichting van de laadruimte van een vrachtauto, waaronder voor de toepassing van dit artikel mede worden begrepen aanhangwagen(s) en oplegger(s):

   • 1 voldoen aan het bij de TIR-overeenkomst behorende reglement betreffende de technische voorwaarden, van toepassing op voertuigen welke kunnen worden toegelaten tot internationaal vervoer onder douaneverzegeling;

   • 2 in belangrijke mate voldoen aan vorenbedoeld reglement en daarvan slechts afwijken in verband met het bijzondere karakter van de te vervoeren goederen of met de bijzondere aard van het vervoer, mits in voldoende mate afsluitbaarheid mogelijk is.

  • b de bouw en de inrichting van een container voldoen aan de bij de TIR-Overeenkomst of de Douane-overeenkomst inzake containers (Trb. 1957, 124) behorende reglementen betreffende de technische voorwaarden, van toepassing op containers welke kunnen worden toegelaten tot internationaal vervoer onder douaneverzegeling;

  • c de bouw en de inrichting van een laadruimte van een schip voldoen aan:

   • 1 de voorwaarden gesteld in het bij Koninklijk besluit van 26 oktober 1965 (Stb. 458) van kracht verklaarde Reglement betreffende de douanesluiting van Rijnschepen, dan wel aan

   • 2 de volgende maatstaven:

    • 1°. de verzegeling moet op eenvoudige en doeltreffende wijze kunnen worden aangebracht;

    • 2°. alle ruimten welke goederen bevatten, moeten gemakkelijk door de inspecteur aan een onderzoek kunnen worden onderworpen;

  • d de bouw en de inrichting van andere laadruimten voldoen aan de in onderdeel c, nr. 2 bedoelde maatstaven, alsmede aan de eis dat, ingeval zich ledige ruimten bevinden tussen de schotten welke de wanden, de vloer en het dak van het vervoermiddel vormen, de binnenkleding vast is bevestigd, volledig en aaneengesloten en bovendien zodanig is aangebracht, dat zij niet of ten dele kan worden losgemaakt zonder zichtbare sporen na te laten.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien de goederen worden vervoerd onder de regeling voor communautair douanevervoer.

 • 3 Ten bewijze dat de bouw en inrichting van de laadruimte van een vrachtauto of een container aan het bepaalde in het eerste lid voldoen, dient de vrachtauto of de container te zijn voorzien van een geldig certificaat van goedkeuring. In plaats van een certificaat van goedkeuring kan een container welke uitsluitend per spoor wordt vervoerd en welke toebehoort aan of is ingeschreven bij een spoorwegmaatschappij, of een container waarvan een prototype bij de vervaardiging is goedgekeurd, zijn voorzien van het bij of ter uitvoering van de Douane-overeenkomst inzake containers vastgesteld kenteken. Ten bewijze dat de bouw en de inrichting van een schip voldoen aan de bepalingen van het eerste lid, onderdeel c, nr. 1 dient het schip te zijn voorzien van een geldig certificaat als bedoeld in het in die bepaling bedoelde reglement.

 • 4 Vrachtauto's en containers, waarvan de eigenaar hier te lande woont of is gevestigd of waarmede voor de eerste maal goederen onder douaneverzegeling worden overgebracht, alsmede prototypen van hier te lande te vervaardigen containers waarvoor de fabrikant goedkeuring wenst, worden, voordat met het overbrengen van de goederen wordt aangevangen, aangeboden aan de inspecteur voor een onderzoek naar de bouw en de inrichting van de laadruimte. Voor vrachtauto's welke voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, onderdeel a, nr. 2, worden slechts certificaten van goedkeuring afgegeven welke zijn voorzien van de aanduiding: `Niet geldig voor TIR-vervoer'. Op de certificaten van goedkeuring van laatstbedoelde vrachtauto's worden voorts vermeld de soort van de goederen en de aard van het vervoer waarvoor de laadruimte is goedgekeurd.

 • 5 Schepen waarvoor een certificaat wordt verlangd als bedoeld in het reglement, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c nr. 1, worden, voordat met het overbrengen van de goederen wordt aangevangen, aangeboden aan de inspecteur voor een onderzoek naar de bouw en de inrichting van de laadruimte. Het certificaat van goedkeuring wordt afgegeven door die inspecteur.

 • 6 De beoordeling of de laadruimte van een ander vervoermiddel dan een vrachtauto, container of een schip is als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, nr. 1, voldoet aan de in het eerste lid, onderdeel c, nr. 2 of onderdeel d, vermelde maatstaven, berust bij de inspecteur die met het daadwerkelijk toezicht is belast.

Artikel 51

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Wanneer de inspecteur het noodzakelijk acht goederen te identificeren ter verzekering van de heffing van de rechten bij invoer, op een andere wijze dan door middel van het aanbrengen van identificatiemiddelen op laadruimten van vervoermiddelen of op containers wordt slechts geacht hieraan voldaan te zijn indien naar zijn oordeel:

  • a de goederen zich bevinden in bergings- of verpakkingsmiddelen welke door het aanbrengen van zegels zodanig door de inspecteur kunnen worden gesloten, dat na het aanbrengen van die zegels geen goederen aan die bergings- of verpakkingsmiddelen kunnen worden onttrokken zonder dat die bergings- of verpakkingsmiddelen of de daaraan aangebrachte zegels op zichtbare wijze worden geschonden, of

  • b de soort van de goederen duidelijk kan worden waargenomen en voor onttrekking geen vrees bestaat, of

  • c de goederen in verband met hun omvang niet in een afsluitbare laadruimte van een vervoermiddel kunnen worden overgebracht, dan wel

  • d de goederen zich bevinden in behoorlijke verpakkings- of bergingsmiddelen waarop herkenningsmerken kunnen worden aangebracht.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel c, vindt slechts toepassing indien:

  • a de goederen kunnen worden aangemerkt als zware of omvangrijke goederen in de zin van de TIR-Overeenkomst, of

  • b het vervoermiddel waarmede de goederen worden overgebracht is voorzien van een bijzondere, op het vervoer van die goederen gerichte constructie welke het op doeltreffende wijze aanbrengen van een verzegeling na de lading van die goederen mogelijk maakt, of

  • c op de goederen herkenningsmerken kunnen worden aangebracht.

Artikel 52

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In afwijking van het bepaalde in artikel 357, vierde lid, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek kan het vervoer van goederen zonder identificatiemiddel plaatsvinden voor zover dit vervoer uitsluitend wordt verricht in de geografische gebieden genoemd in Bijlage IX.

 • 2 De toestemming voor dit vervoer wordt slechts verleend indien naar het oordeel van de inspecteur de wettelijke maatregelen waaraan de goederen zijn onderworpen voldoende zijn gewaarborgd. De inspecteur kan voor de toepassing van deze bepalingen nadere voorwaarden stellen.

 • 3 Gebruikmaking van de in dit artikel bedoelde regeling kan worden aangehaald als ’vlagvervoer’.

Artikel 54

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Aangiften voor communautair douanevervoer kunnen op verzoek van de aangever door de inspecteur worden aanvaard hoewel hierin het brutogewicht nog niet is vermeld.

 • 2 De goederen worden door de inspecteur slechts vrijgegeven voor de regeling nadat door belanghebbende het in het eerste lid bedoelde gegeven is verstrekt.

§ 2. Douane-entrepots

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 55

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als waarborg voor de betaling van de douaneschuld die kan ontstaan ten aanzien van goederen die onder het stelsel van douane-entrepots zijn geplaatst, dient door de entreposeur zekerheid te worden gesteld. Ten aanzien van goederen die zullen worden geplaatst in een entrepot van het type B dient deze zekerheid te worden gesteld door de entrepositaris.

§ 3. Actieve veredeling

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 56

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Met de afgifte van een vergunning actieve veredeling voor de goederen die vallen onder de verordeningen genoemd in kolom 1 van bijlage VII, met uitzondering van de goederen die vallen onder de basisverordeningen genoemd in kolom I van de horizontale balken I-l, VIa, VIb, en VIc alsmede VIIa, is het productschap belast dat in deze bijlage is aangegeven.

 • 2 De aanvraag ter verkrijging van een vergunning wordt in een dergelijk geval gericht aan het betrokken productschap.

 • 3 Het betrokken productschap kan aan de plaatsing van de goederen onder de regeling de voorwaarde verbinden dat een zekerheid wordt gesteld als waarborg voor de betaling van de douaneschuld die ten aanzien van deze goederen kan ontstaan. Deze zekerheid dient te worden gesteld bij dit betrokken productschap.

 • 4 Wanneer voor de in het eerste lid bedoelde goederen een douaneschuld ontstaat wordt het bedrag van de compenserende interesten vastgesteld door het betrokken productschap.

Artikel 57

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Bij het doen van een aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling actieve veredeling voor goederen waarvoor ingevolge artikel 56 een productschap de vergunningafgevende instantie is, dient een origineel ondertekend, volledig en naar waarheid ingevuld en goed leesbaar formulier L in tweevoud te worden overgelegd.

 • 2 Als een aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling actieve veredeling elektronisch geschiedt en daartoe toestemming is verleend, wordt het formulier L geacht in overeenstemming met het eerste lid te zijn overgelegd, mits de volgens het formulier L vereiste gegevens worden vermeld in de aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling actieve veredeling. In de gevallen dat zekerheid is gesteld bij het productschap dient een formulier zekerheidsstelling te worden overgelegd.

 • 3 De inspecteur zendt dit afgetekende formulier L aan het betrokken productschap.

§ 4. Tijdelijke invoer

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 58

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als instelling als bedoeld in artikel 570, letter b, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek worden tevens aangemerkt de instellingen, opgenomen in de bijlagen X en XI.

Artikel 60

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als erkende instantie als bedoeld in artikel 565 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek worden aangewezen de instanties opgenomen in bijlage XII.

Artikel 62

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan voor de voertuigen waarvoor hier te lande een kentekenbewijs is afgegeven dat is voorzien van de letters CD, CDJ dan wel de letters BN of GN in combinatie met twee cijfergroepen van elk twee cijfers, mits dat kentekenbewijs geldig is.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde voertuigen kunnen onder de regeling worden geplaatst zonder schriftelijke aanvraag of vergunning.

Artikel 63

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Met inachtneming van artikel van 561, eerste lid, onderdeel a, onderscheidenlijk onderdeel b van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek, wordt toegestaan dat wegvoertuigen welke worden betrokken uit een douane-entrepot of een ruimte voor tijdelijke opslag onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst.

 • 2 Voor voertuigen die overeenkomstig het eerste lid onder de regeling zijn geplaatst, wordt een kentekenbewijs afgegeven, dat is voorzien van de letters BN of GN in combinatie met twee cijfergroepen van elk twee cijfers en een verticale rode balk met daarin de vermelding van het jaar waarin de vrijstelling eindigt en waarop voorkomt de aanduiding: ’Vrijstelling van rechten bij invoer en/of omzetbelasting en belasting van personenauto’s en motorrijwielen onder voorwaarde van wederuitvoer’.

 • 3 Het kentekenbewijs heeft een geldigheidsduur van ten hoogste zes maanden in de gevallen als bedoeld in artikel van 561, eerste lid, onderdeel a, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboeken van ten hoogste drie maanden in de gevallen als bedoeld in artikel van 561, eerste lid, onderdeel b, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek.

Artikel 66

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In afwijking van artikel 233 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek kan voor niet- geregistreerde voertuigen de douaneaangifte worden gedaan door een triptiek of een carnet de passage en douane, dat is afgegeven onder aansprakelijkheid van een vereniging die is aangesloten bij de Alliance Internationale de Tourisme of de Fédération Internationale Automobile.

§ 5. Passieve veredeling

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 67

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Op verzoek van de vergunninghouder passieve veredeling stelt de inspecteur het bedrag van het ingevolge artikel 151 van het Communautair douanewetboek in mindering te brengen bedrag vast.

 • 2 Bij het in het vrije verkeer brengen van goederen die overeenkomstig de douaneregeling passieve veredeling tijdelijk zijn uitgevoerd uit Nederland, is de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van rechten bij invoer van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting.

Artikel 68

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Met de afgifte van een vergunning passieve veredeling voor de goederen die vallen onder de verordeningen genoemd in kolom 1 van bijlage VII, met uitzondering van de goederen die vallen onder de basisverordeningen genoemd in kolom I van de horizontale balken I-l, VIa, VIb, en VIc alsmede VIIa, is het productschap belast dat in deze bijlage is aangegeven.

 • 2 De aanvraag ter verkrijging van een vergunning wordt in een dergelijk geval gericht aan het betrokken productschap.

 • 3 Het betrokken productschap kan aan de plaatsing van de goederen onder de in het eerste lid genoemde regeling de voorwaarde verbinden dat een zekerheid wordt gesteld als waarborg voor de betaling van de douaneschuld die ten aanzien van deze goederen kan ontstaan. Deze zekerheid dient te worden gesteld bij dit betrokken productschap.

Artikel 69

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Bij het doen van een aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling passieve veredeling dient voor goederen waarvoor ingevolge artikel 68 het productschap de vergunningafgevende instantie is, dient een origineel ondertekend, volledig en naar waarheid ingevuld en goed leesbaar formulier L in enkelvoud, te worden overgelegd.

 • 2 De inspecteur zendt dit afgetekende formulier L aan het betrokken productschap.

Hoofdstuk 4. Verlaten van het douanegebied van de Gemeenschap, vrije entrepots en vrije zones

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

§ 1. Verlaten van het douanegebied van de Gemeenschap

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 70

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Als douanekantoor van uitgang voor over zee uitgaande goederen worden aangewezen de plaatsen, opgenomen in bijlage II.

 • 2 Als douanekantoor van uitgang voor door de lucht uitgaande goederen worden aangewezen de plaatsen, opgenomen in bijlage III.

Artikel 71

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De aangifte tot uitklaring, bedoeld in artikel 32 van het Douanebesluit, wordt gedaan door inlevering van de bij de goederen behorende douaneaangiften of wel de ten geleide van de goederen dienende documenten, alsmede door de inlevering bij vertrek van de generale verklaring (IMO/FAL 1).

 • 2 De generale verklaring (IMO/FAL 1) dient eveneens als kennisgeving tot wederuitvoer zoals bedoeld in artikel 182, derde lid van het Communautair douanewetboek.

 • 3 Van door de lucht uitgaande goederen wordt de aangifte tot uitklaring gedaan door inlevering van een generale verklaring luchtvaart, zoals is voorzien bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart van Chicago van 7 december 1944, met daarin vervat het manifest van lading, of van alleen een manifest van lading, zoals is voorzien bij dat verdrag.

 • 4 De Inspecteur kan bij vergunning toestaan dat de in dit artikel bedoelde aangifte, onderscheidenlijk kennisgeving elektronisch worden gedaan.

Artikel 72

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als vaarwater voor over zee uitgaande schepen en de daarin of daarop aanwezige goederen worden aangewezen de vaarwaters, opgenomen in bijlage I.

§ 2. Vrije entrepots

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 73

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als plaats waar een vrij entrepot kan worden gevestigd, worden aangewezen de plaatsen, opgenomen in bijlage XIII.

Artikel 74

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de inslag in een vrij entrepot van goederen welke hierna zijn genoemd, worden de navolgende minimumhoeveelheden vastgesteld.

 • 2 Voor de uitslag uit een vrij entrepot van goederen welke hierna zijn genoemd, worden de navolgende minimumhoeveelheden vastgesteld.

  • I Voor aan accijns onderworpen goederen: 500 kilogram nettogewicht.

  • II Voor tabaksprodukten als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de accijns: 4 kilogram nettogewicht.

  • III Voor minerale oliën:

   • a lichte olie en gasolie: 250 liter;

   • b halfzware olie: 500 liter;

   • c zware stookolie en andere minerale oliën: 2000 kilogram.

 • 3 In afwijking van het tweede lid geldt geen minimumhoeveelheid bij de uitslag van tabaksprodukten uit een vrij entrepot bij het brengen in het vrije verkeer met betaling van de verschuldigde rechten bij invoer en bedraagt de minimumhoeveelheid bij de uitslag uit een vrij entrepot:

  • a voor overige alcoholhoudende produkten ter aflevering als provisie aan boord van uitgaande schepen en luchtvaartuigen of aan diplomaten, indien het betreft:

   • 1°. vloeistoffen: 5 liter, ongeacht het alcoholgehalte;

   • 2°. andere produkten:

    • a 5 kilogram nettogewicht;

    • b voor alcoholhoudende extracten, essences, tincturen, parfumerieën, toiletartikelen cosmetische produkten, welke ten uitvoer worden uitgeslagen, indien het betreft:

     • 1°. vloeistoffen: 5 liter, ongeacht het alcoholgehalte;

     • 2°. andere produkten: 5 kilogram nettogewicht;

    • c voor tabaksprodukten ter aflevering als provisie aan boord van uitgaande schepen en luchtvaartuigen of aan diplomaten: 1 kilogram nettogewicht.

 • 4 De inspecteur is bevoegd de in- en uitslag van goederen in kleinere hoeveelheden toe te staan dan die vermeld in de voorgaande leden.

§ 3. Vrije zones

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 74a

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als vrije zone controletype II als bedoeld in artikel 46a van het Douanebesluit worden aangewezen de geografische gebieden, opgenomen in bijlage XIII.

Artikel 74b

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Bij de aanvraag, bedoeld in artikel 46a van het Douanebesluit, dient door de beoogde beheerder en de operateur(s) een aanvraag tot goedkeuring van de voorraadadministratie, bedoeld in artikel 804 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek, te worden overgelegd.

 • 2 De operateur die activiteiten wil uitvoeren in een aangewezen vrije zone controletype II, dient de goedkeuring van de voorraadadministratie, bedoeld in artikel 804 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek, in te dienen bij de inspecteur.

Artikel 74c

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De inspecteur kan van de in artikel 46b van het Douanebesluit genoemde personen verlangen dat zekerheid wordt gesteld met betrekking tot de door deze personen na te komen verplichtingen.

Hoofdstuk 5. Begunstigde verrichtingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

§ 1.. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 75

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder verordening 918/83: Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (PbEG L 105).

 • 2 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder normale verblijfplaats: de plaats waar een natuurlijk persoonlijk gewoonlijk verblijft, dat wil zeggen gedurende tenminste 185 dagen per kalenderjaar wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen of, indien hij geen beroepsmatige bindingen heeft, wegens persoonlijke bindingen waaruit nauwe banden tussen hemzelf en de plaats waar hij woont, blijken.

  Indien belanghebbende zijn beroepsmatige bindingen op een andere plaats heeft dan zijn persoonlijke bindingen en daardoor afwisselend verblijft in verschillende landen, wordt hij geacht zijn normale verblijfplaats te hebben in het land van zijn persoonlijke bindingen, mits hij daar op geregelde tijden terugkeert. Indien belanghebbende zich op de plaats van zijn beroepsmatige bindingen bevindt voor een opdracht van een bepaalde duur, wordt hij geacht zijn normale verblijfplaats te hebben in het land van zijn persoonlijke bindingen.

  De omstandigheid dat onderwijs wordt genoten houdt op zich niet in dat de normale verblijfplaats is verplaatst.

  De normale verblijfplaats wordt aan de hand van bescheiden, waaronder een legitimatiebewijs, aangetoond. Indien de inspecteur daar om verzoekt worden aanvullende inlichtingen en bewijsstukken overgelegd.

§ 2. Vrijstelling van rechten bij invoer overeenkomstig verordening 918/83

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 76

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor het brengen in het vrije verkeer met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in de artikelen 2, 11, 16 en 19, 20, 25, 32 en 38, 51, 52 en 53, 59bis, 60, 63bis, 63quater, 65, 79, 87, onderdeel c en 100 van de verordening 918/83, is een vergunning van de inspecteur vereist.

 • 2 Voor de vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 50 van de verordening 918/83 is een vergunning van de inspecteur vereist voor zover het betreft de goederen als bedoeld in bijlage I, onderdeel B van die verordening.

 • 3 Voor de vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in de artikelen 71 en 72 van de verordening 918/83 is een vergunning van de inspecteur vereist voor zover de aldaar bedoelde voorwerpen in het vrije verkeer worden gebracht door een instelling of een organisatie.

Artikel 77

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8, eerste lid, en 14, eerste lid, van de verordening 918/83 kan de inspecteur bepalen dat en tot welk bedrag zekerheid moet worden gesteld voor het brengen in het vrije verkeer met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in de artikelen 2, 11, 20, 25, 32 en 38 van die verordening.

Artikel 78

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Indien voor het brengen in het vrije verkeer met vrijstelling van rechten bij invoer overeenkomstig de verordening 918/83 een vergunning is vereist, kan de inspecteur in die vergunning bepalen dat in de aangifte voor het vrije verkeer voor de goederen, andere dan motorrijtuigen, als soort van de goederen mag worden vermeld:

 • -

  voor de vrijstelling als bedoeld in artikel 2 van voornoemde verordening: ’verhuisgoed’;

 • -

  voor de vrijstelling als bedoeld in artikel 11 van voornoemde verordening: ’huwelijksgoederen’;

 • -

  voor de vrijstelling als bedoeld in de artikelen 16 en 19 van voornoemde verordening: ’erfgoederen’;

 • -

  voor de vrijstelling als bedoeld in artikel 20 van voornoemde verordening: ’meubilering tweede woning’;

 • -

  voor de vrijstelling als bedoeld in artikel 25 van voornoemde verordening: ’roerende goederen studenten’;

 • -

  voor de vrijstelling als bedoeld in de artikelen 32 en 38 van voornoemde verordening: ’kapitaalgoederen’;

 • -

  voor de vrijstelling als bedoeld in artikel 79 van voornoemde verordening: ’goederen voor bestrijding van rampen’.

Artikel 79

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in de artikelen 2, 11, 16 en 19, 20, 25 en 32 en 38 van de verordening 918/83 wordt slechts verleend indien een door belanghebbende ondertekende lijst wordt overgelegd, houdende een omschrijving van alle goederen waarvoor aanspraak op vrijstelling van rechten bij invoer wordt gemaakt.

 • 2 De vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 11 van de verordening 918/83 wordt voorts slechts verleend voor zover belanghebbende aantoont dat zijn huwelijk heeft plaatsgehad of dat de eerste officiële stappen met het oog op zijn huwelijk zijn gezet.

 • 3 De vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in de artikelen 16 en 19 van de verordening 918/83 wordt voorts slechts verleend voor zover een door een notaris of vergelijkbare functionaris van het land van uitvoer afgegeven verklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat de goederen door vererving zijn verkregen.

 • 4 De termijn van twaalf maanden, als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de verordening 918/83 wordt niet verlengd.

 • 5 Voor het brengen in het vrije verkeer met vrijstelling van rechten bij invoer van voorwerpen voor blinden en andere gehandicapten als bedoeld in de artikelen 71 en 72 van de verordening 918/83, die door de gehandicapten zelf worden ingevoerd of als gift rechtstreeks aan hen worden gezonden, kan de inspecteur in twijfelgevallen om een medische verklaring vragen om de handicap aan te tonen.

Artikel 80

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 4 Als laboratorium als bedoeld in artikel 62, onderdeel a, van de verordening 918/83, wordt aangewezen het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis.

 • 5 Als instellingen als bedoeld in artikel 63bis, eerste lid, van de verordening 918/83, worden aangewezen de ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen en dergelijke instellingen welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighouden met medisch onderzoek, medische diagnose of medische behandeling.

 • 6 Als geadresseerden als bedoeld in artikel 63quater van de verordening 918/83, worden aangewezen de geadresseerden, genoemd in bijlage XVII. De in de bijlage bedoelde vergunningen dienen bij de aanvraag voor een vergunning voor het brengen in het vrije verkeer met vrijstelling van rechten bij invoer te worden getoond.

 • 7 Als instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter als bedoeld in artikel 65, eerste lid, onderdeel a, van de verordening 918/83, worden aangewezen de instellingen, genoemd in bijlage XVIII.

 • 8 Als instellingen en organisaties als bedoeld in de artikelen 71 en 72, eerste lid, van de verordening 918/83, worden aangewezen de instellingen en organisaties, genoemd in bijlage XIX.

 • 9 Als instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de verordening 918/83, worden aangewezen de instellingen, genoemd in bijlage XVIII.

 • 10 De vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 107 van de verordening 918/83, wordt slechts verleend indien de goederen zijn bestemd voor een van de instellingen genoemd in bijlage XX.

 • 11 De vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 117 van de verordening 918/83, wordt slechts verleend indien een attest of een verklaring wordt overgelegd welke is afgegeven door een organisatie, genoemd in bijlage XXI.

Artikel 81

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Onverminderd het bepaalde in de verordening 918/83 kan de aangifte voor het vrije verkeer met vrijstelling van rechten bij invoer voor de vrijstellingen bedoeld in de artikelen 86, onderdelen a en b, 87, onderdelen a en b, 90, 110, 111, 112, 116, 117 en 118 van die verordening, mondeling worden gedaan.

Artikel 82

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De vrijstelling van rechten bij invoer bedoeld in artikel 45 van de verordening 918/83, wordt, voor personeel van vervoermiddelen die in het verkeer tussen derde landen en de Gemeenschap worden gebruikt, voor de hierna vermelde goederen beperkt tot de volgende hoeveelheden.

  • a tabaksprodukten:

   sigaretten: 40 stuks

   of

   cigarillo’s (sigaren die per stuk niet meer dan 3 gram wegen): 20 stuks

   of

   sigaren: 10 stuks

   of

   rooktabak: 50 gram;

  • b alcoholhoudende dranken:

   gedistilleerde en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 volumepercenten: 1 liter

   of

   gedistilleerde en alcoholhoudende dranken, aperitieven op basis van wijn of alcohol, met een alcoholgehalte van ten hoogste 22 volumepercenten; mousserende wijnen, likeurwijnen: 1 liter,

   en

   niet-mousserende wijnen: 1 liter.

 • 2 Voor de beoordeling van de vraag of monsters en stalen als bedoeld in artikel 91 van de verordening 918/83 een onbeduidende waarde hebben, wordt de gezamenlijke waarde van alle monsters en stalen die van eenzelfde zending deel uitmaken, in aanmerking genomen. De waarden van de zendingen door dezelfde afzender aan verschillende geadresseerden verzonden, worden niet samengeteld, ook al worden de zendingen gelijktijdig aangegeven voor het brengen in het vrije verkeer.

 • 3 De vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 118 van de verordening 918/83, voor lijkkisten die het stoffelijk overschot van een overledene bevatten en voor urnen die de as van een overledene bevatten, wordt slechts verleend voor zover een laissez-passer voor lijken, een lijkenpas of een overeenkomstige verklaring wordt overgelegd.

§ 3.. Overige vrijstellingen van rechten bij invoer

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 83

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor het brengen in het vrije verkeer van:

  • a provisie en scheepsbehoeften aan boord van binnenkomende schepen, geen woonschepen zijnde;

  • b provisie aanwezig in luchtvaartuigen in internationaal verkeer;

  • c brandstoffen en smeermiddelen aanwezig in binnenkomende schepen en luchtvaartuigen en bestemd voor de aandrijving of smering daarvan.

 • 2 Provisie en scheepsbehoeften aan boord van binnenkomende schepen, geen woonschepen zijnde, alsmede brandstoffen en smeermiddelen aanwezig in die schepen en bestemd voor de aandrijving of smering daarvan kunnen slechts met vrijstelling in het vrije verkeer worden gebracht, indien die goederen overeenkomstig artikel 4, derde lid van het Douanebesluit worden aangegeven.

 • 3 De vrijstelling voor de goederen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt slechts verleend voor de hoeveelheden, welke redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor het verbruik of gebruik aan boord, gedurende de reis in Benelux.

 • 4 De vrijstelling voor de goederen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt slechts verleend voor de hoeveelheden welke redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor het verbruik aan boord van de luchtvaartuigen gedurende de reis in Benelux.

 • 5 De vrijstelling voor de goederen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt slechts verleend voor de hoeveelheden welke redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor het verbruik aan boord gedurende de reis in Benelux.

 • 6 Het is verboden de goederen uit de vervoermiddelen te verwijderen.

Artikel 84

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor het brengen in het vrije verkeer van goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik - gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen - van diplomatieke en consulaire ambtenaren van in Nederland gevestigde diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, mits zij geen Nederlander zijn en niet duurzaam in Nederland verblijven. De vrijstelling wordt voor motorrijtuigen beperkt tot maximaal twee personenvoertuigen. De vrijstelling wordt overeenkomstig verleend ten aanzien van internationale ambtenaren voor wie met de desbetreffende organisatie is overeengekomen dat aan hen de voorrechten worden verleend die in het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer 1961 worden toegekend aan diplomatieke ambtenaren. Honorair consuls zijn van de vrijstelling uitgesloten.

 • 2 Vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor het brengen in het vrije verkeer van goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik - gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen - van leden van het administratief, technisch en bedienend personeel van in Nederland gevestigde diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, mits zij geen Nederlander zijn en niet duurzaam in Nederland verblijven, en mits sinds de aanvang van de tewerkstelling in Nederland ten hoogste tien jaar zijn verstreken. De vrijstelling wordt voor motorrijtuigen beperkt tot maximaal twee personenvoertuigen. De vrijstelling wordt met inachtneming van het in het vierde lid bepaalde overeenkomstig verleend ten aanzien van internationale ambtenaren voor wie met de desbetreffende organisatie is overeengekomen dat aan hen de voorrechten worden verleend die in het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer 1961 worden toegekend aan leden van het administratief en technisch personeel van diplomatieke vertegenwoordigingen.

 • 3 Voor het brengen in het vrije verkeer met vrijstelling van rechten bij invoer is een vergunning van de inspecteur vereist.

 • 4 De vergunning wordt slechts verleend onder voorwaarde van wederkerigheid. Ten aanzien van de internationale ambtenaren bedoeld in het eerste lid wordt aangenomen dat aan de voorwaarde van wederkerigheid wordt voldaan. Ten aanzien van de internationale ambtenaren bedoeld in het tweede lid wordt aangenomen dat aan de voorwaarde van wederkerigheid wordt voldaan voor één personenvoertuig, alsmede voor goederen ingevoerd binnen één jaar na aanvang van de tewerkstelling in Nederland.

 • 5 De aangifte voor het vrije verkeer wordt gedaan bij de inspecteur, door de overlegging van een door het hoofd van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging ondertekende aangifte Douane 39. De overlegging van deze aangifte houdt tevens het verzoek tot het verlenen van de vergunning in.

 • 6 De vergunning wordt slechts verleend, indien alle douane-exemplaren van eerder gedane aangiften ten behoeve van eenzelfde belanghebbende, voorzien van een door hem en het hoofd van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging voor gezien getekende ontvangstbevestiging, binnen drie dagen na het verstrijken van de geldigheidsduur van de volgens het vijfde lid gedane aangifte door de inspecteur zijn terugontvangen.

 • 7 Voor motorrijtuigen waarvoor overeenkomstig het eerste of tweede lid vrijstelling van rechten bij invoer is verleend, wordt een kentekenbewijs afgegeven dat is voorzien van de aanduiding ’vrijstelling van rechten bij invoer en/of omzetbelasting en/of belasting van personenauto’s en motorrijwielen; vervalt bij vervreemding; kentekenbewijs niet overdraagbaar’.

 • 8 De overeenkomstig dit artikel met vrijstelling in het vrije verkeer gebrachte goederen mogen niet worden uitgeleend, verpand, verhuurd, noch onder bezwarende titel of om niet worden overgedragen, zonder dat daartoe, van de inspecteur die de vrijstelling heeft verleend, toestemming is verkregen.

 • 9 Het is verboden de goederen te gebruiken of te doen gebruiken op een wijze of voor doeleinden waarvoor de vrijstelling niet geldt. Met betrekking tot motorrijtuigen geldt voorts dat deze slechts mogen worden gebruikt indien daarvoor een geldig Nederlands kentekenbewijs kan worden getoond.

Artikel 85

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor het brengen van goederen in het vrije verkeer, die bestemd zijn voor het officiële gebruik - bouwen en herstellen daaronder begrepen - van in Nederland gevestigde diplomatieke en beroepsconsulaire vertegenwoordigingen.

 • 2 Het bepaalde in artikel 84, derde tot en met negende lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het hoofd van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in een verklaring bevestigt dat de goederen voor het officiële gebruik van de vertegenwoordiging bestemd zijn.

Artikel 86

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor het brengen in het vrije verkeer van kanselarijbenodigdheden die bestemd zijn voor het officiële gebruik van in Nederland gevestigde honorair consulaire vertegenwoordigingen.

 • 2 Onder kanselarijbenodigdheden wordt verstaan officiële emblemen en documenten alsmede kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden.

Artikel 87

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor het brengen in het vrije verkeer van goederen die bestemd zijn voor het verrichten van de officiële werkzaamheden door een internationale organisatie genoemd in bijlage XXII.

Artikel 88

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor het brengen in het vrije verkeer van personenvoertuigen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik -gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen - van personen in dienst bij een internationale organisatie genoemd in bijlage XXIII op wie artikel 84 niet van toepassing is, mits zij geen Nederlander zijn en niet duurzaam in Nederland verblijven, en mits sinds de aanvang van de tewerkstelling in Nederland ten hoogste tien jaar zijn verstreken. De vrijstelling wordt beperkt tot één personenvoertuig.

 • 2 Het bepaalde in artikel 84, derde lid en vijfde tot en met negende lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de in het derde lid bedoelde vergunning slechts wordt verleend indien de organisatie in een schriftelijke verklaring bevestigt dat de persoon die gebruik wenst te maken van de vrijstelling van rechten bij invoer in dienst is bij die organisatie, geen Nederlander is en niet duurzaam in Nederland verblijft; deze verklaring dient tevens de normale verblijfplaats op het moment van aanwerving te vermelden, alsmede de datum van de aanvang van de tewerkstelling in Nederland.

Artikel 90

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor het in het vrije verkeer brengen van gronduitrusting door buiten Benelux gevestigde luchtvaartondernemingen om op een douaneluchtvaartterrein te worden gebruikt voor de inrichting of exploitatie van een internationale luchtdienst door die ondernemingen.

 • 2 Voor het brengen in het vrije verkeer met vrijstelling van rechten bij invoer is een vergunning van de inspecteur vereist.

 • 3 De vrijstelling wordt slechts verleend indien en voor zover de Staat op wiens grondgebied de luchtvaartonderneming is gevestigd aan Nederland, België of Luxemburg een overeenkomstige vrijstelling verleent.

 • 4 Indien eenzelfde vrijstellingsgenietende tegelijkertijd goederen van twee of meer soorten in het vrije verkeer brengt, mag worden volstaan met één aangifte voor het brengen in het vrije verkeer die is aangevuld met een lijst waarop de gegevens van de goederen zijn vermeld.

§ 4.. Terugkerende goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 91

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Goederen waarvoor in het douanegebied van de Gemeenschap een carnet ATA is afgegeven overeenkomstig artikel 797 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek worden aangegeven voor het vrije verkeer door overlegging van een carnet.

 • 2 Overlegging bij de aangifte voor het vrije verkeer van een uitvoerdocument als bedoeld in artikel 847 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek dan wel van het inlichtingenblad INF-3 kan, behoudens in de gevallen waarin de goederen in het kader van de regeling passieve veredeling zijn uitgevoerd, achterwege blijven voor:

  • a motorrijtuigen alsmede kleine aanhangwagens die zijn bestemd voor het vervoer van reisbenodigdheden, duidelijk sporen van gebruik vertonen en samen met de motorrijtuigen worden ingevoerd, indien bij de motorrijtuigen een geldig kentekenbewijs aanwezig is en zij, alsmede de aanhangwagens, het in dat bewijs vermelde kenteken voeren, voor zover daaruit blijkt dat zij in het vrije verkeer zijn;

  • b aanhangwagens, andere dan die zijn bedoeld in onderdeel a en opleggers, voor zover uit de overgelegde bescheiden dan wel op andere wijze blijkt dat zij in het vrije verkeer zijn;

  • c luchtvaartuigen die in één der lid-staten zijn ingeschreven;

  • d locomotieven en ander rollend spoorwegmaterieel, die zijn ingeschreven in het wagenpark van een in één der lid-staten gevestigde spoorweg- of andere onderneming, indien ten genoegen van de inspecteur wordt aangetoond dat zij tevoren uit het vrije verkeer van het douanegebied van de Gemeenschap zijn uitgevoerd;

  • e andere vervoermiddelen, indien ten genoegen van de inspecteur wordt aangetoond dat zij tevoren uit het vrije verkeer van het douanegebied van de Gemeenschap zijn uitgevoerd;

  • f containers, met inbegrip van het normale toebehoren en de normale uitrusting daarvan, verpakkingsmiddelen en andere voorwerpen, vervaardigd en ingericht voor het vervoer van goederen, alsmede dekkleden en stuwmateriaal ten aanzien waarvan bij wederinvoer, gelet op de aard, de bijzondere kenmerken en de gebruiksvoorwaarden, aannemelijk is dat zij tevoren uit het vrije verkeer van het douanegebied van de Gemeenschap zijn uitgevoerd;

  • g goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers en die tevoren uit het vrije verkeer van het douanegebied van de Gemeenschap zijn uitgevoerd; de inspecteur kan vorderen dat de herkomst uit het vrije verkeer van het douanegebied van de Gemeenschap wordt aangetoond door middel van een schriftelijk bewijsstuk.

 • 3 Indien de inspecteur twijfelt of vervoermiddelen voldoen aan de voorwaarden voor de vrijstelling van rechten bij invoer, kunnen de vervoermiddelen worden ingevoerd nadat zekerheid is gesteld voor de rechten bij invoer die voor die vervoermiddelen verschuldigd zijn. De belanghebbende kan binnen drie maanden bij de inspecteur een verzoek indienen om voor de goederen alsnog vrijstelling van rechten bij invoer te verlenen, mits hij daarbij aantoont dat aan de voorwaarden voor de vrijstelling van rechten bij invoer is voldaan.

 • 4 Het is verboden aanspraak te maken op vrijstelling van rechten bij invoer voor een motorrijtuig waarvan het chassis- of framenummer is gewijzigd of verwijderd zonder dat daartoe door de inspecteur toestemming is verleend.

 • 5 Indien bij de uitvoer van de goederen een inlichtingenblad INF-3 is verkregen dient dit inlichtingenblad bij de wederinvoer van de goederen te worden overgelegd.

§ 5.. Vrijstelling van omzetbelasting, accijnzen en verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 92

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Op de accijnzen, de omzetbelasting en de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten zijn de artikelen 29 tot en met 31 van de verordening 918/83 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 • a de vrijstelling voor alcoholhoudende dranken als bedoeld in artikel 31, onderdeel b, eerste en tweede streepje, van de verordening 918/83, is beperkt tot één fles van het gebruikelijke type met een maximum van 1 liter;

 • b de vrijstelling voor de hierna genoemde goederen is beperkt tot de volgende hoeveelheden:

  • 1°. koffie: 500 gram of koffie-extracten en essences: 200 gram;

  • 2°. thee: 100 gram of thee-extracten en essences: 40 gram.

Artikel 93

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Op de omzetbelasting zijn de artikelen 32 tot en met 38 van de verordening 918/83, alsmede de artikelen 76, 77, 78, en 79 van overeenkomstige toepassing voor zover de voor het vrije verkeer aangegeven goederen niet zijn bestemd voor de uitoefening van een activiteit die op grond van artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968 is vrijgesteld.

Artikel 94

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Op de accijnzen, de omzetbelasting en de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten zijn de artikelen 45 tot en met 49 van de verordening 918/83, alsmede artikel 82, eerste lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 • a het bepaalde met betrekking tot een proportioneel assortiment als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdelen a en b van de verordening 918/83, niet van toepassing is;

 • b de vrijstelling voor de hierna genoemde goederen is beperkt tot de volgende hoeveelheden:

  • 1e. koffie: 500 gram of koffie-extracten en essences: 200 gram;

  • 2e. thee: 100 gram of thee-extracten en essences: 40 gram.

Artikel 95

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Op de omzetbelasting is artikel 50 van de verordening 918/83, alsmede artikel 76 van overeenkomstige toepassing voor zover betreft de goederen genoemd in bijlage I, onderdeel B, van voornoemde verordening.

Artikel 96

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Op de omzetbelasting is artikel 51 van de verordening 918/83, alsmede de artikelen 76 en 80 van overeenkomstige toepassing voor zover betreft de goederen genoemd in bijlage II, onderdeel B, van voornoemde verordening, mits de aan de aangifte voor het vrije verkeer ten grondslag liggende levering om niet geschiedt, of, indien zij onder bezwarende titel plaatsheeft, de goederen worden geleverd door een ander dan een ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Artikel 97

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Op de accijnzen en de omzetbelasting is artikel 60 van de verordening 918/83, alsmede de artikelen 76 en 80 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor laboratoriumgebruik gefokte dieren de vrijstelling uitsluitend van toepassing is indien die dieren gratis aan laboratoria worden afgestaan.

Artikel 98

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Op de omzetbelasting zijn de artikelen 71 en 72 van de verordening 918/83, alsmede de artikelen 76 en 80 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat:

  • a) de vrijstelling kan worden verleend voor alle goederen die speciaal zijn ontworpen voor onderwijs aan en tewerkstelling of verbetering van de maatschappelijke positie van blinden en andere lichamelijke of geestelijk gehandicapten;

  • b) geen vrijstelling wordt verleend indien de goederen door de blinden of andere gehandicapten voor hun eigen gebruik worden ingevoerd;

  • c) geen vrijstelling wordt verleend indien de goederen met enige commerciële bijbedoeling van de gever of niet gratis aan een in bijlage XIX aangewezen instelling of organisatie worden gezonden.

 • 2 De omstandigheid dat er op het tijdstip van de aangifte voor het vrije verkeer in het douanegebied van de Gemeenschap gelijkwaardige voorwerpen worden vervaardigd staat het verlenen van de vrijstelling niet in de weg.

Artikel 99

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Op de omzetbelasting is artikel 109 van de verordening 918/83 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat geen vrijstelling wordt verleend voor belastingzegels als bedoeld in artikel 109, onderdeel q, van de verordening 918/83.

Artikel 100

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Op de accijnzen en de omzetbelasting zijn de artikelen 185 tot en met 187 van het Communautair Douanewetboek, de artikelen 844 tot en met 856 van de toepassingsverordening Communautair Douanewetboek alsmede artikel 91 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bepalingen inzake het inlichtingenblad INF 3 slechts van toepassing zijn voorzover gelijktijdig aanspraak op vrijstelling van rechten bij invoer wordt gemaakt.

 • 2 Vrijstelling van omzetbelasting voor terugkerende goederen als bedoeld in het eerste lid wordt slechts verleend, indien wordt aangetoond, dat op de terugkerende goederen omzetbelasting drukt.

 • 3 Vrijstelling van accijns voor terugkerende goederen als bedoeld in het eerste lid wordt slechts verleend, indien wordt aangetoond, dat de voorafgaande uitvoer van deze goederen niet heeft plaatsgevonden uit een accijnsgoederenplaats dan wel met teruggaaf van accijns.

Artikel 101

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Op de accijnzen zijn de artikelen 2 tot en met 19, 27, 28, 63quater, 79 tot en met 85, 90, 91, 100 tot en met 106 en 112 tot en met 117 van verordening 918/83 alsmede de artikelen 76 tot en met 87, en 90 van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Op de omzetbelasting zijn de artikelen 2 tot en met 19, 25, 27, 28, 61 tot en met 63, 63quater tot en met 69, 79 tot en met 108 en 110 tot en met 118 van verordening 918/83, alsmede de artikelen 76 tot en met 88, en 90 van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten zijn de artikelen 2 tot en met 19, 27, 28, 63 quater, 79 tot en met 85, 90, 91, 95 tot en met 106 en 112 tot en met 117 van verordening 918/83 alsmede de artikelen 76 tot en met 87, en 90 van overeenkomstige toepassing.

§ 6.. Gemeenschappelijke bepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 102

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De inspecteur kan in de vergunning nadere voorwaarden en bepalingen stellen met betrekking tot de in acht te nemen formaliteiten en het uit te oefenen toezicht. Tevens kan de inspecteur in de vergunning bepalen dat de vergunning slechts geldt indien de in- of uitvoer plaatsvindt binnen een te stellen termijn.

Artikel 103

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In de gevallen waarin het verlenen van vrijstelling van rechten bij invoer afhankelijk is van de voorwaarde dat de goederen een bepaalde bestemming volgen wordt de vrijstelling niet verleend indien naar het oordeel van de inspecteur de vaststelling van de identiteit van de goederen niet kan worden verzekerd. De aanspraak op vrijstelling vervalt indien de identiteit van de goederen bij de aangifte voor het vrije verkeer niet overeenstemt met die welke is vermeld in de vergunning.

De aanspraak op vrijstelling vervalt eveneens indien bij het volgen van de bestemming de identiteit van de goederen niet wordt gehandhaafd.

Artikel 104

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Tenzij anders is bepaald, kunnen de termijnen welke bij of krachtens deze ministeriële regeling zijn gesteld, door de inspecteur worden verlengd of verkort.

Artikel 105

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Degene aan wie een vrijstelling is verleend, is desgevraagd gehouden aan de inspecteur de goederen aan te wijzen waarop de vrijstelling betrekking heeft, in voorkomend geval in de vorm van tijdens de behandeling verkregen goederen.

Artikel 106

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Indien bijzondere omstandigheden welke bij het verlenen van de vrijstelling van rechten bij invoer niet waren te voorzien, beletten de met vrijstelling in het vrije verkeer gebrachte goederen hun bestemming te doen volgen, kan de inspecteur toestaan dat voor de goederen een aangifte voor het vrije verkeer wordt gedaan of dat de goederen worden vernietigd. De inspecteur kan met die vernietiging gelijkstellen de vernietiging van goederen welke te wijten is aan toevallige omstandigheden of overmacht.

Artikel 107

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Aan degene ten aanzien van wie een vergunning voor het brengen in het vrije verkeer met vrijstelling van rechten bij invoer is ingetrokken kan enkel op grond daarvan een vergunning tot invoer met vrijstelling worden geweigerd.

Hoofdstuk 6. Douaneschuld

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

§ 1. De uitnodiging tot betaling

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 108

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de uitnodiging tot betaling die wordt vastgesteld met toepassing van artikel 22a, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, wordt door de Minister van Economische Zaken of, voor zover het landbouwgoederen betreft, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een aanslagbiljet opgemaakt en aan de ontvanger ter hand gesteld door tussenkomst van de inspecteur.

 • 2 Voor de uitnodiging tot betaling die wordt vastgesteld met toepassing van artikel 22a, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, door Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij ministeriële regeling aan te wijzen gevallen, wordt het aanslagbiljet ter zake opgemaakt door daarbij aan te wijzen organen en in de door Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingevolge artikel 3 van de Invorderingswet 1990 bij ministeriële regeling aan te wijzen gevallen ter hand gesteld aan de bij die regeling aan te wijzen functionaris.

Artikel 109

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De inspecteur kan uitnodigingen tot betaling uit hoofde van dezelfde douaneschuld, of uit hoofde van verschillende douaneschulden op één aanslagbiljet verenigen of vermelden.

Artikel 110

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De inspecteur kan beschikkingen tot terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij invoer welke voortvloeien uit dezelfde douaneschuld, of welke voortvloeien uit verschillende douaneschulden op één kennisgeving verenigen of vermelden.

§ 2. Terugbetaling of kwijtschelding van accijnzen, omzetbelasting en de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 110a

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Terugbetaling of kwijtschelding van accijnzen, omzetbelasting en de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten wordt verleend in de gevallen waarin bij of krachtens het Communautair douanewetboek aanspraak op terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij invoer bestaat of zou bestaan.

 • 2 De door de Commissie genomen beschikking bedoeld in artikel 239, lid 1, tweede gedachtestreepje, van het Communautair douanewetboek en de ter uitvoering van dit artikel vastgestelde bepalingen is van overeenkomstige toepassing op het verzoek om terugbetaling of kwijtschelding voor zover het tevens betrekking heeft op accijnzen, omzetbelasting en de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.

Hoofdstuk 7. Bijzondere regelingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

§ 1. Postzendingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 111

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als plaats waar een sorteerplaats van de Post in de zin van het Douanebesluit is gelegen, worden aangewezen de plaatsen, opgenomen in bijlage XXIV.

Artikel 112

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als plaats waar een bergplaats van de Post in de zin van het Douanebesluit is gelegen, worden aangewezen de plaatsen, opgenomen in bijlage XXV.

Artikel 113

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als plaats waar op kantoren van de Post de aftekening als bedoeld in artikel 50, tweede lid van het Douanebesluit kan plaatsvinden, worden aangewezen de plaatsen, opgenomen in bijlage XXVI.

Hoofdstuk 8. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

§ 1. Inbeslagneming en inbewaringneming

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 114

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Van de inbeslagneming van goederen ter zake van het begaan van bij wettelijke bepalingen strafbaar gestelde feiten door onbekende personen wordt mededeling gedaan in één of meer door de inspecteur, aan te wijzen dag- of nieuwsbladen, met vermelding van een omschrijving van de goederen en van de voor de goederen gebezigde verpakking.

 • 2 Indien de goederen aan spoedige, aanmerkelijke waarde- vermindering onderhevig zijn of indien de bewaring of het onderhoud ervan gevaar oplevert dan wel hoge kosten met zich meebrengt, wordt, in afwijking van het eerste lid, van de inbeslagneming op door de inspecteur te bepalen wijze, naar plaatselijk gebruik, in het openbaar mededeling gedaan.

 • 3 De vorige leden vinden overeenkomstige toepassing bij de inbeslagneming op onbekende personen van vervoermiddelen en voorwerpen op de voet van artikel 52, eerste lid, van de Douanewet, in welk geval mede de gronden tot die inbeslagneming worden vermeld.

Artikel 115

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Onder de voorwaarden voor het vrijgeven van goederen welke ter zake van het begaan van bij wettelijke bepalingen strafbaar gestelde feiten in beslag zijn genomen, wordt ten minste gesteld dat ten kantore van een door de inspecteur aangewezen ontvanger zekerheid wordt gesteld tot verzekering van de uitlevering van de goederen of de voldoening van de waarde daarvan.

Artikel 116

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Bij de inbewaringneming van goederen vindt, indien de belanghebbende bij die goederen niet bekend is, artikel 114, eerste en tweede lid, overeenkomstige toepassing.

 • 2 De verkoop van de inbewaring genomen goederen vindt niet eerder plaats dan nadat aan het voornemen daartoe in de een of meer door de inspecteur, aan te wijzen dag- of nieuwsbladen bekendheid is gegeven.

 • 3 Indien de goederen aan spoedige, aanmerkelijke waardevermindering onderhevig zijn of indien de bewaring of het onderhoud ervan gevaar oplevert dan wel hoge kosten met zich meebrengt, vindt, in afwijking van het tweede lid, de verkoop plaats nadat van het voornemen op door de inspecteur te bepalen wijze in het openbaar bekendheid is gegeven.

 • 4 De verkoop geschiedt in het openbaar en volgens plaatselijke gebruiken.

 • 5 In afwijking van het bepaalde in de vorige leden, kan de verkoop met volmacht van de inspecteur onderhands geschieden indien wordt vermoed dat uit de opbrengst van de goederen de aan een openbare verkoop verbonden kosten niet kunnen worden bestreden of indien het de verkoop van in het derde lid bedoelde goederen betreft.

Paragraaf 2. Kosten

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 117

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het tarief dat verschuldigd is ter zake van ambtelijke werkzaamheden, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van het Douanebesluit bedraagt € 42 per uur. Voor werkzaamheden die een half uur duren of een gedeelte van een half uur duren, wordt de helft van het uurbedrag in rekening gebracht.

 • 2 Voor de berekening van de duur van de ambtelijke verrichting wordt mede in aanmerking genomen de tijd welke nodig is om zich van de plaats waar hij zich gewoonlijk ter beschikking houdt te begeven naar de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden, alsmede de tijd nodig om aan het einde van de werkzaamheden zich weer naar eerstgenoemde plaats te begeven.

 • 3 Indien werkzaamheden als bedoeld in artikel 74, eerste lid, onderdeel f, van het Douanebesluit worden verricht naar aanleiding van:

  • a. een verzoek om terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij invoer;

  • b. een verzoek om een aangifte waarvan de geldigheidsduur is verstreken, wedergeldig te verklaren;

  • c. een verzoek om vaststelling van een nieuwe termijn van wederuitvoer, indien de daarvoor krachtens wettelijke bepalingen gestelde termijn is verstreken, al dan niet gepaard gaande met een verzoek om wedergeldigverklaren;

  zijn de kosten gelijk aan een bedrag dat, naar het in het eerste lid vastgestelde tarief, overeenkomt met één uur voor de werkzaamheden in verband met een verzoek als bedoeld onder a en een half uur voor de werkzaamheden in verband met een verzoek als bedoeld onder b of c. Voorzover een verzoek als bedoeld onder a betrekking heeft op een aanvullende aangifte in het kader van vereenvoudigde procedures, wordt iedere aangifteregel beschouwd als een afzonderlijke aangifte. Voorzover een verzoek als bedoeld onder b of c betrekking heeft op twee of meer aangiften, wordt voor de berekening van de kosten uitgegaan van een half uur verrichte werkzaamheden per aangifte, met een maximum van twee uur. Indien een verzoek betrekking heeft op twee of meer aangifteregels van een aanvullende aangifte, worden de kosten berekend over een maximum van 10 uur.

 • 4 Indien een verzoek als bedoeld in het derde lid betrekking heeft op een carnet en wordt dit gedaan door de aansprakelijke organisatie, zijn de kosten per carnet waarvoor het verzoek wordt ingewilligd, gelijk aan een bedrag dat naar het in het eerste lid vastgestelde tarief, overeenkomt met één uur.

 • 5 In de gevallen waarin ter zake van het verrichten van ambtelijke werkzaamheden door de belanghebbende kosten zijn verschuldigd worden deze voldaan uiterlijk tien dagen nadat aan hem een beschikking terzake is uitgereikt, tenzij hij in voorkomend geval gebruik heeft gemaakt van de hem geboden mogelijkheid om de kosten direct na het verrichten van de ambtelijke werkzaamheden te betalen. In dit laatste geval wordt aan de belanghebbende onmiddellijk een schriftelijke beschikking verstrekt waarin het bedrag aan kosten is vermeld.

§ 3. Formulieren

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 118

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Tenzij anders is bepaald wordt voor aangiften en formulieren die ingevolge de wettelijke bepalingen dienen te worden ingeleverd, gebruik gemaakt van de formulieren vermeld in bijlage XXVII die blijkens hun benaming en ingevolge het bepaalde daartoe dienen.

 • 2 In bijlage XXVII wordt aangegeven welke aangiften en formulieren, die ingevolge wettelijke bepalingen zijn vereist, van rijkswege tegen betaling verkrijgbaar worden gesteld.

 • 3 Het formulier IMO/FAL 1 dient om bij aankomst of vertrek ingevuld te worden ingeleverd als generale verklaring. Bij aankomst dient dit formulier eveneens als akte van afrekening nadat alle goederen overeenkomstig wettelijke bepalingen zijn gelost. Bij vertrek dient dit formulier eveneens als verzoek tot het verkrijgen van de akte van uitklaring.

 • 4 Het formulier IMO/FAL 3 dient om ingevuld te worden ingeleverd als scheepsvoorradenaangifte.

 • 5 Het formulier Douane 11 (inlegvel) dient om in één of meer exemplaren te worden gebruikt bij het formulier Douane 11 in de gevallen waarin dit laatste formulier ontoereikend is voor het aantal goederensoorten dat moet worden vermeld.

 • 6 Het formulier Douane 51 (inlegvel) dient om in één of meer exemplaren te worden gebruikt bij het formulier Douane 51 in de gevallen waarin dit laatste formulier ontoereikend is voor het aantal goederensoorten dat moet worden vermeld.

Artikel 119

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De formulieren genoemd in bijlage XXVII worden ingediend in het aantal exemplaren zoals vermeld in kolom 3 van die bijlage.

Artikel 120

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De in bijlage XXVII vermelde formulieren kunnen worden aangehaald met de aanduiding die achter de naam van het formulier in de vijfde kolom is vermeld. Aangiften die worden gedaan met gebruikmaking van deze formulieren kunnen eveneens worden aangehaald met vorenbedoelde aanduiding.

Artikel 122

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien gebruik wordt gemaakt van formulieren welke niet van rijkswege zijn verkregen, daaronder begrepen de gevallen waarin het vervaardigen en het invullen van het formulier gelijktijdig geschiedt, dienen deze, behoudens het bepaalde hierna onder a tot en met e of in andere wettelijke bepalingen, overeen te komen met een van rijkswege verkrijgbaar gestelde uitvoering van het desbetreffende formulier.

  • a De toelichting mag achterwege worden gelaten.

  • b Van hetgeen op de van rijkswege verkrijgbaar gestelde formulieren voorkomt in de onderrand wordt slechts de aanduiding van het formulier overgenomen. In de onderrand mogen verder vermeldingen worden gedrukt die uitsluitend betekenis hebben voor de drukker van de formulieren en/of zijn afnemers.

  • c Indien de formulieren als kettingformulieren worden uitgevoerd mag de regelafstand worden aangepast met het oog op de apparatuur waarmee deze formulieren worden ingevuld.

  • d Voor wat betreft het formaat van de formulieren zijn zowel voor de lengte als voor de breedte afwijkingen toegestaan van maximaal vijf mm in minder en maximaal acht mm in meer.

  • e Andere afwijkingen zijn slechts toegestaan indien daartoe door de inspecteur toestemming is verleend.

 • 2 Het papier van de formulieren dient te voldoen aan de volgende vereisten: houtvrij, zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is, gewicht van ten minste 40 gram per m2, zo ondoorzichtig dat de op de ene zijde voorkomende gegevens de leesbaarheid van de op de andere zijde voorkomende gegevens niet aantasten en zo stevig dat het bij normaal gebruik niet scheurt of kreukt.

 • 3 Van de formulieren IMO/FAL moet het model en het formaat voldoen aan de formulieren zoals deze zijn vastgesteld bij het, het verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationaal verkeer ter zee van de Internationale Maritieme Organisatie (1965), (IMO/FAL Verdrag) en de Richtlijn nr. 2002/6/EG betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap (PbEG L 67).De modellen van de IMO/FAL formulieren en de toelichting op het gebruik daarvan zijn beschikbaar via het Internetadres http://www.douane.nl.

Artikel 123

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het Rijnvaartmanifest, - nieuw model - bedoeld in artikel 91, tweede lid onderdeel d, van het Communautair douanewetboek wordt vastgesteld overeenkomstig het model, opgenomen in bijlage XXVIII. Het manifest wordt ingediend in tweevoud.

Artikel 124

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Een generale verklaring luchtvaart met het daarin vervatte manifest van de lading en het manifest van de lading worden ingediend in tweevoud.

Artikel 126

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 In schriftelijke aangiften dan wel formulieren welke anders dan met het formulier Enig document worden ingediend, worden de gegevens vermeld overeenkomstig de aanwijzingen welke op het formulier zijn gesteld.

 • 2 De invulling van de formulieren geschiedt onuitwisbaar en zodanig dat de vermeldingen zonder moeite leesbaar zijn. Invulling met de hand geschiedt in blokletters.

 • 3 Voor zover in de aanwijzingen niet anders is bepaald, worden alle getallen in cijfers uitgedrukt.

 • 4 Tenzij anders is bepaald of uit de inrichting van het formulier anders blijkt mag in elk punt, vak of onderdeel slechts één gegeven worden vermeld.

 • 5 Indien een formulier in meer dan één exemplaar moet worden ingediend, wordt een wijze van invulling toegepast die de zekerheid geeft dat deze op alle exemplaren gelijkluidend is.

 • 6 Indien formulieren van Rijnvaartmanifesten door aaneenhechting tot één aangifte worden verenigd, en doorlopend worden genummerd, kan voor wat betreft de vermelding van gegevens welke voor alle formulieren gelijkluidend zijn, worden volstaan met invulling van het eerste formulier, mits daaruit blijkt dat de gegevens mede betrekking hebben op de aangehechte formulieren.

 • 7 De ondertekening geschiedt zodanig dat alle exemplaren van de aangifte zijn voorzien van een onuitwisbare handtekening. Op het tweede en de volgende exemplaren mag de handtekening worden verkregen door middel van doordruk van de ondertekening van het eerste exemplaar. Indien de invulling van de exemplaren van een aangifte op andere wijze geschiedt dan door invulling van het eerste exemplaar met doordruk op de andere exemplaren, mag ook de handtekening op alle exemplaren op die andere wijze worden verkregen, mits de aangever tegenover de inspecteur bij wie de aangifte wordt gedaan, schriftelijk heeft verklaard zodanige aangiften als van hem afkomstig te erkennen.

 • 8 Schriftdelging of overschrijving in een aangifte is niet toegestaan. Bij elke doorhaling en bij elke toevoeging die als zodanig herkenbaar zijn, plaatst de aangever zijn paraaf.

Artikel 127

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor het doen van aangiften voor het vrije verkeer voor postzendingen waarvoor gebruik gemaakt zou moeten worden van een formulier Enig document, mag de Post gebruik maken van formulieren van de Post waarvan de inrichting door Onze Minister is goedgekeurd.

 • 2 Voor het doen van aangiften voor douanevervoer voor postzendingen waarvoor gebruik gemaakt zou moeten worden van een formulier Enig document, mag de Post gebruik maken van formulieren van de Post waarvan de inrichting Onze Minister goedgekeurd. Deze formulieren worden voor het doen van de aangifte in drie exemplaren ingediend.

 • 3 Voor goederen die als postzending zullen worden uitgevoerd wordt een formulier van de Post gebruikt waarvan de inrichting door Onze Minister is goedgekeurd en dat verkrijgbaar is bij de Post.

 • 4 In afwijking van het derde lid, dient in de navolgende gevallen gebruik te worden gemaakt van het formulier Enig document:

  • a indien het een aangifte ten uitvoer betreft waarvoor in de Toelichting Enig document de vermelding in vak 1 één van de codes EU 2, EU 3, EX 2, EX 3 is voorgeschreven;

  • b indien onder de goederensoorten die deel uitmaken van de partij zich een goederensoort bevindt waarvan de uitvoer ingevolge andere wettelijke bepalingen dan die inzake de rechten bij invoer is verboden of beperkt of aan regelen is gebonden;

  • c indien onder de goederensoorten zich goederen bevinden waarvoor terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij invoer kan worden verleend.

Artikel 128

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Door de Post kunnen aangiften voor het vrije verkeer voor postzendingen, die zich bevinden in een bergplaats, bij de Post worden gedaan. Deze aangiften worden door de Post aanvaard. De aangiften worden geacht te zijn gedaan op het tijdstip waarop het daartoe strekkende formulier door een medewerker van de Post is ondertekend. Deze wijze van aangeven is niet mogelijk indien voor de desbetreffende goederen aanspraak wordt gemaakt op een gehele of een gedeeltelijke schorsing van de rechten bij invoer in het kader van een tariefcontingent of een vast bedrag met nulrecht.

 • 2 In de in het eerste lid bedoelde aangiften dient te worden vermeld:

  • a aangifte voor het vrije verkeer;

  • b de soort van de goederen, omschreven onder hun eigen benaming; Voor dit gegeven kan worden verwezen naar een bijgevoegde opgave van de afzender, van de geadresseerde of van de Post;

  • c de goederencode van het Gebruikstarief die op de betreffende goederen van toepassing is; De vermelding van de goederencode kan achterwege blijven indien er aanspraak op bestaat dat voor de in het vrije verkeer brengen geen rechten bij invoer worden geheven, mits, indien die aanspraak mede afhankelijk is van de soort van de goederen, de omschrijving van de soort van de goederen met het oog daarop voldoende gegevens bevat. In afwijking van de voorafgaande zin mag de goederencode niet achterwege blijven voor goederen genoemd onder a in de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel I;

  • d het bedrag van de verschuldigde rechten bij invoer; De rechten bij invoer dienen te worden vermeld naar de onderscheiding die gehanteerd is op de wijze zoals voorzien in artikel 1, tweede lid van de Douanewet.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde aangifte wordt uiterlijk acht dagen na dagtekening van de aangifte ter verificatie aangeboden, onder overlegging van de bij aangifte vereiste bescheiden.

 • 4 Dagelijks vermeldt de Post op een formulier van de Post waarvan de inrichting door Onze Minister is goedgekeurd, alle door de Post aanvaarde aangiften voor het vrije verkeer, met voor elke aanvaarde aangifte het totale bedrag aan rechten bij invoer alsmede een uitsplitsing van die rechten naar de onderscheiding die gehanteerd is op de wijze zoals voorzien in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet. Per kalendermaand worden de bedragen door de Post per kolom samengesteld. Op het formulier worden door de Post vermeld de totalen per kolom vanaf het begin van de lopende maand, zoals deze waren bij de aanvang van de dag en zoals deze zijn geworden op het einde van de dag. Het ingevulde formulier met een daarbij te voegen telstrook waaruit de juistheid van de optellingen blijkt, wordt uiterlijk bij de aanvang van de eerstvolgende werkdag na de dag waarop het formulier betrekking heeft, in handen gesteld van de inspecteur.

 • 5 De door de Post verschuldigde rechten bij invoer worden door de Onze Minister verrekend door de debitering van de met de Post te houden rekening-courant.

 • 6 De Post bewaart de aanvaarde aangiften met de daarbij behorende bescheiden ten minste drie kalenderjaren overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EEG) 1552/89 en wel zodanig dat aan de hand van de vermelding op het in het vierde lid bedoelde formulier elke aanvaarde aangifte met bescheiden aan de administratie ter inzage kan worden verstrekt.

Artikel 129

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 In een bergplaats van de Post kan een postzending waarvoor bij het in het vrije verkeer brengen geen rechten bij invoer verschuldigd zijn, door de Post worden aangegeven bij de inspecteur:

  • a. indien die postzending vergezeld is van een daarbij behorende douaneverklaring als bedoeld in het Algemeen Postverdrag, door overlegging van die douaneverklaring;

  • b. indien de Post wegens het ontbreken van een douaneverklaring een nooddouaneverklaring heeft opgemaakt, door overlegging van die nooddouaneverklaring;

  • c. indien de Post geen douaneverklaring heeft ontvangen en geen nooddouaneverklaring heeft opgemaakt, door verwijzing naar een op de postzending door de afzender geplaatste aantekening omtrent de inhoud van de zending;

  • d. indien het een postzending is die op grond van artikel 47, tweede lid, van het Douanebesluit reeds vanaf de sorteerplaats zijn bestemming had kunnen volgen, door een door de Post geplaatste aantekening ’vrij’.

 • 2 Uitslag van de in het eerste lid bedoelde postzendingen uit de bergplaats geschiedt nadat de inspecteur daartoe toestemming heeft gegeven.

Artikel 130

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Voor postzendingen die in de statistiek van de in- en uitvoer zullen worden opgenomen, levert de Post tegelijk met de aanbieding ter verificatie van de aanvaarde aangifte voor het vrije verkeer, of indien artikel 89 toepassing vindt, op het tijdstip waarop de aangifte voor het vrije verkeer wordt gedaan, een exemplaar van de bij de zending behorende douaneverklaring in het Algemeen Postverdrag in, of, indien deze ontbreekt, een door de Post opgemaakte nooddouaneverklaring.

Artikel 131

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In de gevallen waarin de aangifte ten uitvoer bij de Post wordt gedaan, geschiedt deze:

 • a voor een zending uitsluitend bestaande uit andere goederen dan handelsgoederen en goederen voor zakelijk gebruik;

 • b voor een zending handelsgoederen en/of goederen voor zakelijk gebruik met een waarde van niet meer dan

  € 1000;

  door overlegging van de bij de zending behorende douaneverklaring als bedoeld in het Algemeen Postverdrag of, indien ingevolge dat verdrag voor de zending geen douaneverklaring behoeft te worden opgemaakt, door een door de afzender op de zending geplaatste aantekening omtrent de soort van de goederen en hun waarde. Voor zendingen zonder waarde behoeft geen aangifte ten uitvoer te worden gedaan.

§ 4. Bijzondere bestemmingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 132

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 2 In deze paragraaf wordt verstaan onder BLEU: het grondgebied van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.

 • 3 In deze paragraaf wordt verstaan onder bevoegde douaneautoriteit:

  • -

   inspecteur, indien het bedrijf waarin de goederen worden ingeslagen in Nederland is gelegen, of

  • -

   Auditeur-generaal van financiën, dienst Nomenclatuur, Landbouw en Waarde (D.T.) te Brussel of de Directeur der douane te Luxemburg of een door een van hen aangewezen ambtenaar van de Belgische of Luxemburgse douanediensten, indien de plaats waar de vergunninghouder is gevestigd in de BLEU is gelegen.

 • 4 In deze paragraaf wordt verstaan onder onderverdeling: onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur.

Artikel 133

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Bij de aangifte van goederen om ze in het vrije verkeer te brengen, op de voet van een krachtens artikel 292 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek afgegeven vergunning, wordt een volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend controle-exemplaar T5 in drievoud (origineel, kopie nr.1 en kopie nr.2) overgelegd.

 • 2 Het origineel en de kopie nr. 1 van het afgegeven controle-exemplaar T5 worden binnen de daarvoor in de vergunning gestelde termijn aan de bevoegde autoriteit aangeboden, nadat zij zijn voorzien van een gedagtekende en ondertekende verklaring van de vergunninghouder dat hij de goederen in zijn bedrijf heeft opgenomen onder het stelsel van de bijzondere bestemmingen.

Artikel 134

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De gunstige tariefregeling bedoeld bij de onderverdelingen 0101 1100, 0103 1000, 0104 1010 en 0104 2010 wordt slechts toegepast, indien de bij die onderverdelingen bedoelde dieren van zuiver ras zijn en voor het fokken kunnen dienen.

 • 2 Bij de aangifte voor het vrije verkeer wordt een volledig ingevuld, door de inspecteur van het voor de desbetreffende diersoort bestaande Nederlandse stamboek gedagtekende en ondertekende verklaring volgens het in bijlage XXX opgenomen model ingeleverd.

 • 3 Voor de toepassing van deze regeling wordt onder ’stamboek’ verstaan: een boek, register, kaartsysteem of andere informatiedrager,

  • -

   bijgehouden door een officieel erkende organisatie of vereniging van veefokkers, en

  • -

   waarin de raszuivere fokdieren van een bepaald ras worden ingeschreven of geregistreerd met vermelding van hun voorgeslacht.

Artikel 135

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de toepassing van onderverdeling 0102 1010, 0102 1030 en 0102 1090 is op de rechten bij invoer, de verordening 2342/92 van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Bij het in het vrije verkeer brengen van een fokrund van zuiver ras van herkomst en oorsprong uit IJsland, Noorwegen of Zwitserland dient belanghebbende aan de inspecteur een volledig ingevulde, door de inspecteur van het voor de desbetreffende diersoort bestaande Nederlandse stamboek gedagtekende en ondertekende verklaring volgens het in bijlage XXXI opgenomen model over te leggen.

 • 3 Bij het in het vrije verkeer brengen van een fokrund van zuiver ras van herkomst of oorsprong uit andere derde landen dan die bedoeld in het tweede lid is een vergunning vereist. Het schriftelijke verzoek tot verkrijging van de vergunning wordt gedaan door overlegging van een extra exemplaar van de aangifte voor het vrije verkeer bij de inspecteur.

 • 4 Bij het in het vrije verkeer brengen van fokrunderen van herkomst of oorsprong uit andere derde landen dan bedoeld in het tweede lid dient het bewijs als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van verordening 2342/92 te worden geleverd door overlegging van een volledig ingevulde, door de inspecteur van het voor de desbetreffende diersoort bestaande Nederlandse stamboek gedagtekende en ondertekende verklaring volgens het in bijlage XXXII opgenomen model.

 • 5 Overdracht van de in het derde lid genoemde runderen, binnen de termijn van 24 maanden waarin deze niet mogen worden geslacht, doet niet af aan de verplichtingen die rusten op de vergunninghouder.

Artikel 137

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Bij het in het vrije verkeer brengen van reuzel en ander varkensvet op de voet van een krachtens artikel 292 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek afgegeven vergunning wordt bij de aangifte voor het vrije verkeer, een in artikel 37 bedoeld formulier L in drievoud ingeleverd dat, behalve de gegevens welke ingevolge andere wettelijke voorschriften zijn vereist, bevat:

  • a de aanduiding ’BIJZONDERE BESTEMMING’;

  • b de vermelding van de inspecteur die de vergunning heeft verleend, alsmede de datum en het nummer van de vergunning;

  • c de door de vergunninghouder gedagtekende en ondertekende verklaring dat hij de goederen slechts zal bezigen voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie, dan wel zal afleveren aan een andere vergunninghouder.

 • 2 Indien hier te lande tot het in het vrije verkeer brengen aangegeven vet rechtstreeks naar de BLEU zal worden vervoerd, is in afwijking van het eerste lid, artikel 133, eerste en tweede lid, van toepassing.

 • 3 Indien het in de BLEU tot het in het vrije verkeer brengen aangegeven vet rechtstreeks naar Nederland is vervoerd, worden het origineel en de kopie nr 1 van het door de Belgische of Luxemburgse douanediensten afgegeven controle-exemplaar T5, alsmede een door de afnemer ingevuld, gedagtekend en ondertekend Overdrachtsformulier bijzondere bestemmingen, volgens het in bijlage XXXIII opgenomen model, in tweevoud (1e en 2e exemplaar) overgelegd bij de instantie waarbij zekerheid is gesteld ter verzekering van de voldoening van de eventueel verschuldigde rechten bij invoer. Op dit formulier wordt in plaats van de door de leverancier te verstrekken gegevens een verwijzing naar het controle-exemplaar T5 opgenomen, inhoudende de datum en het nummer, alsmede de plaats van afgifte.

Artikel 139

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De tariefregeling voor machines, bedoeld bij de aanvullende aantekening (GN) 3 op afdeling XVI van de gecombineerde nomenclatuur, en voor vervoermaterieel, bedoeld bij de aanvullende aantekening (GN) 2 op afdeling XVII van de gecombineerde nomenclatuur, die in deelzendingen worden binnengebracht, wordt slechts toegepast indien:

  • a uiterlijk bij het binnenkomen van de goederen aan degene die de goederen zal aangeven voor het vrije verkeer door de inspecteur vergunning is verleend de goederen in het vrije verkeer te brengen met toepassing van de aanvullende aantekening (GN) 3 op de afdeling XVI of de aanvullende aantekening (GN) 2 op afdeling XVII van de gecombineerde nomenclatuur;

  • b de goederen die deel zullen uitmaken van de gemonteerde machine of het gemonteerde vervoermaterieel, alsmede de andere goederen die in het kader van de montage worden ingevoerd, behoudens bijzondere toestemming, op hetzelfde douanekantoor worden aangevoerd.

 • 2 Bij het verzoek tot verlening van de vergunning worden de akte ter zake van de overeenkomst die aan de levering van de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde goederen ten grondslag ligt en de bescheiden als omschreven in de aanvullende aantekening (GN) 2 op afdeling XVI van de gecombineerde nomenclatuur, overgelegd.

 • 3 Op de dag waarop de goederen op het douanekantoor worden aangebracht wordt overeenkomstig de vergunning aan de inspecteur kennisgeving gedaan. Gelijktijdig wordt een inhoudsopgave van de verschillende colli ingeleverd.

 • 4 Bij de ontvanger, wordt een bedrag voldaan, gelijk aan de rechten bij invoer die bij het in het vrije verkeer brengen van de goederen verschuldigd zouden zijn bij toepassing van het op dat tijdstip voor de gemonteerde machine of het gemonteerde vervoermaterieel geldende tarief.

 • 5 Zo spoedig mogelijk na de montage van de machine of het vervoermaterieel, doch in ieder geval binnen een door de inspecteur te bepalen termijn, worden de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde goederen voor het vrije verkeer aangegeven.

 • 6 De wettelijk verschuldigde rechten bij invoer worden naar het percentage van het douanetarief, geldend op de dag waarop de goederen op het douanekantoor zijn aangebracht, berekend overeenkomstig de aangifte en met inachtneming van hetgeen bij verificatie van de aangifte en ingevolge andere wettelijke bepalingen is bevonden of vastgesteld.

Artikel 140

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Indien de overdracht van goederen binnen de Benelux plaatsvindt geschiedt dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 296 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek.

Artikel 141

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Bij overdracht en overneming hier te lande op de voet van artikel 296 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek van reuzel en ander varkensvet dat bij het in het vrije verkeer brengen is ingedeeld onder de onderverdeling 1501 0011, overhandigt de leverancier aan zijn afnemer een Overdrachtsformulier bijzondere bestemmingen, zoals opgenomen in Bijlage XXXIII in drievoud, dat is voorzien van de door de leverancier te verstrekken gegevens, de dagtekening en zijn handtekening. Alle exemplaren van het overdrachtsformulier worden door de afnemer verder ingevuld, gedagtekend en ondertekend en overgelegd bij de instantie waarbij zekerheid is gesteld ter verzekering van de voldoening van de eventueel verschuldigde rechten bij invoer.

 • 2 Indien het in de BLEU ingeslagen vet wordt overgedragen aan een hier te lande gevestigde afnemer, worden het origineel en de kopie nr. 1 van het door de Belgische of Luxemburgse douanediensten afgegeven controle-exemplaar T5, alsmede een door de afnemer ingevuld, gedagtekend en ondertekend Overdrachtsformulier bijzondere bestemmingen in tweevoud (1e en 2e exemplaar) overgelegd bij de instantie waarbij zekerheid is gesteld ter verzekering van de voldoening van de rechten bij invoer. Op dit formulier wordt in plaats van de door de leverancier te verstrekken gegevens een verwijzing naar het controle-exemplaar T5 opgenomen, inhoudende de datum en het nummer, alsmede de instantie die het heeft afgegeven.

Artikel 145

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het is verboden:

 • a onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken of te doen verstrekken waarvan het gevolg zou kunnen zijn dat ten onrechte een gunstige tariefregeling wordt toegepast;

 • b een handeling te verrichten of medewerking te weigeren in strijd met de verplichtingen die voortvloeien uit de verordeningen van de Raad of van de Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming, aard of eigenschappen van in het vrije verkeer te brengen goederen of in strijd met de bepalingen die bij of krachtens deze ministeriële regeling zijn gesteld.

§ 5. Douanewaarde

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 148

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De mededeling bedoeld in artikel 177, tweede lid, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek wordt gedaan indien de douanewaarde, vastgesteld met toepassing van de artikelen 28 tot en met 33 van het Communautair douanewetboek, 10% of meer lager is dan de douanewaarde vastgesteld op basis van de eenheidswaarde.

 • 2 Indien op de voet van het eerste lid een mededeling wordt gedaan met betrekking tot goederen waarvan de douanewaarde wordt vastgesteld in het tijdvak van 1 november tot en met 31 december van een bepaald jaar, strekt de in die mededeling genoemde periode zich uit tot het einde van het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 149

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Wanneer de gegevens voor de bepaling van de douanewaarde zijn uitgedrukt in een munteenheid waarvoor de Europese Centrale Bank dagelijks referentiekoersen publiceert, worden deze koersen voor de bepaling van die waarde aangemerkt als de genoteerde koers in de zin van artikel 168, onderdeel a, tweede streepje, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek.

Artikel 150

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Wanneer de gegevens voor de bepaling van de douanewaarde zijn uitgedrukt in een andere munteenheid dan die bedoeld in artikel 149, wordt voor het bepalen van die waarde gebruik gemaakt van de koers van die munteenheid ten opzichte van het Engelse pond zoals die op de voorlaatste maandag van de maand in de F.T. Guide to World Currencies in de Financial Times wordt gepubliceerd. Voor de omrekening van het Engelse pond in euro's wordt gebruik gemaakt van de koers zoals deze is opgenomen in de in dit lid bedoelde publikatie.

 • 2 De overeenkomstig het eerste lid vastgestelde koers geldt gedurende de kalendermaand volgende op de in dat lid bedoelde publikatie in de Financial Times.

 • 3 Indien geen publikatie plaatsvindt zoals bedoeld in het eerste lid, wordt de voor de betrokken munteenheid laatst in de F.T. Guide to World Currencies in de Financial Times gepubliceerde koers van die munteenheid ten opzichte van het Engelse pond geacht de op de voorlaatste maandag van de maand gepubliceerde wisselkoers te zijn.

 • 4 Indien een munteenheid als bedoeld in het eerste lid revalueert of devalueert, waardoor de in de F.T. Guide to World Currencies in de Financial Times gepubliceerde koers 5% of meer afwijkt van de overeenkomstig het eerste en derde lid berekende koers, uitgedrukt in euro's, wordt de eerstbedoelde koers toegepast in plaats van de laatstbedoelde koers.

 • 5 Artikel 172 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 151

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De aangifte van gegevens inzake de douanewaarde als bedoeld in artikel 178, eerste lid, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek, kan achterwege blijven:

  • a. indien de douanewaarde van de ingevoerde goederen wordt vastgesteld op een andere wijze dan met toepassing van artikel 29 van het Communautair douanewetboek;

  • b. in de gevallen bedoeld in artikel 179, eerste lid, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek.

 • 2 In de gevallen, waarin de in het eerste lid bedoelde aangifte ingevolge het bepaalde in onderdeel a van dat lid achterwege blijft en voor zover de douanewaarde niet is aangegeven met toepassing van de vereenvoudigde procedures als bedoeld in de artikelen 173 tot en met 177 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek, dient de aangever, indien de douanewaarde niet rechtstreeks uit de factuur is afgeleid, op een afzonderlijk blad de gegevens te verstrekken met behulp waarvan de aangegeven douanewaarde is berekend. Deze gegevens bevatten ten minste:

  • -

   de methode van de vaststelling van de douanewaarde, aan te duiden door vermelding van het desbetreffende artikel van het Communautair douanewetboek;

  • -

   een verwijzing naar een door de douane genomen beslissing voor zover de douanewaarde overeenkomstig een dergelijke beslissing is aangegeven;

  • -

   een gedetailleerde opgave van de wijze van berekening.

§ 6. Tarieven particuliere zendingen en reizigersbagage

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 152

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In afwijking van het forfaitair invoerrecht dat wordt toegepast op grond van paragraaf 1 van Titel II D van de Inleidende Bepalingen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage I is gevoegd bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987 van de Raad van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG L 256) (de gecombineerde nomenclatuur) worden zonder heffing van rechten bij invoer toegelaten:

 • a boeken, kranten en tijdschriften;

 • b goederen van herkomst uit het vrije verkeer van:

  • -

   Andorra, voor zover zij vallen onder de hoofdstukken 25 tot en met 97 van de gecombineerde nomenclatuur;

  • -

   Turkije;

 • c andere goederen, voor zover zij van oorsprong zijn uit:

  • -

   Andorra, voor zover zij vallen onder de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur;

  • -

   Faeröer, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland;

  • -

   de A.C.S.-staten, Albanië, Algerije, Gebied onder Palestijnse autoriteit, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Ceuta, Egypte, Israël, Joegoslavië (Servië en Montenegro) Jordanië, Kroatië, de landen en gebieden die als begunstigde zijn aangewezen in het kader van het stelsel van de algemene tariefpreferenties, de Landen en Gebieden Overzee, Libanon, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Marokko, Melilla, Roemenië, Syrië of Tunesië.

Artikel 153

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Voor goederen, vermeld in onderstaande lijst, wordt, behoudens het bepaalde in artikel 152, een forfaitaire accijns geheven overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen die gelden voor het douanerecht. De accijns wordt berekend naar de bij die goederen vermelde tarieven.

Omschrijving

Grondslag

Tarief

a. overige alcoholhoudende

   

produkten als bedoeld in

   

artikel 12 van de Wet op de accijns:

   

- dranken

liter

€ 5,72

     

b. rooktabak

kleinhandelsprijs van soortgelijke

51,6%

 

produkten