Tijdelijke regeling afwijking betaalbaarstelling vakantie-uitkering WAO-conforme uitkering

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 23-05-1996 t/m 31-01-2005

Tijdelijke regeling afwijking betaalbaarstelling vakantie-uitkering WAO-conforme uitkering

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. uitkeringsgerechtigden:

de personen die:

  • 1º. recht hebben op een WAO-conforme uitkering waarvan de betaling door de USZO rechtstreeks aan die personen plaatsvindt; en

  • 2º. ontslagen zijn voor 1 januari 1996; en

  • 3º. op 31 december 1995 een invaliditeitspensioen, herplaatsingstoelage, herplaatsingswachtgeld of uitkering overeenkomstig de normen van de WAO als bedoeld in paragraaf 4 van de WPA ontvingen;

b. USZO:

de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs, bedoeld in artikel 2 van de Wet Stichting USZO;

c. WAO:

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

d. WAO-conforme uitkering:

de met overeenkomstige toepassing van de WAO toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 32 van de WPA;

e. WPA:

de Wet privatisering ABP.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

In afwijking van artikel 59b, derde lid, van de WAO vindt gedurende het tijdvak 1 januari 1996 tot 1 mei 1996 de uitbetaling van de vakantie-uitkering van de uitkeringsgerechtigden gelijktijdig plaats met de uitbetaling van de WAO-conforme uitkering.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling afwijking betaalbaarstelling vakantie-uitkering WAO-conforme uitkering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven