Herbenoeming leden examencommissie stedebouwkundigen

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-07-1996 t/m 31-12-2011

Herbenoeming leden examencommissie stedebouwkundigen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 22 juncto de artikelen 8 en 9 van het Examenbesluit Wet op de architectentitel;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Het aantal leden van de commissie, belast met het afnemen van het examen voor stedebouwkundigen, en met het vaststellen van de uitslag daarvan, wordt vastgesteld op 3.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Te rekenen vanaf 1 januari 1996 worden herbenoemd voor een periode van vier jaren:

  • a. tot leden: prof.ir. J. Heeling, tevens voorzitter, prof.ir. J.H. de Boer en ir. P.J. Rijnaarts.

  • b. tot plaatsvervangend leden: ir. R.A. Jekel; ir. J. Harten en ir. E.A.M. Croonen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan de in dit besluit genoemden.

’s-Gravenhage, 7 mei 1996

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Naar boven