Controlevoorschriften Anw

[Regeling vervallen per 24-11-2023.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 15-06-2008 t/m 23-11-2023

Controlevoorschriften Anw

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

Gelet op artikel 36, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Anw: de Algemene nabestaandenwet;

 • b. de Bank: de Sociale Verzekeringsbank;

 • c. uitkering: een nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering of wezenuitkering als bedoeld in Hoofdstuk 3, Afdeling I, van de Anw;

 • d. de uitkeringsgerechtigde: degene aan wie een uitkering is toegekend;

 • e. nabestaande: degene die een nabestaandenuitkering of een halfwezenuitkering ontvangt dan wel voor een zodanige uitkering in aanmerking wenst te komen;

 • f. kind: het kind van de nabestaande in de zin van artikel 5 Anw, voorzover dit kind ongehuwd is, jonger is dan 18 jaar en niet tot het huishouden van een ander dan de nabestaande behoort;

 • g. wees: degene aan wie een wezenuitkering is toegekend, die een zodanige uitkering heeft aangevraagd dan wel voor wie een zodanige uitkering is aangevraagd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

 • 1 Dit besluit is van toepassing op:

  • a. de nabestaande;

  • b. de wees;

  • c. de wettelijke vertegenwoordiger van de nabestaande of de wees;

  • d. de instelling waaraan ingevolge artikel 49 of artikel 57 Anw de uitkering wordt uitbetaald.

 • 2 Dit besluit is ook van toepassing als de in het eerste lid bedoelde personen in het buitenland wonen en als de in het eerste lid bedoelde instelling in het buitenland is gevestigd.

Hoofdstuk 2. Algemene verplichtingen

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

 • 1 Degene die in aanmerking wil komen voor een uitkering dient een schriftelijke aanvraag, ondertekend en gedateerd in. Hij maakt gebruik van een door de Bank ter beschikking gesteld formulier.

 • 2 Het formulier wordt ingediend op een door de Bank aangegeven adres.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

 • 1 De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon of instelling stelt de Bank onverwijld in kennis van een wijziging in het adres van de uitkeringsgerechtigde of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

 • 1 Op verzoek van de Bank verstrekt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon binnen de door de Bank gestelde termijn en met gebruikmaking van de door de Bank ter beschikking gestelde formulieren informatie welke van belang kan zijn voor het recht op of de hoogte van de uitkering, het geldend maken van het recht op uitkering of de uitbetaling van de uitkering.

 • 2 Op verzoek van de Bank legt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon of instelling binnen de door de Bank gestelde termijn bewijsstukken over welke van belang zijn voor de vaststelling van het recht op uitkering of de hoogte van de uitkering, het geldend maken van het recht op uitkering of de uitbetaling van de uitkering.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

 • 1 Op verzoek van de Bank geeft de in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon of instelling op een door de Bank vastgesteld tijdstip aan de Bank boeken, documenten en andere informatiedragers ter inzage en stelt deze voor het maken van een kopie ter beschikking.

 • 3 Woont de uitkeringsgerechtigde of het kind in het buitenland, dan legt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon of instelling op verzoek van de Bank op door de Bank vast te stellen tijdstippen een door een bevoegde autoriteit gewaarmerkt levensbewijs van degene die buiten Nederland woont over.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

 • 1 De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon verschijnt, indien hij in Nederland woont, na een oproep van de Bank op het kantoor van de Bank en verstrekt de gevraagde gegevens.

 • 2 De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon verschijnt, indien hij buiten Nederland woont, na een oproep van de Bank op een door de Bank te bepalen kantoor en verstrekt de gevraagde gegevens.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon of instelling maakt controle mogelijk door personen die daarmee door de Bank zijn belast.

Hoofdstuk 3. Bijzondere verplichtingen bij aanspraak op nabestaandenuitkering

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

Op verzoek van de Bank legt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon of instelling binnen de door de Bank gestelde termijn over:

 • 1. een naar waarheid en volledig ingevuld, ondertekend formulier inzake het inkomen van de nabestaande;

 • 2. bewijsstukken van dit inkomen;

 • 3. een naar waarheid en volledig ingevuld, ondertekend formulier inzake de leefsituatie van de nabestaande;

 • 4. indien het in artikel 14, eerste lid, onder a, Anw bedoelde kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is en inkomen heeft: bewijsstukken van dit inkomen;

 • 5. indien het in artikel 14, eerste lid, onder a, Anw bedoelde kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is en een derde in het onderhoud van dit kind bijdraagt: bewijsstukken van deze bijdrage;

 • 6. indien het in artikel 14, eerste lid, onder a, Anw bedoelde kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is en niet tot het huishouden van de nabestaande behoort: een opgave van de bijdrage van de nabestaande in het onderhoud van het kind en bewijsstukken van deze bijdrage.

Hoofdstuk 4. Bijzondere verplichtingen bij aanspraak op halfwezenuitkering

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

Op verzoek van de Bank legt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon of instelling binnen de door de Bank gestelde termijn over:

 • 1. indien het in artikel 22 Anw bedoelde kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is en inkomen heeft: bewijsstukken van dit inkomen;

 • 2. indien het in artikel 22 Anw bedoelde kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is en een derde in het onderhoud van dit kind bijdraagt: bewijsstukken van deze bijdrage.

Hoofdstuk 5. Bijzondere verplichtingen bij aanspraak op wezenuitkering

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

Als de wees 16 jaar of ouder is en onderwijs volgt, zorgt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon ervoor dat, op verzoek van de Bank, een schoolverklaring door de onderwijsinstelling wordt ingevuld en ondertekend. Daarna doet deze persoon de verklaring binnen de door de Bank gestelde termijn aan de Bank toekomen.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 24-11-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Controlevoorschriften Anw.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Amstelveen, 26 april 1996

B. de Vries

P.A. Schaafsma

Naar boven