Maatregelbesluit Anw

[Regeling vervallen per 01-05-2008.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-04-2008

Maatregelbesluit Anw

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

Gelet op artikel 38, vijfde lid, van de Algemene nabestaandenwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Anw: de Algemene nabestaandenwet;

 • b. de Bank: de Sociale Verzekeringsbank;

 • c. uitkering: een nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering of wezenuitkering als bedoeld in Hoofdstuk 3, Afdeling I, van de Anw;

 • d. nabestaande: degene die een nabestaandenuitkering of een halfwezenuitkering ontvangt dan wel voor een zodanige uitkering in aanmerking wenst te komen;

 • e. wees: degene aan wie een wezenuitkering is toegekend, die een zodanige uitkering heeft aangevraagd dan wel voor wie een zodanige uitkering is aangevraagd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

 • 1 Dit besluit is van toepassing op:

  • a. de nabestaande;

  • b. de wees;

  • c. de wettelijke vertegenwoordiger van de nabestaande of de wees.

 • 2 Dit besluit is ook van toepassing als de in het eerste lid bedoelde personen in het buitenland wonen.

Hoofdstuk 2. Maatregelen

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

 • 1 Indien degene op wie dit besluit van toepassing is de verplichting om op verzoek informatie te verstrekken als bedoeld in artikel 35 Anw, niet binnen de door de Sociale Verzekeringsbank daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen, of een verplichting, genoemd in de artikelen 3 tot en met 11 van de Controlevoorschriften Anw, niet of niet behoorlijk is nagekomen, wordt de uitkering tijdelijk gedeeltelijk geweigerd.

 • 2 De weigering, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats door een bedrag, dat met inachtneming van artikel 4 is vastgesteld, in mindering te brengen op de eerstvolgende uit te betalen termijn of termijnen van de uitkering.

 • 3 In afwijking van het eerste lid vindt geen weigering plaats maar wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven indien het niet tijdig nakomen van de verplichting om op verzoek informatie te verstrekken als bedoeld in artikel 35 Anw, niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van uitkering, tenzij:

  • a. door de Bank ter zake van het niet tijdig nakomen van de verplichting reeds een schorsingsbeslissing is genomen; of

  • b. het niet nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop aan de mededelingsplichtige reeds eerder een zodanige waarschuwing is gegeven.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

 • 1 Bij het na een schriftelijk rappel of een schriftelijke waarschuwing niet binnen twee weken, dan wel op een door de Bank nader vast te stellen tijdstip, nakomen van een verplichting als bedoeld in artikel 37 Anw of in de artikelen 3 en 5 tot en met 11 van de Controlevoorschriften Anw, wordt eenmalig een bedrag van € 22,– in mindering gebracht op de uitkering.

 • 4 Indien binnen twee jaren na de dag waarop een weigering als gevolg van het niet nakomen van één of meer verplichtingen is bekendgemaakt, opnieuw één of meer verplichtingen niet worden nagekomen, wordt eenmalig een bedrag van € 34,– in mindering gebracht op de uitkering.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Indien ten genoegen van de Bank aannemelijk wordt gemaakt dat het niet nakomen van een verplichting zoals opgelegd in de Controlevoorschriften Anw niet kan worden verweten aan degene aan wie de verplichting is opgelegd, worden de artikelen 3 en 4 niet toegepast.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Indien ten genoegen van de Bank aannemelijk wordt gemaakt dat het niet nakomen van een verplichting zoals opgelegd in de Controlevoorschriften Anw aan degene aan wie de verplichting is opgelegd in verminderde mate kan worden verweten, wordt het bedrag dat is vastgesteld met toepassing van artikel 4 gehalveerd.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Maatregelbesluit Anw.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Amstelveen, 26 april 1996

B. de Vries

;

P.A. Schaafsma

Naar boven