Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen (1996)

[Regeling materieel uitgewerkt per 29-12-2009.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 22-05-1996 t/m heden

Besluit van 23 april 1996, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit voorzitters van waterschappen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 december 1995, nr. R 201415, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 49 van de Waterschapswet (Stb. 1991, 444);

De Raad van State gehoord (advies van 5 maart 1996, nr. W09.950707);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 april 1996, nr. RH215809, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Op voorzitters van waterschappen die geen overheidswerknemer zijn in de zin van de Wet privatisering ABP is het Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen van toepassing behoudens het navolgende:

  • 1. Artikel 6, tweede lid, artikel 11, derde tot en met zesde lid, artikel 13, tweede lid, artikel 15 en artikel 16 zijn niet van toepassing.

  • 2. In artikel 20, vierde lid, wordt de zinsnede «een wachtgeld als bedoeld in artikel 26» vervangen door: een uitkering als bedoeld in artikel 26, zoals dit luidt op 31 december 1995. In artikel 20, vierde lid, wordt voorts de zinsnede «het wachtgeld» vervangen door: de uitkering.

  • 3. Artikel 26, zoals dit luidt op 31 december 1995, blijft van toepassing, met dien verstande dat in de daar bedoelde provinciale verordening kan worden bepaald dat bij ontslag wegens opheffing van het waterschap vóór 1 januari 1998 de uitkering het eerste jaar 100% in plaats van 80% van de laatstelijk genoten bezoldiging bedraagt.

Artikel III. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1995 treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 april 1996

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de eenentwintigste mei 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven