Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte in verband met huursombenadering

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 01-07-1996 t/m 31-07-2003

Besluit van 18 april 1996 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (jaarlijkse aanpassing en wijzigingen in verband met de zogenaamde huursombenadering)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 maart 1996, nr. MJZ96013583, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 15, eerste, tweede en vierde lid, van de Huurprijzenwet woonruimte;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 1996, nr. W08.96.0101);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 april 1996, nr. MJZ 96022267, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

[Red: Wijzigt het Besluit huurprijzen woonruimte.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

Artikel 3 van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals dat luidde onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op woonruimte waarop de in artikel IV, eerste en tweede lid, van het bij koninklijke boodschap van 21 november 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies en de Wet individuele huursubsidie in verband met de zogenaamde huursombenadering (kamerstukken II 1995/96, 24 507, nrs. 1–2) opgenomen regeling van toepassing is.

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 april 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D. K. J. Tommel

Uitgegeven de vijfentwintigste april 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven