Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 09-06-1996 t/m heden

Artikel III

[Red: Wijzigt de ministeriële regeling van 22 december 1995 in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken (Stcrt. 250)]

Artikel IV

  • 3 Voor de toepassing van dit artikel geldt als boekjaar het boekjaar van de huurder.

Artikel V

De ministeriële regeling van 24 december 1992 ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de EG van 14 december 1992 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG (btw) (Stcrt. 252) wordt ingetrokken.

Artikel VI

De ministeriële regeling wijziging heffing omzetbelasting van 22 december 1993 (Stcrt. 251) wordt ingetrokken.

Artikel VII

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt voor ARTIKEL I, onderdelen E en F, en ARTIKEL IV terug tot en met 31 maart 1995, 18.00 uur, en voor ARTIKEL III terug tot en met 29 december 1995.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W. Vermeend

Naar boven