Regeling ondersteuning ACOA 1996

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 27-04-1996 t/m 31-07-2008

Regeling ondersteuning ACOA 1996

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid, juncto 12.3.13 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. wet:

de Wet educatie en beroepsonderwijs;

c. CINOP:

Centrum voor de Innovatie van Opleidingen, het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 2 van de Tijdelijke subsidieregeling voor de landelijke ondersteuningsinstellingen volwasseneneducatie, Uitleg OenW-Regelingen nr. 4 van 2 februari 1994;

d. ACOA:

de adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt, bedoeld in artikel 6.1.2 van de wet.

Artikel 2. Taken CINOP

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het CINOP verricht in 1996 de volgende taken voor de ACOA:

  • a. het geven van de voor de ACOA nodige secretariële ondersteuning,

  • b. het verzamelen en analyseren van alle naar het oordeel van de ACOA nodige informatie over de kwalificatiestructuur en de eindtermen,

  • c. het op basis van de onder b verzamelde informatie opstellen van concept-rapportages en het voorbereiden van de adviezen over eindtermen en doelmatigheid,

  • d. het ten behoeve van de onder a, b en c genoemde taken in de verschillende fasen van ondersteuning en advisering onderhouden van contacten met de landelijke organen voor het beroepsonderwijs en de commissies onderwijs-bedrijfsleven en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en

  • e. het verrichten van specifieke taken op verzoek van de ACOA.

 • 2 Bij de uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, worden de bij of krachtens de wet gestelde termijnen in acht genomen.

Artikel 3. Subsidieverlening

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 2, stelt de minister aan het CINOP een subsidie beschikbaar van f 657.500,–.

 • 2 De subsidie wordt in het kalenderjaar 1996 in drie termijnen verstrekt, met dien verstande dat 1/3 deel wordt verstrekt per 1 mei 1996, 1/3 deel wordt verstrekt per 1 september 1996 en 1/3 deel wordt verstrekt per 1 december 1996.

 • 3 In de subsidie is de wachtgeldopslag voor de vergoeding voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen en herplaatsingswachtgelden begrepen, bedoeld in de Regeling wachtgeldopslag voor po, vo, WOV en bve, Uitleg OCenW-Regelingen nr. 31a van 20 december 1995.

Artikel 4. Verslaglegging

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Voor 1 juli 1997 dient het CINOP bij de minister een verslag van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 2 in. Uit dat verslag blijkt dat sprake is van een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden waarvoor de subsidie is verstrekt en van de daarmee behaalde resultaten alsmede van een doelmatige aanwending van de subsidie. Het verslag gaat vergezeld van een door de voorzitter van de ACOA ondertekend document, waarin de ACOA haar oordeel geeft over de ondersteuning door het CINOP.

Artikel 5. Jaarrekening

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 In de jaarrekening 1996 van het CINOP, die voor 1 juli 1997 aan de minister wordt voorgelegd, legt het CINOP tevens financiële verantwoording af over de rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde financiële verantwoording wordt op een afzonderlijke bijlage bij de jaarrekening verstrekt.

 • 3 In de verantwoording worden met betrekking tot de ACOA geen andere reserveringen of voorzieningen opgenomen dan die, welke zijn voorzien bij de totstandkoming van het subsidiebedrag.

Artikel 6. Verstrekken van inlichtingen; verschaffen van toegang

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het CINOP verstrekt de minister of door hem aangewezen personen de gevraagde inlichtingen in het kader van deze regeling.

 • 2 Het CINOP draagt er zorg voor dat de minister of door hem aangewezen personen volledige inzage hebben in alle gevraagde bescheiden.

 • 3 Het CINOP verleent de minister of door hem aangewezen personen toegang tot de door het CINOP in het kader van de opdracht gebruikte plaatsen.

Artikel 7. Administratie

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het CINOP draagt zorg voor een overzichtelijke en deugdelijke administratie, die een juist en volledig beeld geeft van de taken waarvoor de subsidie wordt verleend en de daarmee gemoeide uitgaven en inkomsten.

 • 2 Als boekjaar geldt het kalenderjaar 1996.

 • 3 Van alle uitgaven die betrekking hebben op taken waarvoor de subsidie is verleend alsmede van alle inkomsten, bewaart het CINOP deugdelijke bewijsstukken.

 • 4 De administratie en de daarbij behorende stukken worden tenminste vijf jaar bewaard.

Artikel 8. Lagere vaststelling of geheel of gedeeltelijke intrekking

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De subsidie kan nadat deze is verstrekt op een lager bedrag worden vastgesteld of kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, indien:

  • a. de taken waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel in overeenstemming met deze regeling, hebben plaatsgevonden;

  • b. het CINOP heeft gehandeld in strijd met de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • c. het CINOP kennelijk in strijd heeft gehandeld met het doel van de subsidie;

  • d. het CINOP onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige informatie tot een andere toepassing van de regeling zou hebben geleid;

  • e. de verlening van de subsidie onjuist was en het CINOP dit wist of behoorde te weten.

 • 2 De minister kan een eventueel financieel saldo herbestemmen danwel terugvorderen.

Artikel 9. Inwerkingtreding, bekendmaking en citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na publikatie in Uitleg OCenW-Regelingen en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

 • 2 Deze regeling vervalt, met uitzondering van de artikelen 5 en 8, met ingang van de datum, genoemd in artikel 12.3.13 van de wet.

 • 3 De artikelen 5 en 8 vervallen na vaststelling van de jaarrekening, bedoeld in artikel 5, eerste lid.

 • 4 Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 • 5 Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling ondersteuning ACOA 1996’.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen.

Naar boven