Instelling Platform Alternative Dispute Resolution (ADR)

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-06-1996 t/m 01-01-2005

Instelling Platform Alternative Dispute Resolution (ADR)

De Minister van Justitie,

Overwegende dat nieuwe vormen van geschillenbeslechting, zoals conflictbemiddeling, een bijdrage kunnen leveren aan een snelle en duurzame beslechting van conflicten in de samenleving en een vermindering van de groei van het beroep op de overheidsrechter;

Voorts overwegende, dat het gewenst is dat nieuw beleid wordt ontwikkeld ten aanzien van deze nieuwe vormen van geschillenbeslechting en experimenten worden opgezet en uitgevoerd om te komen tot meer inzicht in de mogelijkheden van deze nieuwe vormen van geschillenbeslechting.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

Een Platform Alternative Dispute Resolution (ADR) in te stellen met de navolgende taak:

 • a) ) adviseren over strategische beleidskeuzes met betrekking tot nieuwe vormen van geschillenbeslechting;

 • b) ) doen van voorstellen met betrekking tot experimenten en adviseren over voorstellen van anderen. Het leveren van bijdragen aan de begeleiding en evaluatie van experimenten;

 • c) ) het verkennen van en adviseren over mogelijkheden om in wet- en regelgeving nieuwe vormen van geschillenbeslechting te bevorderen en belemmeringen weg te nemen.

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

Het platform is als volgt samengesteld:

 • mw. mr. C.L. Kuijper-Keijzer, hoofd sector rechtspleging van de directie beleid van het Ministerie van Justitie, voorzitter;

 • dhr. mr. P.W. van Baal, bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut;

 • dhr. mr. J.W.F. Houthoff, rechter van de arrondissementsrechtbank te Zwolle;

 • dhr. mr. N.J.H. Huls, directeur instituut recht en beleid, RUL;

 • dhr. mr. E.J. van der Molen, hoofd van de FNV Centrale Rechtskundige Dienst;

 • mw. mr. A.J. de Roo, universitair docent sectie rechtsvergelijking van de faculteit der rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam;

 • dhr. mr. drs. J.M. Schoenmakers, plv. hoofd van de dienst rechtsbijstand en juridische beroepen van het Ministerie van Justitie;

 • dhr. mr. A.C van Tienhoven, bestuurslid Nederlands Mediation Instituut;

 • dhr. mr. S.A. Ten Have, directeur SRK-rechtsbijstand;

 • dhr. mr. P.A. Wackie Eysten, advocaat en procureur te Den Haag;

 • dhr. mr. A. Wolfsen, dienst rechtspleging van het Ministerie van Justitie;

 • mw. mr. S.F.M. Wortmann, directie wet-geving van het Ministerie van Justitie;

 • dhr. drs. E. Brinkman, dienst rechtsbijstand en juridische beroepen van het Ministerie van Justitie, secretaris.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

Het platform wordt gevraagd vóór 1 juli 1996 een eerste tussenrapportage op te stellen.

Artikel 4

[Vervallen per 02-01-2005]

Op het platform is het vacatiebesluit 1988 (Stb. 205) van toepassing.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 12 april 1996

De

Minister

voornoemd,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina