Verlening vrijstelling spieringvisserij op het IJsselmeer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 14-04-1996 t/m 23-01-2004

Verlening vrijstelling spieringvisserij op het IJsselmeer

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 11 en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Gezien het advies van het Produktschap Vis;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Van het bepaalde in artikel 4, tweede lid, van het Reglement voor binnenvisserij 1985, alsmede van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993, wordt voor de spieringvisserij op het IJsselmeer een vrijstelling verleend vanaf 6 april 1996 tot 20 april 1996.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Vis van andere soorten dan spiering dient onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in hetzelfde water te worden teruggezet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 6 april 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 april 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Naar boven