Regeling uitvoerings- en onderzoekskosten zelfstandigen

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 12-05-2000 t/m 31-12-2003

Regeling uitvoerings- en onderzoekskosten zelfstandigen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 26, derde lid, van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en artikel 2, tweede lid, van het Besluit onderzoekskosten Ioaz;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Ioaz:

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

b. onderzoek:

het onderzoek, bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en artikel 1, onderdeel b, van het Besluit onderzoekskosten Ioaz.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De kosten van onderzoek worden bepaald op maximaal:

  • a. f 4530 voor een uitgebreid rapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een startende of een gevestigde zelfstandige;

  • b. f 2680 voor een verkort rapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een startende of een gevestigde zelfstandige;

  • c. f 1645 voor een rapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een oudere of een beëindigende zelfstandige of een nader of vervolgrapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een zelfstandige;

  • d. f 1850 voor een rapport betrekking hebbend op een aanvraag om uitkering op grond van de Ioaz.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De kosten van onderzoek worden, indien het onderzoek betrekking heeft op aanvragen uit de agrarische sector, bepaald op maximaal:

  • a. f 3860 voor een rapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een zelfstandige;

  • b. f 1405 voor een nader of vervolgrapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een zelfstandige;

  • c. f 2280 voor een rapport betrekking hebbend op een aanvraag om uitkering op grond van de Ioaz.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De kosten van taxatie, uitgevoerd door een beëdigd makelaar of taxateur worden bepaald op maximaal het tarief dat een makelaar, lid van de NVM, op basis van de geldende tabel hanteert.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De bedragen, genoemd in de artikelen 2 en 3 worden herzien, voorzover de ontwikkeling van de lonen van werknemers in particuliere bedrijven daartoe aanleiding geeft.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Rijksvergoeding rapportagekosten op grond van de Ioaz en het Bz (Stcrt. 1991, 252) wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 april 1996

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven