Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies

Geraadpleegd op 03-06-2023.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

Geen vacatiegeld wordt toegekend aan

  • a. functionarissen in dienst van het Rijk, van een ander publiekrechtelijk lichaam dan het Rijk of van een door het Rijk in het leven geroepen instelling, dan wel van een instelling welker personeelskosten door het Rijk worden vergoed, indien hun benoeming haar oorzaak vindt in de functie die zij vervullen;

  • b. deskundigen, secretarissen en adjunct-secretarissen die op andere wijze voor hun aandeel in de werkzaamheden van de commissie worden beloond.

Artikel 2

Het vacatiegeld voor de leden van de examencommissies voor privé-vliegbewijzen en vliegtuigonderhoudstechnicus wordt vastgesteld op € 68,07 per dag.

Artikel 3

Het vacatiegeld voor de leden van de examencommissie voor beroepsvliegbewijzen wordt vastgesteld op € 86,22 per dag.

Artikel 4

Het vacatiegeld voor de voorzitter van de examencommissies voor privé-vliegbewijzen, vliegtuigonderhoudstechnicus en zweefvliegen, voor zover de activiteiten voortvloeien uit het voorzitterschap, wordt vastgesteld op € 136,13 per dag.

Artikel 5

Het vacatiegeld voor de plaatsvervangend voorzitters van de examencommissies voor privé-vliegbewijzen en vliegtuigonderhoudstechnicus, voor zover de activiteiten voortvloeien uit het plaatsvervangend voorzitterschap, wordt vastgesteld op € 108,91 per dag.

Artikel 6

Het vacatiegeld voor de voorzitter van de examencommissie voor beroepsvliegbewijzen, voor zover de activiteiten voortvloeien uit het voorzitterschap, wordt vastgesteld op € 72,44 per dag.

Artikel 7

Het vacatiegeld voor de plaatsvervangend voorzitters van de examencommissie voor beroepsvliegbewijzen, voor zover de activiteiten voortvloeien uit het plaatsvervangend voorzitterschap, wordt vastgesteld op € 136,13 per dag.

Artikel 8

Voor het buiten examentijd corrigeren en beoordelen van schriftelijk examenwerk en het opstellen van examenvragen, wordt aan de leden van de examencommissies voor beroepsvlieg- bewijzen, privé-vliegbewijzen en vliegtuigonderhoudstechnicus een vergoeding toegekend die wordt berekend volgens de formule:

V / 2,20371 = (K x T x 15) / E

waarin K het aantal deelnemende examenkandidaten, T de duur van het examen in uren, E het aantal examinatoren dat het pakket examenwerk beoordeelt of opstelt, en V / 2,20371 de vergoeding in euro's vormt.

Artikel 9

De beschikkingen van 25 oktober 1989 nr. LI/8832 en 12 juni 1990 nr. LI/4741 worden ingetrokken.

Artikel 10

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 mei 1996 en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de directeur-generaal van de rijksluchtvaartdienst, stafafdeling juridische en bestuurlijke zaken, postbus 90771, 2509 LT Den Haag, binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is gepubliceerd.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de

directeur-generaal

van de rijksluchtvaartdienst

J.W. Weck

Naar boven