Regeling erkenning EU-diploma’s brandweerofficieren

[Regeling vervallen per 21-12-2007.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 03-05-1996 t/m 20-12-2007

Regeling erkenning EU-diploma’s brandweerofficieren

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 11 van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s;

b. de bevoegde autoriteit:

de Minister van Binnenlandse Zaken;

c. de aanpassingsstage:

de uitoefening van het beroep van brandweerofficier, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de wet.

d. de proeve van bekwaamheid:

een toets als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de wet;

e. een diploma:

een diploma als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de wet;

f. een lid-staat van oorsprong of herkomst:

een lid-staat waar het diploma is afgegeven dan wel is erkend.

§ 2. Voorwaarden voor toelating

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

De aanvrager verschaft de volgende gegevens en bescheiden:

 • a. een stuk waarin de rang van brandweerofficier is aangegeven tot welke toelating wordt gewenst;

 • b. een schriftelijke verklaring van een bij of krachtens wet van de lid-staat van oorsprong of herkomst bevoegde autoriteit waaruit blijkt welke rang van brandweerofficier de aanvrager in de lid-staat van oorsprong of herkomst heeft;

 • c. een kopie van het diploma, gewaarmerkt door de daartoe bevoegde autoriteit van de lid-staat van oorsprong of herkomst, op grond waarvan de aanvrager in de lid-staat van oorsprong of herkomst het beroep van brandweerofficier mag uitoefenen;

 • d. gegevens over de door de aanvrager gevolgde hoger-onderwijsopleiding tot brandweerofficier, waaronder in ieder geval gegevens over de totale duur van de door hem gevolgde opleiding en de bestudeerde vakgebieden, en zo mogelijk over de door het opleidingsinstituut opgestelde globale leerstofomschrijving van deze vakgebieden en de daaraan bestede studieduur;

 • e. indien de hoger-onderwijsopleiding tot brandweerofficier overwegend is genoten buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is, een bewijsstuk, gewaarmerkt door de daartoe bevoegde autoriteit van de lid-staat van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de aanvrager tenminste drie jaren relevant beroepservaring heeft opgedaan;

 • f. een bewijs dat de aanvrager de Nederlandse taal voldoende beheerst als bedoeld in artikel 3;

 • g. een document waaruit blijkt dat de aanvrager over een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid beschikt voor de uitoefening van het beroep van brandweerofficier.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

De aanvrager beheerst de Nederlandse taal voldoende indien hij:

Artikel 4

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

 • 1 De bevoegde autoriteit deelt de aanvrager mee:

  • a. op welke vakgebieden de aanpassingsstage betrekking heeft;

  • b. wat de duur van de aanpassingsstage is.

 • 2 Voor een aanpassingsstage wendt de aanvrager zich tot het college van burgemeester en wethouders, voor zover het een aanpassingsstage bij een gemeentelijke brandweer betreft, dan wel tot het dagelijks bestuur van de regionale brandweer, voor zover het een aanpassingsstage bij een regionale brandweer betreft, met het verzoek hem een aanpassingsstage te laten volgen.

 • 3 De commandant van de brandweer waarbij de aanvrager de aanpassingsstage volgt, wijst een begeleider aan.

 • 4 Na overleg met de aanvrager en zijn begeleider, kan de bevoegde autoriteit besluiten dat naast de aanpassingsstage een aanvullende opleiding wordt gevolgd.

 • 5 De begeleider brengt een rapport en een advies uit aan de bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteit stelt op basis hiervan het resultaat van de aanpassingsstage vast.

 • 6 De bevoegde autoriteit deelt het resultaat van de aanpassingsstage zo spoedig mogelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

 • 1 De bevoegde autoriteit deelt de aanvrager mee:

  • a. op welke vakgebieden de proeve van bekwaamheid betrekking heeft;

  • b. wat de te bestuderen literatuur is;

  • c. wat de hoogte van het examengeld is.

 • 2 Voor de proeve van bekwaamheid wendt de aanvrager zich tot een instelling die bevoegd is de proeve van bekwaamheid af te nemen, met het verzoek hem de proeve van bekwaamheid af te nemen.

 • 3 De instelling deelt het resultaat van de proeve van bekwaamheid aan de bevoegde autoriteit mee.

 • 4 De bevoegd autoriteit deelt het resultaat van de proeve van bekwaamheid zo spoedig mogelijk mee aan de aanvrager.

§ 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning EU-diploma’s brandweerofficieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 april 1996

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven