Afleverings- en toepassingsverbod van een bepaalde HIV-test

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 11-04-1996 t/m 27-08-2004

Afleverings- en toepassingsverbod van een bepaalde HIV-test

De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, eerste lid, juncto artikel 5, van de Wet op de medische hulpmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het is verboden een in vitro diagnosticum, in de handel gebracht onder de naam ’Abbott IMx HIV-1/HIV-2 3rd Generation Plus test’, af te leveren of toe te passen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E. Bort-Eilers

Naar boven