Regeling vaststelling bedragen nascholing voortgezet onderwijs (vo) 1996-1997

[Regeling vervallen per 06-04-2005.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-08-1996 t/m 05-04-2005

Regeling vaststelling bedragen nascholing voortgezet onderwijs (vo) 1996-1997

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 85b van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Bedrag voor nascholing

[Regeling vervallen per 06-04-2005]

  • 1 Het bedrag voor nascholing van het personeel van de scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs voor het schooljaar 1996-1997 is: f 910,- per formatieplaats met inachtneming van het tweede lid.

  • 2 Bij de berekening van de vergoeding wordt de volgende formatie in aanmerking genomen:

    • a. de formatieplaatsen bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Formatiebesluit W.V.O. voor wat betreft de personeelscategorie leraren;

    • b. de formatieplaatsen leraren ingevolge de artikelen 4 en 5 van de Regeling personele vergoeding culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO (Uitleg OCenW-Regelingen 1995 nr. 28a) op grond waarvan de aanvullende vergoeding ingevolge artikel 85a van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt berekend;

    • c. de formatie leraren voor het schooljaar 1995-1996 op basis van de Regeling onderwijs eigen taal (Uitleg OCenW-Regelingen, 1994, 10), uitgedrukt in formatieplaatsen.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 06-04-2005]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 06-04-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 06-04-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen nascholing voortgezet onderwijs (vo) 1996-1997.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven