Ontheffing ex artikel 13, eerste lid, Destructiewet

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 06-04-1996 t/m 31-12-2007

Ontheffing ex artikel 13, eerste lid, Destructiewet

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport,

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Destructiewet;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor hoog-risico-materiaal als bedoeld in artikel 1 van de Regeling aanwijzing hoog-risico-materiaal, voor wat betreft:

  • 1. onderdeel e, voor zover het betreft materiaal dat zodanig is verkleind dat verwerking in een verwerkingsbedrijf voor hoog-risico-materiaal niet noodzakelijk is en onderdeel f, wordt ontheffing verleend van de in artikel 12, eerste en tweede lid, bedoelde verplichtingen, onder bepaling dat de eigenaar of houder van dit hoog-risico-materiaal, dit materiaal ter beschikking houdt en afstaat ter vernietiging door middel van verbranding in een huisvuilverbrandingsinstallatie van de N.V. Afvalverwerking Rijnmond;

  • 2. onderdeel g, voor zover het betreft het vrijgekomen bloed, wordt ontheffing verleend van de in artikel 12, tweede lid, bedoelde verplichting tot verwerking, onder bepaling dat vernietiging van dit materiaal plaatsvindt door middel van verbranding in een huisvuilverbrandingsinstallatie van de N.V. Afvalverwerking Rijnmond;

  • 3. onderdeel e, voor zover het betreft ander materiaal dan bedoeld onder 1, en onderdeel g, voor zover het betreft ander materiaal dan bedoeld onder 2, wordt ontheffing verleend van de in artikel 12 bedoelde verplichting tot het onschadelijkmaken van destructiemateriaal door het te verwerken tot nuttige produkten, onder bepaling dat nadat verwerking tot een halfprodukt in een verwerkingsbedrijf voor hoog-risico-materiaal heeft plaatsgevonden dit halfprodukt wordt vernietigd door middel van verbranding in een huisvuilverbrandingsinstallatie van de N.V. Afvalverwerking Rijnmond.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven