Regeling tegemoetkoming schade kalvereigenaren BSE 1996

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 16-10-1998 t/m 23-01-2004

Regeling tegemoetkoming schade kalvereigenaren BSE 1996

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 2 In deze regeling wordt onder ’regeling’ verstaan: Regeling handel levende dieren en levende produkten.

 • 3 In deze regeling wordt verstaan onder:

  Minister

  de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  LASER

  de dienst Landelijke service bij regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De artikelen 3 tot en met 8 zijn van toepassing op de maatregel, bedoeld in artikel 3.10 van de regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De Minister keert uit ’s Rijks kas aan de eigenaar van kalveren die krachtens het bepaalde in artikel 3.10 van de regeling worden gedood, een vergoeding uit.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De vergoeding bedraagt 2,8 ecu per kg levend gewicht en wordt berekend overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Verordening (EG) nr. 717/96 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 april 1996 houdende vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de rundvleesmarkt in België, Frankrijk en Nederland (PbEG L 99).

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Aan de toekenning van een vergoeding als bedoeld in artikel 3 kunnen door de Minister voorwaarden worden verbonden, welke onder meer betrekking kunnen hebben op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 3.10 van de regeling.

 • 2 De Minister kan:

  • a. aan degenen aan wie de vergoeding is toegekend, de verplichting opleggen zekerheid te stellen voor de juiste nakoming van de krachtens het eerste lid gestelde voorwaarden;

  • b. de uitbetaling van de vergoeding opschorten, totdat aan de ingevolge het eerste lid gestelde voorwaarden, dan wel aan artikel 8 is voldaan, dan wel totdat de zekerheid, bedoeld in onderdeel a, is gesteld;

  • c. het bedrag van de vergoeding geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien aan de krachtens het eerste lid gestelde voorwaarden, dan wel aan artikel 8 niet of niet ten volle is voldaan.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Zodra het bedrag van de vergoeding is vastgesteld, deelt LASER dat bedrag aan de eigenaar mede.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Degene die aanspraak maakt op een vergoeding als bedoeld in artikel 3 is gehouden de met de uitvoering van deze regeling belaste ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:

 • a. de door hen gevorderde gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor de toepassing van deze regeling van belang kunnen zijn;

 • b. boeken en bescheiden waarvan de kennisgeving van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten welke invloed kunnen hebben op de toepassing van deze regeling ter inzage te verstrekken;

 • c. overigens alle medewerking te verlenen, welke nodig is voor beoordeling van de feiten en omstandigheden.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 9 april 1996.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding kalvereigenaren BSE 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 april 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven