Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 24-04-1996 t/m heden

Besluit van 3 april 1996, houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot tolkencentra

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 28 maart 1996, nr. 96M002370;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel.

  • 1 Onze Minister van Justitie wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de tolkencentra, voor zover deze zorg voor 1 januari 1996 was opgedragen aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met dien verstande dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk blijft voor de afhandeling van de voor het jaar 1995 en voorgaande jaren aan de tolkencentra verstrekte subsidies.

  • 2 De taakomschrijving van beide ministeries wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

  • 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de bijbehorende nota van toelichting zal worden geplaatst in het Staatsblad, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage, 3 april 1996.

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Uitgegeven drieëntwintigste april 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven