Regeling landbouwtelling 1996

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 31-03-1996 t/m 23-01-2004

Regeling landbouwtelling 1996

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Mede gelet op verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 februari 1988 houdende organisatie van communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het tijdvak van 1988 tot en met 1997 (PbEG L 56), laatstelijk gewijzigd bij beschikking nr. 94/677/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 oktober 1994 (PbEG L 269);

Gezien het advies van het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. LASER:

de Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. beschrijvingsbiljet:

het als bijlage I opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in de land- en tuinbouw;

d. posttellingsbiljet:

één van de twee modelformulieren voor de periodieke inventarisatie in de land- en tuinbouw, dat ter inzage ligt bij de regiokantoren van LASER, als bedoeld in onderdeel b;

e. opgaveplichtige:

degene die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover hem een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in onderdeel c, of een posttellingsbiljet, als bedoeld in onderdeel d, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden;

f. zittingsdag:

dag waarop de opgaveplichtige, als bedoeld in onderdeel e, is uitgenodigd om op de daartoe aangegeven plaats de landbouwtellingsgegevens te verstrekken.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 1996 tot en met 28 juni 1996 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342).

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Een opgaveplichtige wordt in kennis gesteld van de zittingsdag van de landbouwtelling.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Ten behoeve van de telling als bedoeld in artikel 2 wordt een beschrijvingsbiljet uitgereikt of verzonden door of vanwege de minister.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet of door LASER anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door LASER gestelde aanwijzingen in acht.

 • 3 In tegenstelling tot het bepaalde in het tweede lid verstrekt de opgaveplichtige de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van de vroegste zittingsdag waarvoor deze is opgeroepen.

 • 4 De opgaveplichtige ondertekent het beschrijvingsbiljet en levert deze op de zittingsdag in bij LASER of stuurt deze op naar LASER.

 • 5 Indien het beschrijvingsbiljet aangetekend aan de opgaveplichtige is toegezonden, levert deze dat binnen vijf dagen ingevuld en ondertekend in bij LASER.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 In afwijking van de artikelen 3 en 4 kan ten behoeve van de telling, als bedoeld in artikel 2, een posttellingsbiljet worden verzonden door of vanwege de minister.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de op het posttellingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet of door LASER anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door LASER gestelde aanwijzingen in acht.

 • 3 In tegenstelling tot het bepaalde in het tweede lid verstrekt de opgaveplichtige de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 1996.

 • 4 De opgaveplichtige ondertekent het posttellingsbiljet en stuurt deze binnen 10 dagen op naar LASER.

 • 5 Indien het posttellingsbiljet aangetekend aan de opgaveplichtige is toegezonden, levert deze dat binnen vijf dagen ingevuld en ondertekend in bij LASER.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de bepaling van de bedrijfsomvang geldt dat één Nederlandse grootte-eenheid gelijk is aan 1320 ecu bruto standaardsaldo.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 maart 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage I

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 1996/64.]

Bijlage II. Normen bruto standaardsaldi (bss) ten behoeve van de landbouwtelling 1996

[Vervallen per 24-01-2004]

C. Veestapel

rubr.nr

bss per

dier

rubr.nr.

bss per

dier

201

310

255

370

203

310

260

370

205

450

261

2 940

207

870

263

1 800

209

450

265

1001

211

1 760

266

100

213

870

268

1002

214

130

269

1,9

216

160

271

5,4

217

295

273

9,45

219

295

275

2,45

221

295

276

3,8

223

295

278

3,8

225

295

282

205

227

295

284

228

490

287

5

229

295

290

62

232

43

291

8,65

233

83

292

155

235

293

14,6

237

354

294

105

239

58

295

30,75

241

58

297

5

243

90

970

5

245

90

971

247

370

972

5

249

370

973

251

370

974

5

253

90

975

D. Tuinbouw open grond

rubr.nr.

bss per

are

rubr.nr.

bss per

are

401

233,5

507

110,8

405

127,2

515

124,2

409

139,2

520

173,6

417

77,8

525

67,3

421

79,3

530

40,4

423

62,9

532

44,9

425

38,9

540

94,3

429

64,45

542

347,2

431

38,4

551

128,7

433

140,7

552

149,7

437

95,8

554

131,7

441

46,46

555

119,7

445

55,47

557

514,8

449

43,7

559

754,3

453

56,98

561

642,1

461

53,99

571

158,6

465

127,210

573

169,1

469

58,411

575

110,8

473

33,612

577

97,3

477

67,313

579

312,8

501

106,3

580

152,7

503

106,3

581

157,1

505

110,8

   

G. Tuinbouw onder glas

rubr.nr.

bss per

m 2

rubr.nr.

bss per

m 2

601

20,00

651

17,36

605

18,08

652

16,61

609

14,74

653

16,76

613

20,05

655

21,04

616

17,331

656

21,85

618

19,61

657

17,96

621

12,65

658

26,34

624

11,30

659

26,34

625

26,341

661

26,34

635

11,599

664

26,34

641

28,44

663

25,07

643

21,55

665

21,25

645

19,16

666

26,34

647

19,31

667

26,341

649

16,16

668

26,34

650

24,25

669

26,34

H. Akkerbouw

rubr.nr.

bss per

are

rubr.nr.

bss per

are

301

11,8

341

15.3

303

9,6

347

34.4

305

10,8

349

49.3

307

9,6

351

20,8

309

9,6

355

16,8

311

9,6

357

25,8

312

9,6

359

18,314

313

9,6

369

8,715

317

10,8

373

13,116

321

10,8

376

13,117

323

14,9

377

3,3

325

9,6

383

23,3

326

12,3

385

31,6

327

9,6

387

20,0

329

12,8

389

18,3

331

12,8

   

335

12,8

   

E. Paddenstoelenteelt

rubr.nr.

bss per m2

805

114,2

809

-

F. Bollenbroei en witloftrek

rubr.nr.

bss per m2

911

42 per 1000 stuks

913

0,65 per kg

583

61,5 per are

I. Bedrijfsindeling

rubr.nr.

bss per m2

703

12,618

715

12,619

727

-

731

3,3

754

6,120

* Omrekenfactor: een bss van 1320 ECU komt overeen met 1 nge.

Bijlage III. Normen standaard bedrijfseenheden (sbe) ten behoeve van landbouwtelling 1996

[Vervallen per 24-01-2004]

C. Veestapel

rubr.nr.

sbe per dier

rubr.nr

sbe per dier

201

0,52

255

0,83

203

0,52

260

0,70

205

0,52

261

6,10

207

1,50

263

2,50

209

0,52

265

-

211

2,98

266

0,11

213

1,50

268

0,11

214

0,32

269

0,0042

216

0,4

271

0,009

217

0,43

273

0,019

219

0,43

275

0,0033

221

0,43

276

0,0074

223

0,43

278

0,0074

225

0,43

282

0,36

227

0,43

284

-

228

0,82

287

0,010

229

0,43

290

0,13

232

0,01

291

0,020

233

0,2

292

0,28

235

-

293

0,034

237

0,1321

294

0,20

239

0,13

295

0,080

241

0,13

297

0,010

243

0,24

970

0,010

245

0,24

971

0,010

247

0,83

972

0,010

249

0,83

973

0,010

251

0,83

974

0,010

253

0,24

975

0,010

H. Akkerbouw

rubr.nr.

sbe per are

rubr.nr.

sbe per are

301

0,017

341

0,025

303

0,01

347

0,068

305

0,012

349

0,11

307

0,01

351

0,03

309

0,01

353

0,072

311

0,01

355

0,027

312

0,01

357

0,063

313

0,01

359

0,047

317

0,011

369

0,015

321

0,011

373

0,024

323

0,023

376

0,024

325

0,01

377

0,01

326

0,022

383

0,039

327

0,01

385

0,067

329

0,02

387

0,022

331

0,02

389

0,05

335

0,019

   

D. Tuinbouw open grond

rubr.nr.

sbe per are

rubr.nr.

sbe per are

401

0,66

507

0,26

405

0,26

515

0,4

409

0,37

520

0,31

417

0,17

525

0,1

421

0,2

530

0,11

423

0,08

532

0,125

425

0,08

540

0,15

429

0,1322

542

1,29

431

0,09

551

0,34

433

0,33

552

0,43

437

0,21

554

0,35

441

0,08

555

0,3

445

0,0623

557

1,27

449

0,13

559

2,18

453

0,1124

561

1,79

461

0,0725

571

0

465

0,2626

573

0,46

469

0,0927

575

0,29

473

0,07

577

0,24

477

0,128

579

0,86

501

0,18

580

0,42

503

0,18

581

0,47

G. Tuinbouw onder glas

rubr.nr.

sbe per m2

rubr.nr.

sbe per m2

601

0,0488

651

0,0382

605

0,0401

652

0,0346

609

0,0419

653

0,0382

613

0,0457

655

0,0461

616

0,0479

656

0,0584

618

0,0482

657

0,0382

621

0,03

658

0,0583

624

0,0219

659

0,0583

625

0,0583

661

0,0583

635

0,0273

664

0,0583

641

0,0765

668

0,0583

643

0,0601

669

0,0583

645

0,0419

663

0,0583

647

0,0382

665

0,0565

649

0,031

666

0,0583

650

0,0665

667

0,0583

I. Bedrijfsindeling

rubr.nr.

sbe per are

rubr.nr.

sbe per are

703

0,021

754

0,01

715

0,021

755

-

731

0,004

756

0,01

753

-

781

-

E. Paddestoelenteelt

rubr.nr.

sbe per 100 m2

805

30

F. Bollenbroei en witloftrek

rubr.nr.

sbe per eenheid

911

0,16 per 1000 st.

583

0,2 per are

913

0,0025 per kg.

 1. Norm geldt indien rubriek 266 niet voorkomt.

  ^ [1]
 2. Norm geldt indien rubriek 266 niet voorkomt.

  ^ [2]
 3. Norm geldt indien rubriek 233 niet voorkomt.

  ^ [3]
 4. Alleen indien rubriek 247 tot en met 251 niet voorkomt.

  ^ [4]
 5. Norm geldt indien beteelde areaal < 100 are.

  Indien beteelde areaal >= 100 are geldt

  rubriek 429 39,4

  rubriek 441 36,0

  rubriek 473 32,1.

  ^ [5]
 6. Norm geldt indien beteelde areaal < 100 are.

  Indien beteelde areaal >= 100 are geldt

  rubriek 429 39,4

  rubriek 441 36,0

  rubriek 473 32,1.

  ^ [6]
 7. Norm geldt indien beteelde areaal < 200 are.

  Indien beteelde areaal >=200 are geldt

  rubriek 445 12,3

  rubriek 477 36,0

  ^ [7]
 8. Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are.

  Indien beteelde areaal >= 150 are geldt

  rubriek 453 12,3

  rubriek 461 12,3

  rubriek 469 33,9.

  ^ [8]
 9. Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are.

  Indien beteelde areaal >= 150 are geldt

  rubriek 453 12,3

  rubriek 461 12,3

  rubriek 469 33,9.

  ^ [9]
 10. Norm geldt indien beteelde areaal < 50 are.

  Indien beteelde areaal >= 50 are geldt

  rubriek 465 34,1.

  ^ [10]
 11. Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are.

  Indien beteelde areaal >= 150 are geldt

  rubriek 453 12,3

  rubriek 461 12,3

  rubriek 469 33,9.

  ^ [11]
 12. Norm geldt indien beteelde areaal < 100 are.

  Indien beteelde areaal >= 100 are geldt

  rubriek 429 39,4

  rubriek 441 36,0

  rubriek 473 32,1.

  ^ [12]
 13. Norm geldt indien beteelde areaal < 200 are.

  Indien beteelde areaal >=200 are geldt

  rubriek 445 12,3

  rubriek 477 36,0

  ^ [13]
 14. Alleen als

  ((bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 703 + 715 + 754)) / (bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284) 0,625)) X 0,625

  In dat geval wordt slechts het voederoverschot meegerekend.

  ^ [14]
 15. Alleen als

  ((bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 703 + 715 + 754)) / (bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284) 0,625)) X 0,625

  In dat geval wordt slechts het voederoverschot meegerekend.

  ^ [15]
 16. Alleen als

  ((bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 703 + 715 + 754)) / (bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284) 0,625)) X 0,625

  In dat geval wordt slechts het voederoverschot meegerekend.

  ^ [16]
 17. Alleen als

  ((bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 703 + 715 + 754)) / (bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284) 0,625)) X 0,625

  In dat geval wordt slechts het voederoverschot meegerekend.

  ^ [17]
 18. Alleen als

  ((bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 703 + 715 + 754)) / (bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284) 0,625)) X 0,625

  In dat geval wordt slechts het voederoverschot meegerekend.

  ^ [18]
 19. Alleen als

  ((bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 703 + 715 + 754)) / (bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284) 0,625)) X 0,625

  In dat geval wordt slechts het voederoverschot meegerekend.

  ^ [19]
 20. Alleen als

  ((bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 703 + 715 + 754)) / (bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284) 0,625)) X 0,625

  In dat geval wordt slechts het voederoverschot meegerekend.

  ^ [20]
 21. Alleen indien rubriek 247 tot en met 251 niet voorkomt.

  ^ [21]
 22. Norm geldt indien beteelde areaal < 100 are

  indien beteelde areaal >= 100 are geldt

  : rubriek 429 0,08

  ^ [22]
 23. Norm geldt indien beteelde areaal < 200 are

  indien beteelde areaal >= 200 are geldt:

  rubriek 445 0,022

  rubriek 477 0,07

  ^ [23]
 24. Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are

  indien beteelde areaal >= 150 are geldt:

  rubriek 435 0,022

  rubriek 461 0,022

  rubriek 469 0,07

  ^ [24]
 25. Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are

  indien beteelde areaal >= 150 are geldt:

  rubriek 435 0,022

  rubriek 461 0,022

  rubriek 469 0,07

  ^ [25]
 26. Norm geldt indien beteelde areaal < 50 are

  indien beteelde areaal >= 50 are geldt:

  rubriek 465 0,07.

  ^ [26]
 27. Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are

  indien beteelde areaal >= 150 are geldt:

  rubriek 435 0,022

  rubriek 461 0,022

  rubriek 469 0,07

  ^ [27]
 28. Norm geldt indien beteelde areaal < 200 are

  indien beteelde areaal >= 200 are geldt:

  rubriek 445 0,022

  rubriek 477 0,07

  ^ [28]
Terug naar begin van de pagina