Vrijstelling zegenvisserij binnenwateren 1996

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 31-03-1996 t/m 23-01-2004

Vrijstelling zegenvisserij binnenwateren 1996

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 11 en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, alsmede van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onderdeel g, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993 wordt, voor zover het betreft het vissen met de zegen, vrijstelling verleend voor het tijdvak van 1 april tot en met 14 april 1996.

  • 2 Van het voorschrift, opgenomen in de vergunningen, bedoeld in artikel 8 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, inhoudend dat het verboden is te vissen in het IJsselmeer met de zegen in het tijdvak van 16 maart tot en met 31 oktober, wordt vrijstelling verleend voorzover het betreft het tijdvak van 1 april tot en met 14 april 1996.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Vis van andere soorten dan blankvoorn, kolblei, brasem en karper dient onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in het water te worden teruggezet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 maart 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven