Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
[Regeling vervallen per 10-11-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-04-1999 t/m 09-11-2004

Wet van 28 maart 1996, houdende regels inzake vergunningen voor de aanleg, de instandhouding en de exploitatie van kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur (Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat door de wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen bij wet van (Stb. ...) de exploitatie- en gebruiksmogelijkheden van kabelgebonden telecommunicatie-inrichtingen als bedoeld in de artikelen 21 en 23 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen alsmede de aanlegmogelijkheid van de kabelgebonden inrichtingen als bedoeld in artikel 23 van deze wet zijn verruimd;

dat het mede ter bevordering van een situatie met meerdere aanbieders van een landelijke kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur wenselijk is een wettelijke regeling te treffen voor het verlenen van vergunningen voor de exploitatie van kabelgebonden telecommunicatie-inrichtingen als bedoeld in de artikelen 21 en 23 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen als openbaar telecommunicatienet door het aan derden aanbieden van vaste verbindingen en voor de aanleg en instandhouding van nieuwe kabelgebonden infrastructuur;

dat het in verband met de huidige indeling van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen wenselijk is om, in afwachting van de algehele herziening van die wet, de grondslag voor de verlening van deze vergunningen niet in de Wet op de telecommunicatievoorzieningen maar in een afzonderlijke wet neer te leggen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK III. INFRASTRUCTUURVERGUNNINGEN MET EEN GEBIEDSBEPERKING

[Regeling vervallen per 10-11-2004]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 10-11-2004]

De houder van de infrastructuurvergunning is gerechtigd en verplicht tot het bij of krachtens de Wet op de telecommunicatievoorzieningen terzake bepaalde.

HOOFDSTUK IV

[Regeling vervallen per 10-11-2004]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 28 maart 1996

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven achtentwintigste juni 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven