Buitenwerkingstelling Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina 1995

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-03-1997.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 28-04-1996 t/m heden

Buitenwerkingstelling Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina 1995

De Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Financiën, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Resolutie 1022 (1995) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;

Gelet op verordening (EG) nr. 462/96 van de Raad van de Europese Unie van 11 maart 1996 tot opschorting van verordening (EEG) nr. 990/93 en verordening (EG) nr. 2471/94 van de Raad van de Europese Unie;

Gelet op artikel 7 van de Sanctiewet 1977;

Besluiten:

Artikel 1

Voor de werkingsduur van deze regeling wordt het Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina 1995 buiten werking gesteld.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 27 februari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 maart 1996

De

Minister

van Buitenlandse Zaken a.i.,

W. Kok

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. van Dok-van Weele

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven