Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen

Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 29-03-1996 t/m 20-12-2007

Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen;

Besluit:

Artikel 1

Als algemeen aanvaarde prijslijsten bij de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen worden respectievelijk voor België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aangewezen:

  • a. de prijslijst uitgegeven door de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) te Brussel;

  • b. de prijslijst uitgegeven door de Informationsstelle für Artzneispezialitäten GmbH (IFA) te Frankfurt am Main;

  • c. de prijslijst uitgegeven door La Société d’Editions Medico-pharmaceutiques S.A. te Parijs;

  • d. de prijslijst uitgegeven door de Chemist and Druggist, Miller Freeman Professional Ltd. te Tonbridge, Kent.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

.
Naar boven