Toepassing van artikel 15, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer

[Regeling vervallen per 21-07-2010.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 25-03-1996 t/m 20-07-2010

Toepassing van artikel 15, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten

Aan mij is een vraag voorgelegd aangaande de toepassing van de vrijstelling, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: de Wet) in de situatie dat een tot een concern behorende BV haar gehele onderneming, waartoe onroerende zaken behoren, overdraagt aan een andere tot hetzelfde concern behorende BV.

De vraag of de vrijstelling van toepassing is dient te worden beoordeeld aan de hand van het Uitvoeringsbesluit Belastingen van rechtsverkeer. Met betrekking tot de bovenbedoelde situatie kunnen van toepassing zijn de artikelen 5a (inzake bedrijfsfusie) en 5b (inzake interne reorganisatie). Hierbij kan worden opgemerkt dat artikel 5a onder meer het vereiste kent dat de overdracht dient te geschieden tegen toekenning van aandelen, waarbij een maximale bijbetaling van 10 procent is toegestaan. Artikel 5b daarentegen kent onder meer het vereiste dat de overdracht dient plaats te vinden binnen concernverband. Laatstgenoemde bepaling is niet beperkt tot overdrachten binnen concernverband van louter onroerende zaken of beperkte rechten. Het doet bij de toepassing van de artikelen 5a en 5b niet ter zake of de vennootschap waaraan de gehele onderneming, het zelfstandig onderdeel daarvan of de onroerende zaken worden overgedragen speciaal voor de betreffende transactie is opgericht door de overdragende vennootschap.

Uit het vorenstaande blijkt dat de onderwerpelijke situatie – nu deze binnen concernverband geschiedt – niet alleen aan de hand van artikel 5a, maar ook aan de hand van artikel 5b kan worden beoordeeld. Met inachtneming van het gestelde in deze bepalingen kan bezien worden of de vrijstelling op grond van één van beide bepalingen van toepassing is.

Ter voorkoming van misverstanden merk ik hierbij op dat indien men zich baseert op artikel 5b men niet tevens behoeft te voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 5a, en andersom.

De bovenbeschreven problematiek kan zich bijvoorbeeld voordoen in de volgende specifieke situatie.

Natuurlijk persoon A zet zijn eenmanszaak ‘geruisloos’ om in BV A, waarna BV A haar gehele onderneming, inclusief de daartoe behorende onroerende zaken, tegen toekenning van aandelen – al dan niet met een bijbetaling van meer dan 10% – in haar geheel overdraagt aan de daartoe door BV A opgerichte BV B.

In deze situatie kan ter zake van de omzetting de vrijstelling, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel e, van de Wet van toepassing zijn, mits aan de vereisten van artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit is voldaan.

De overdracht van de gehele onderneming door BV A aan BV B kan vallen onder de vrijstelling, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel h, van de Wet, mits voldaan is aan de vereisten van artikel 5a dan wel artikel 5b van het Uitvoeringsbesluit. Een en ander zal afhangen van de omstandigheden van het geval.

Voor wat de vrijstelling ter zake van de omzetting betreft merk ik op dat deze niet op grond van artikel 5, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit komt te vervallen, indien de overdracht van de gehele onderneming door BV A aan BV B plaatsvindt in het kader van een bedrijfsfusie als bedoeld in artikel 5a of een interne reorganisatie als bedoeld in artikel 5b (zie artikel 5, zesde lid).

Door de wijziging van de vrijstellingen, opgenomen in artikel 15, eerste lid, onderdelen e en h van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Stb. 1995, 660) en de inwerkingtreding van de artikelen 5, 5a en 5b van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (Stb. 1996, 144) heeft het beleid opgenomen in onderdeel 11 van de aanschrijving ‘Delegatie hardheidsclausule Wet op belastingen van rechtsverkeer’ van 27 december 1988, nr. IB 88/1084 zijn belang verloren en is derhalve ingetrokken.

Naar boven