Instelling Stuurgroep Uitvoering Wet op de orgaandonatie

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 26-03-1996 t/m 27-08-2004

Instelling Stuurgroep Uitvoering Wet op de orgaandonatie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Overwegende dat de uitvoering van de Wet op de orgaandonatie een groot aantal werkzaamheden met zich meebrengt, die in korte tijd en in nauwe samenspraak met de betrokken organisaties in de gezondheidszorg moeten worden uitgevoerd;

Besluit:

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Er is een Stuurgroep Uitvoering Wet op de orgaandonatie, verder genoemd de Stuurgroep, die tot taak heeft voorbereidingen te treffen voor:

  • a. de inrichting van een landelijk donorregister, overeenkomstig de Wet op de orgaandonatie;

  • b. de voorlichtingscampagne bij de invoering van de wet en in de periode daarna;

  • c. het bevorderen van aanpassingen van de organisatie en werkwijze van ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg met het oog op een goede uitvoering van de wet.

 • 2 De Stuurgroep is als volgt samengesteld:

  • a. drs. F.A.C. Meijer van Meijbeek, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  • b. drs. H.H. van der Kloot Meijburg, namens de Nederlandse Zorgfederatie (NZf)

  • c. dr. G.P.L.A. van den Broek, namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

  • d. J.M.G.A. Schols, arts, namens de Nederlandse Vereniging van Verpleeg-huiszorg (NVVz)

  • e. mr. W.P. Rijksen, namens de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

  • f. drs. J.K. Bastiaanse, namens het Landelijk Centrum voor Verpleging en Verzorging (LCVV)

  • g. ing. W. Bavinck, namens het Nederlands Patiënten/Consumenten Platform (NP/CF)

  • h. drs. B. Cohen, namens de Stichting Eurotransplant (ET)

  • i. mw. A.R. van Netten, namens de Stichting orgaan- en weefseldonorvoorlichting (SDV)

  • j. T.M.M.H. de By, namens de Stichting Bio Implant Services (BIS)

  • k. M.J.H. Slooff, chirurg, namens de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV)

  • l. mw. M.G. Ruiter, namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza)

  • m. mr. I. Janssen, namens het Ministerie van Justitie

  • n. drs. N.C. Oudendijk, namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voorzitter

  • o. dr. G.J. Olthof, namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • p. mr. L.J.S. Wever, secretaris, namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 3 De Stuurgroep kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.

 • 4 Het projectbureau orgaandonatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ondersteunt de Stuurgroep bij haar werkzaamheden en voert de beslissingen van de Stuurgroep uit.

 • 5 Het projectbureau orgaandonatie laat zich voor elk deelproject bijstaan door een begeleidingscommissie. De Stuurgroep besluit over de samenstelling van de begeleidingscommissies.

 • 6 Aan de niet-ambtelijke leden van de Stuurgroep wordt een vergoeding voor reis- en verblijfkosten verleend volgens de bestaande rijksregelingen.

 • 7 De Stuurgroep beëindigt haar werkzaamheden uiterlijk 3 maanden na landelijke invoering van het donorregister.

 • 8 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Stuurgroep geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden bij opheffing van de Stuurgroep opgenomen in het archief van het ministerie.

 • 9 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant. Het treedt in werking met ingang van de dag van die bekendmaking en treedt terug tot het tijdstip waarop de Stuurgroep haar werkzaamheden in feite heeft aangevangen, dat wil zeggen 21 februari 1996.

 • 10 Dit besluit kan worden aangehaald als ’Besluit instelling Stuurgroep uitvoering Wet op de orgaandonatie’. Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven