Regeling zevendaagse kentekenbewijzen

[Regeling vervallen per 01-11-2007.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 31-08-2002 t/m 31-10-2007

Regeling zevendaagse kentekenbewijzen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 50, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

[Regeling vervallen per 01-11-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. zevendaags kentekenbewijs: kentekenbewijs, bevattende de enkele letter Z en twee groepen van twee cijfers;

 • b. erkend bedrijf: natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning als bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de wet is verleend.

Artikel 2. Aanvraag

[Regeling vervallen per 01-11-2007]

Een zevendaags kentekenbewijs kan uitsluitend door een erkend bedrijf worden aangevraagd.

Artikel 3. Aanvraag door erkend bedrijf voor het buiten Nederland brengen van een voertuig

[Regeling vervallen per 01-11-2007]

 • 1 Bij de aanvraag van een zevendaags kentekenbewijs door een erkend bedrijf voor het buiten Nederland brengen van een voertuig dient het erkende bedrijf het volgende document te overleggen:

  • a. indien de aanvraag wordt ingediend door de fabrikant van het voertuig:

   een verklaring met daarop vermeld het identificatienummer van het voertuig waaruit blijkt dat de aanvrager het voertuig heeft gefabriceerd, en

  • b. indien de aanvraag wordt ingediend door een ander dan de fabrikant van het voertuig: de aankoopnota met daarop vermeld het identificatienummer van het voertuig.

 • 2 Het erkende bedrijf dient het voertuig voor een periode van ten hoogste 36 uur na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde aanvraag door de Dienst Wegverkeer op de in overleg met het erkende bedrijf door de Dienst Wegverkeer vastgestelde plaats beschikbaar te houden.

 • 3 Indien het voertuig door een ander dan het erkende bedrijf buiten Nederland wordt gebracht, kan het erkende bedrijf de in het eerste lid bedoelde aanvraag indienen voor die ander. Onverminderd het eerste en tweede lid, dient het erkende bedrijf in dat geval bij de aanvraag een kopie van één van de legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 9 van de Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten van die ander te overleggen.

 • 4 Het erkende bedrijf dient het origineel van het in het eerste lid bedoelde document en een kopie van de in het derde lid bedoelde legitimatiebewijs te bewaren.

Artikel 4. Aanvraag door erkend bedrijf voor het binnen Nederland brengen van een voertuig

[Regeling vervallen per 01-11-2007]

 • 1 Bij de aanvraag van een zevendaags kentekenbewijs door een erkend bedrijf voor het binnen Nederland brengen van een voertuig dient het erkende bedrijf de aankoopnota met daarop vermeld het identificatienummer van het voertuig te overleggen.

 • 2 Het erkende bedrijf dient uiterlijk één dag na het verstrijken van de geldigheidsduur van het zevendaagse kentekenbewijs aan de Dienst Wegverkeer te melden dat het voertuig kan worden gecontroleerd. Het erkende bedrijf dient het voertuig voor een periode van ten hoogste 36 uur na ontvangst van deze melding door de Dienst Wegverkeer op de in overleg met het erkende bedrijf door de Dienst Wegverkeer vastgestelde plaats beschikbaar te houden.

 • 3 Het erkende bedrijf dient het origineel van de in het eerste lid bedoelde aankoopnota te bewaren.

Artikel 5. Aanvraag slechts voor niet in Nederland geregistreerde voertuigen

[Regeling vervallen per 01-11-2007]

Een zevendaags kentekenbewijs kan niet worden aangevraagd voor een voertuig waarvoor blijkens het kentekenregister reeds eerder in Nederland een kentekenbewijs is afgegeven.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-11-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-11-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling zevendaagse kentekenbewijzen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven