Uitvoeringsregeling StiREA

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 09-05-1996 t/m 10-06-2005

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder c, van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit wordt vastgesteld op:

  • a. f 15.000.000,00 voor ontwikkelingsprojecten en

  • b. f 7.500.000,00 voor revitaliseringsprojecten.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Bij de toepassing van de artikelen 5 en 29 van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit worden als projectkosten mede in aanmerking genomen binnen tien jaar voor de indiening van de aanvraag gemaakte kosten van verkrijging van onroerende zaken.

Artikel 4b

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Indien van een ontwikkelingsproject in ondergeschikte mate activiteiten deel uitmaken die bestaan uit een ingrijpende herstructurering van een bestaand bedrijventerrein, worden als projectkosten mede in aanmerking genomen de aan die activiteiten toe te rekenen kosten, met dien verstande dat subsidie wordt verstrekt overeenkomstig het percentage dat geldt voor revitaliseringsprojecten.

Artikel 4c

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Indien van een revitaliseringsproject in ondergeschikte mate activiteiten deel uitmaken die bestaan uit de aanleg van een nieuw bedrijventerrein, worden als projectkosten mede in aanmerking genomen de aan die activiteiten toe te rekenen kosten, met dien verstande dat subsidie wordt verstrekt overeenkomstig het percentage dat geldt voor ontwikkelingsprojecten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling StiREA.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 maart 1996

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. van Dok-Van Weele

Naar boven