Regeling toegang van personen of groepen van personen tot besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen

[Regeling vervallen per 26-06-2005.]
Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 01-01-2003 t/m 25-06-2005

Regeling toegang van personen of groepen van personen tot besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Richtlijn nr. 80/217/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap-pen van 22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (PbEG L 47), Richtlijn nr. 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315), Richtlijn nr. 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167), Richtlijn nr. 92/66/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (PbEG L 260), Richtlijn 92/119/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van vesiculaire varkensziekte (PbEG 1993, L 62) en Richtlijn nr. 93/53/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1993 tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten (PbEG L 175);

Gelet op artikel 25, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gezien het advies van de Raad voor dierenaangelegenheden, het Landbouwschap, het Produktschap Vee en Vlees, het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Produktschap voor Vis en Visprodukten, het Bedrijfschap voor de Pluimveehandel en- industrie en het Bedrijfschap voor de Handel in Vee;

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 26-06-2005]

Als personen of groepen van personen die toegang hebben tot gebouwen, terreinen of gedeelten van gebouwen of terreinen waar een kenteken als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet is geplaatst, worden aangewezen:

  • a. de houder van de dieren, die zich in de gebouwen, op de terreinen dan wel de gedeelten van gebouwen of terreinen bevinden;

  • b. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • c. de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit;

  • d. de dierenarts, die de dieren behandelt;

  • e. de medewerkers van de Stichting Gezondsheidszorg voor dieren.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel 25 van de wet in werking treedt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 26-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toegang van personen of groepen van personen tot besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 maart 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven