Besluit typekeuring houtkachels luchtverontreiniging koolstofmonoxide

[Regeling vervallen per 26-01-2005.]
Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 25-01-2005

Besluit van 12 maart 1996, houdende regelen inzake een typekeuring voor houtkachels ten aanzien van de eigenschappen en onderdelen die bepalend zijn voor de door deze toestellen veroorzaakte verontreiniging van de buitenlucht door koolstofmonoxide

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 september 1995, nr. MJZ 95008388, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 13, eerste lid en tweede lid, onderdeel d, en 17 van de Wet inzake de luchtverontreiniging en artikel 15.31 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 23 oktober 1995, nr. W08.95 0496);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 maart 1996, nr. MJZ96014301, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. Onze Ministers: Onze Minister en Onze Minister van Economische Zaken tezamen;

  • b. houtkachel: een gesloten of afsluitbaar, vrijstaand of ingebouwd metalen toestel, waarin vaste brandstoffen worden gestookt en dat gebruikt wordt ter verwarming van de ruimte waarin het is opgesteld, met een nominale belasting van ten hoogste 18 Kw;

  • c. vaste brandstoffen: hout, alsmede de speciaal voor het gebruik in open haarden en houtkachels bestemde, in de handel verkrijgbare brandstoffen;

  • d. nominale belasting: belasting, uitgedrukt in kW, op de onderste verbrandingswaarde van de te gebruiken brandstof, waarvoor het toestel volgens opgave van de fabrikant of importeur bestemd is;

  • e. keuringsinstantie: in Nederland gevestigde instelling die krachtens artikel 17 van de Wet inzake de luchtverontreiniging door Onze Ministers is aangewezen om typegoedkeuringen als bedoeld in artikel 3 te verlenen en die voldoet aan NEN-EN 45011;

  • f. fabrikant: degene die in de uitoefening van een bedrijf houtkachels in Nederland vervaardigt;

  • g. importeur: degene die in de uitoefening van een bedrijf houtkachels in Nederland invoert.

 • 2 Voor het bij of krachtens dit besluit bepaalde worden houtkachels geacht tot eenzelfde type te behoren, indien zij onderling geen wezenlijke verschillen vertonen wat betreft de eigenschappen of onderdelen die bepalend zijn voor de door deze toestellen veroorzaakte verontreiniging van de buitenlucht door koolstofmonoxide.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

 • 1 Het is de fabrikant of de importeur verboden de door hem vervaardigde of ingevoerde houtkachels ten verkoop in voorraad te hebben, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, te vervoeren of af te leveren indien die toestellen:

  • a. niet behoren tot een type dat door een keuringsinstantie overeenkomstig artikel 3 is goedgekeurd, of

  • b. behoren tot een type dat door een keuringsinstantie overeenkomstig artikel 3 is goedgekeurd, doch niet op duidelijk zichtbare en duurzame wijze overeenkomstig door Onze Ministers vastgestelde regels door de fabrikant of de importeur zijn voorzien van een symbool van typegoedkeuring.

 • 2 De in het eerste lid gestelde verboden gelden niet indien de in de aanhef van dat lid genoemde handelingen geschieden met het oog op het buiten Nederland in de handel brengen van de houtkachels.

 • 3 Het is de fabrikant of de importeur verboden een houtkachel te voorzien van een symbool als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, of een symbool dat de indruk kan wekken een zodanig symbool te zijn, indien het betrokken toestel niet behoort tot het goedgekeurde type waarop dat symbool betrekking heeft.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

De keuringsinstantie verleent voor een type een typegoedkeuring indien:

 • a. zij bij een keuring, verricht volgens de krachtens artikel 4, tweede lid, gestelde regels, heeft vastgesteld dat het betrokken type houtkachel beantwoordt aan de krachtens artikel 4, eerste lid, vastgestelde waarden, of

 • b. de aanvrager bij de aanvraag een of meer bewijsstukken overlegt:

  • 1°. die afgegeven zijn door een instelling, gevestigd in een andere lid-staat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in een andere staat waarmee de Europese Unie een wederzijdse erkenningsovereenkomst heeft afgesloten die op houtkachels van toepassing is, welke instelling in staat is tot het op onafhankelijke, betrouwbare en deskundige wijze verrichten van keuringen van houtkachels, en

  • 2°. waaruit blijkt dat die instelling, bij een keuring, verricht volgens de krachtens artikel 4, tweede lid, gestelde regels of volgens regels die ten minste gelijkwaardig zijn, heeft vastgesteld dat het betrokken type houtkachel beantwoordt aan de krachtens artikel 4, eerste lid, vastgestelde waarden of aan waarden die ten minste gelijkwaardig zijn.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

 • 1 De uitworp van koolstofmonoxide is voor vrijstaande en ingebouwde houtkachels niet hoger dan 0,4 onderscheidenlijk 0,5 volumeprocent.

 • 2 Bij regeling van Onze Ministers worden regels gesteld met betrekking tot de meetmethode die bij de keuring van een toestel wordt gehanteerd, de uiterste waarden van de meetomstandigheden waaronder een toestel wordt gekeurd en de wijze waarop de meetresultaten worden getoetst aan de in het eerste lid vastgestelde waarden.

 • 3 Indien met betrekking tot de in het tweede lid genoemde onderwerpen een Europese norm wordt vastgesteld, verwijzen onze Ministers in de krachtens het tweede lid vastgestelde regels naar die norm.

 • 4 Onze Ministers stellen, gehoord de keuringsinstantie, het tarief vast voor de vergoeding die door de aanvrager is verschuldigd ter zake van het in behandeling nemen van de aanvraag om een typegoedkeuring op grond van artikel 3, onderdeel b.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

Tegelijkertijd met de bekendmaking van de beslissing op de aanvraag om typegoedkeuring zendt de keuringsinstantie die beslissing aan Onze Ministers.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

 • 1 De fabrikant of de importeur van houtkachels die behoren tot een goedgekeurd type, is gehouden de keuringsinstantie in de gelegenheid te stellen te controleren of tot het desbetreffende type behorende toestellen beantwoorden aan de in artikel 4, eerste lid, vastgestelde waarden.

 • 2 Bij een controle als bedoeld in het eerste lid, wordt eerst één exemplaar van de tot het desbetreffende type behorende toestellen gekeurd aan de hand van de in artikel 4, eerste lid, vastgestelde waarden en krachtens artikel 4, tweede lid, vastgesteld regels.

 • 3 Indien bij de keuring, bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld dat het betrokken exemplaar niet beantwoordt aan de in artikel 4, eerste lid, vastgestelde waarden, worden drie andere exemplaren van de tot het desbetreffende type behorende toestellen gekeurd aan de hand van de in artikel 4, eerste lid, vastgestelde waarden en krachtens artikel 4, tweede lid, vastgestelde regels.

 • 4 De te keuren exemplaren worden door de keuringsinstantie willekeurig uit de bij de fabrikant of de importeur aanwezige toestellen van hetzelfde type gekozen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

 • 1 De keuringsinstantie trekt een op grond van artikel 3 door haar verleende typegoedkeuring van een type in indien in het kader van een controle als bedoeld in artikel 6, bij de keuring, bedoeld in artikel 6, derde lid, wordt vastgesteld dat géén van de drie gekeurde exemplaren van de tot het desbetreffende type behorende toestellen beantwoordt aan de in artikel 4, eerste lid, vastgestelde waarden.

 • 2 Tegelijkertijd met de bekendmaking van de beslissing tot intrekking van een typegoedkeuring zendt de keuringsinstantie die beslissing aan Onze Ministers.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

In geval van wijziging van de waarden, bedoeld in artikel 4, eerste lid, of van de regels, bedoeld in artikel 4, tweede lid, die ten grondslag hebben gelegen aan een typegoedkeuring kunnen Onze Ministers:

 • a. bepalen dat die goedkeuring met ingang van een door hem vast te stellen tijdstip ophoudt te gelden, en

 • b. indien toepassing wordt gegeven aan onderdeel a, tevens bepalen dat één of meer van de in artikel 2, eerste lid, aanhef, genoemde handelingen met een houtkachel waarvan de typegoedkeuring ophoudt te gelden, in afwijking van laatstbedoeld artikellid gedurende een door hen te bepalen termijn toegestaan blijven.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

Ten aanzien van houtkachels die op het tijdstip waarop dit besluit ten aanzien van hen in werking treedt, reeds vervaardigd en hier te lande aanwezig zijn, wordt dit besluit eerst drie maanden na dat tijdstip van toepassing.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit typekeuring houtkachels luchtverontreiniging koolstofmonoxide.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 maart 1996

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Uitgegeven de zesentwintigste maart 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven