Wijziging Subsidieregeling welzijnsbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 15-03-1996 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende wijziging van de Subsidieregeling welzijnsbeleid in verband met de overdracht van het subsidiebeleid inzake politieke jongerenorganisaties naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op het artikel 5 van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

De Regeling subsidiëring welzijnsbeleid 19952 blijft van toepassing ten aanzien van de voor 1 januari 1996 op grond van die regeling verleende subsidies aan landelijke jeugdorganisaties op het werkterrein politiek jeugdwerk.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Terug naar begin van de pagina