Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden van openbare riolen

Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 08-05-2002 t/m heden

Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden van openbare riolen

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 10.16b van de Wet milieubeheer en artikel 3, derde lid, van richtlijn nr. 91/271/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PbEG L 135);

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

openbaar riool:

gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Artikel 2

Een openbaar riool is zodanig gebouwd en wordt zodanig onderhouden dat:

  • a. het betrokken openbaar riool zoveel als mogelijk berekend is op de eigenschappen, samenstelling en hoeveelheid van het afvalwater,

  • b. lekkage zoveel als mogelijk wordt voorkomen, en

  • c. het aantal overstortingen zo beperkt is als uit een oogpunt van doelmatig beheer van afvalwater mogelijk.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 februari 1996

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

.
Naar boven