Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-03-1996 t/m heden

Besluit van 27 februari 1996 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz, enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 15 november 1995, nr. WV95/859 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel 15, eerste lid, aanhef, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer;

De Raad van State gehoord (advies van 22 januari 1996, nr. W06.95.0614);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 21 februari 1996, nr. WV 96/41U, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt voor artikel I, onderdeel B, terug tot en met 31 maart 1995, 18.00 uur, met dien verstande dat op verzoek van de belastingplichtige met betrekking tot verkrijgingen die hebben plaatsgevonden in de periode tussen 31 maart 1995, 18.00 uur, en de inwerkingtreding van dit besluit, artikel 15, eerste lid, onderdelen e en h, van de wet, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1995 (Stb. 660) en artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing zijn.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 februari 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de negenentwintigste februari 1996

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Naar boven