Regeling mandaat NS Railinfrabeheer B.V.

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 07-03-1998 t/m 31-12-2004

Regeling mandaat NS Railinfrabeheer B.V.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 39 van de Spoorwegwet, artikel 15 van het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen en de artikelen 7:1 jo. 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Directie van NS Railinfrabeheer B.V.;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De Directeur van NS Railinfrabeheer B.V. wordt gemachtigd om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen tot verlening, wijziging en intrekking van ontheffingen krachtens artikel 39 van de Spoorwegwet en van vergunningen krachtens artikel 15 van het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen, alsmede om te beslissen op bezwaarschriften tegen voornoemde besluiten, voorzover deze besluiten niet door de Directie zelf zijn genomen maar door de in artikel 2 genoemde Regiodirecteuren of Inframanagers van NS Railinfrabeheer B.V.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Het is de Directeur van NS Railinfrabeheer B.V. toegestaan om:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 juni 1995, nr. V-523011, tot machtiging van de Directie van NS Railinfrabeheer B.V. krachtens artikel 39 van de Spoorwegwet en artikel 15 van het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de Directie van NS Railinfrabeheer B.V. Van dit besluit zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 26 februari 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina