Regeling etikettering energiegebruik droogtrommels

[Regeling vervallen per 29-05-2013.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 18-07-2012 t/m 28-05-2013

Regeling etikettering energiegebruik droogtrommels

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn nr. 95/13/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 mei 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische droogtrommels betreft (PbEG L 136) en de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede en derde lid, 5, 6, eerste lid, onderdeel a, en 7 van het Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-05-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-05-2013]

Deze regeling is niet van toepassing op was-droogcombinaties.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 29-05-2013]

Als categorie van energiegerelateerde producten als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit wordt aangewezen: droogtrommels.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 29-05-2013]

  • 1 De gegevens op het etiket, bedoeld in artikel 6 van het besluit, voor droogtrommels, en de opmaak, afmetingen en kleurstelling van dat etiket voldoen aan de daaraan in bijlage I van de uitvoeringsrichtlijn droogtrommels gestelde eisen.

  • 2 De gegevens op het fiche, bedoeld in artikel 1 van het besluit, voor droogtrommels, en de opmaak van dat fiche voldoen aan de daaraan in bijlage II van de uitvoeringsrichtlijn droogtrommels gestelde eisen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 29-05-2013]

De technische documentatie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het besluit, over droogtrommels voldoet aan de daaraan in artikel 2, eerste lid, van de uitvoeringsrichtlijn droogtrommels gestelde eisen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 29-05-2013]

Als plaats, bedoeld in artikel 6 van het besluit, waar het etiket, bedoeld in artikel 6, van dat besluit, voor droogtrommels wordt aangebracht, wordt aangewezen: de buitenzijde van de voor- of bovenkant van het desbetreffende apparaat.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 29-05-2013]

De relevante gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, over droogtrommels voldoen aan de daaraan in bijlage III van de uitvoeringsrichtlijn droogtrommels gestelde eisen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 29-05-2013]

De artikelen 4 en 7 zijn niet van toepassing ten aanzien van het verstrekken van gegevens over het geluidsniveau van droogtrommels.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 29-05-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1996, met uitzondering van artikel 9, dat in werking treedt met ingang van 1 april 1996.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 29-05-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling etikettering energiegebruik droogtrommels.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 februari 1996

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven