Griekse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Griekenland

Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 19-06-1997 t/m heden

Griekse voorschriften tot uitvoering van de op 16 juli 1981 tussen Nederland en Griekenland gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Regeling inzake vermindering van Griekse belasting op dividenden, interest, royalty’s en enige andere soorten van inkomsten uit Griekse bron, genoten door inwoners van Nederland

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 16 juli 1981 tussen Nederland en Griekenland gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1981, nr. 178) kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:

 • a. Vermindering tot 35% van de Griekse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Griekenland is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b).

 • b. Vermindering tot 8% van de Griekse belasting op uit Griekenland afkomstige interest, indien deze wordt betaald aan een bank of een financiële instelling in Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid).

 • c. Vermindering tot 10% van de Griekse belasting op niet onder onderdeel b vallende interest, afkomstig uit Griekenland en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid).

 • d. Vermindering tot 5% van de Griekse belasting op culturele royalty’s (vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap, daaronder begrepen bioscoopfilms), afkomstig uit Griekenland en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdeel a).

 • e. Vermindering tot 7% van de Griekse belasting op niet onder onderdeel d vallende royalty’s, afkomstig uit Griekenland en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdeel b).

De in de onderdelen a tot en met e van dit artikel vermelde verminderingen zijn te berekenen over het bruto-bedrag van de dividenden, interest en royalty’s.

De in de onderdelen a tot en met e van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty’s in Griekenland een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Griekenland zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de schuldvordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty’s verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vast middelpunt behoort (artikel 10, vierde lid, respectievelijk artikel 11, vierde lid, en artikel 12, vierde lid).

Artikel 2

Ter uitvoering van artikel 1 is van Griekse zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1. Griekse belasting

  Volgens de huidige Griekse wetgeving zijn :

  • a. dividenden uit bronnen in Griekenland die door een niet-inwoner worden verkregen, in het algemeen vrijgesteld van inkomstenbelasting;

  • b. interest en royalty’s uit bronnen in Griekenland die door een niet-inwoner worden verkregen, onderworpen aan een bronbelasting van onderscheidenlijk 40% en 25%.

   Deze bronbelasting op interest en royalty’s is voor de niet-inwoner eindheffing, tenzij hij deze inkomsten ontvangt door middel van een vaste inrichting in Griekenland.

 • 2. Verzoek om vermindering bij de bron

  Als algemene regel geldt dat de in artikel 1 vermelde verminderingen in Griekenland bij de bron worden verleend.

  Tot het verkrijgen van de vermindering bij de bron dient de belanghebbende inwoner van Nederland gebruik te maken van een formulier ’Claim for the application of the Double Taxation Convention’. Dit formulier, luidende in de Griekse en in de Engelse taal, bestaat uit een exemplaar.

  Het formulier ’Claim for the application of the Double Taxation Convention’ moet de belanghebbende inwoner van Nederland, na invulling en ondertekening, zenden aan het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is.

  Vorenbedoeld hoofd voorziet het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, maakt vervolgens daarvan een fotocopie ten behoeve van de legger van de aanvrager en zendt het formulier daarna aan hem terug. Nadat de belanghebbende inwoner van Nederland het formulier van vorenbedoeld hoofd heeft terugontvangen, zendt hij dit naar de Griekse schuldenaar van de inkomsten, die vervolgens die inkomsten mag uitbetalen onder inhouding van Griekse belasting naar ten hoogste het in de Nederlands-Griekse belastingovereenkomst neergelegde percentage.

  Voor elke Griekse schuldenaar van de inkomsten moet een apart formulier ’Claim for the application of the Double Taxation Convention’ worden gebruikt. Dit formulier is geldig vanaf de datum waarop het bij de Griekse schuldenaar van de inkomsten is ingediend tot en met 31 december van het jaar van indiening. Indien bijvoorbeeld de belanghebbende inwoner van Nederland het formulier op 1 maart 1996 voor de eerste keer bij de Griekse schuldenaar van de inkomsten heeft ingediend, mag die schuldenaar die inkomsten gedurende de periode van 1 maart 1996 tot en met 31 december 1996 uitbetalen onder inhouding van Griekse belasting naar ten hoogste het in de Overeenkomst neergelegde percentage.

 • 3. Verzoek om teruggaaf van de te veel ingehouden belasting

  Indien bij de uitbetaling van de Griekse inkomsten de Griekse belasting ten volle is ingehouden, dan kan teruggaaf van de op grond van de Overeenkomst te veel ingehouden belasting worden verzocht door middel van een formulier E 230 in tweevoud.

  Hoewel het formulier E 230 uitsluitend geldt voor royalty’s, mag het niettemin ook voor het verkrijgen van teruggaaf van Griekse belasting ingehouden op andere Griekse inkomsten, zoals interest, vergoedingen voor het verrichten van diensten, aanneemsommen, inkomsten uit vrij beroep, etc., worden gebruikt. Wel dient alsdan het formulier te worden aangepast.

  De belanghebbende inwoner van Nederland moet het formulier E 230, nadat beide exemplaren volledig zijn ingevuld en ondertekend, zenden aan het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is.

  Vorenbedoeld hoofd voorziet de beide, in de Engelse en in de Griekse taal luidende, exemplaren van het formulier van een verklaring, inhoudende dat de aanvrager inwoner van Nederland is in de zin van de Overeenkomst en zendt het eerste exemplaar aan de aanvrager terug. Het tweede exemplaar wordt door het vorenbedoelde hoofd behouden.

  Nadat de belanghebbende inwoner van Nederland het eerste exemplaar van het formulier van het vorenbedoelde hoofd heeft terugontvangen, zendt hij dit met het desbetreffende bewijs/de desbetreffende bewijzen van inhouding van Griekse belasting naar The Ministry of Finance, International Relations Division, Section A: Tax Affairs, 20,

  Panepistimiou Street, GR-101 84 Athens, Greece.

 • 4. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

  In de gevallen waarin teruggaaf van de te veel ingehouden Griekse belasting wordt verzocht moet het formulier E 230 worden ingediend:

  • a. met betrekking tot interest en royalty’s binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel II van het Protocol bij de Overeenkomst);

  • b. met betrekking tot de overige Griekse inkomsten binnen de termijn die daarvoor geldt in de Griekse nationale wetgeving.

 • 5. Verkrijgbaarheid van de Griekse formulieren

  Exemplaren van de Griekse formulieren ’Claim for the application of the Double Taxation Convention’ en E 230 zijn op aanvraag verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Griekenland bij The Ministry of Finance, International Relations Division, Section A: Tax Affairs, 20, Panepistimiou Street, GR-101 84 Athens, Greece.

Artikel 3

De regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 27 november 1990, nr. IFZ90/1906 (Stcrt. van 27 november 1990, nr. 231) wordt ingetrokken.

Artikel 4

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Griekse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Griekenland.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, vierde lid, toepassing met betrekking tot Griekse inkomsten die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld in belastingjaren en -tijdvakken die op of na 1 januari 1981 aanvangen.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Naar boven