Regeling Standards

[Regeling vervallen per 17-09-2008.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 26-11-2004 t/m 16-09-2008

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

In de bij deze regeling behorende bijlage wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

Het aan boord verrichten van handelingen, waaronder de voorwas en de ventilatie van tanks, en de vaststelling van restanthoeveelheden, alsmede de daarmee verband houdende bedrijfsvoering, geschieden overeenkomstig de procedures en voorzieningen zoals deze in de bij deze regeling behorende bijlage zijn opgenomen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1996.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Standards.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bij deze regeling behorende bijlage die ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Bordewijkstraat 4, te Rijswijk.

’s-Gravenhage, 21 februari 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven