Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting hervestiging landbouwbedrijven

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 27-03-1999 t/m 31-12-2006

Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting hervestiging landbouw- bedrijven

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onderdeel t, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 Deze regeling verstaat onder:

  a. wet:

  Wet op belastingen van rechtsverkeer;

  b. hervestiging:

  het geheel of gedeeltelijk verplaatsen van een landbouwbedrijf, waarbij een verkrijging van landerijen gelegen buiten een herkomstgebied plaatsheeft in samenhang met het afstaan door de verkrijger van binnen een herkomstgebied gelegen landerijen;

  c. herkomstgebied:

  een gebied dat:

  • in het Structuurschema Groene Ruimte ter realisering van de ecologische hoofdstructuur is begrensd als een reservaatsgebied of een natuurontwikkelingsproject als bedoeld in de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling;

  • in het Structuurschema Groene Ruimte is omschreven als een strategisch groenproject, voor welk gebied de hoofdfunctie als gevolg van het daarvoor geldende gebiedsperspectief is of wordt gewijzigd in natuur, bos, landschap, openluchtrecreatie of een combinatie daarvan;

  • in een vastgesteld landinrichtingsplan, dan wel een ontwerp daarvan, als bedoeld in de Landinrichtingswet, in een vastgesteld plan van voorzieningen als bedoeld in de Reconstructiewet Midden-Delfland of in een vastgesteld herinrichtingsplan als bedoeld in de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën is aangewezen voor de ontwikkeling en instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden;

  • als gevolg van planologische maatregelen in vastgestelde plannen van rijk, provincie en gemeente is of zal worden bestemd voor niet-agrarische doeleinden.

 • 3 Waar in deze regeling sprake is van landerijen, wordt daaronder mede begrepen de als kweek- of teeltmiddel gebruikte ondergrond van glasopstanden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Bij hervestiging worden voor de berekening van de vrijstelling in aanmerking genomen de afgestane landerijen die binnen een herkomstgebied zijn gelegen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid worden, indien de hervestiging een geheel landbouwbedrijf betreft en de afgestane landerijen voor vijftig percent of meer binnen een herkomstgebied zijn gelegen, alle afgestane landerijen in aanmerking genomen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De waarde van de in het kader van een hervestiging van een landbouwbedrijf afgestane landerijen wordt gesteld op nihil indien deze landerijen bij een eerdere hervestiging als afgestane landerijen in aanmerking zijn genomen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De vrijstelling is uitsluitend van toepassing indien de hervestiging plaats heeft binnen een periode van 13 maanden.

 • 2 Indien het afstaan van landerijen plaatsheeft na de verkrijging, wordt de belasting op verzoek teruggegeven.

 • 3 Het verzoek wordt ingediend binnen drie maanden nadat het recht op teruggaaf is ontstaan.

 • 4 De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De vrijstelling wordt slechts verleend onder de voorwaarde dat een verklaring wordt overgelegd dat de belasting die met toepassing van artikel 15, eerste lid, onderdeel t, van de wet niet verschuldigd is geworden (dan wel teruggegeven is) alsnog wordt voldaan indien de afgestane landerijen niet binnen een termijn van 6 jaar buiten het kader van een landbouwbedrijf zijn aangewend.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting hervestiging landbouwbedrijven.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend.

Naar boven