Instelling bestuurlijke begeleidingsgroep Noord-oostelijke verbinding - RW 15

Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 25-02-2005 t/m heden

Instelling bestuurlijke begeleidingsgroep Noord-oostelijke verbinding - RW 15

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

Ingesteld wordt:

een bestuurlijke begeleidingsgroep Noord-oostelijke verbinding - RW 15, nader te noemen de begeleidingsgroep.

Artikel 2

De begeleidingsgroep heeft tot taak:

het begeleiden van de volgens de Tracéwet te verrichten studies naar de Noord-oostelijke verbinding (de verbinding Betuweroute - grensovergang Oldenzaal) en de doortrekking van RW 15 (gedeelte Varsseveld - Enschede), dit zowel vanuit het aspect inhoudelijke inbreng als vanuit het aspect bestuurlijke inbedding.

Daartoe heeft de begeleidingsgroep de volgende functies:

 • a. kwaliteit:

  • -

   het inbrengen van de regionale aspecten in de studies

  • -

   het bewaken van de kwaliteit van de studies

 • b. zorgvuldigheid:

  het bewaken van de zorgvuldigheid van de procedures (waarbij de onderlinge afstemming van beide studies een belangrijk element is) en het proces (waaronder begrepen de voortgang van de beide projecten)

 • c. klankbord:

  het vervullen van een klankbordfunctie voor de initiatiefnemer

 • d. terugkoppeling:

  het vervullen van een terugkoppelfunctie naar bestuurlijke kaders in de regio

 • e. advies:

  het gevraagd en ongevraagd adviseren van de initiatiefnemer.

Artikel 3

Als leden van de begeleidingsgroep worden aangewezen:

 • 1. De Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland, tevens voorzitter

 • 2. een gedeputeerde van de provincie Gelderland

 • 3. een gedeputeerde van de provincie Overijssel

 • 4. een vertegenwoordiger uit de regio Liemers/ het Knooppunt Arnhem-Nijmegen

 • 5. een vertegenwoordiger van de gemeente Arnhem/ het Knooppunt Arnhem-Nijmegen

 • 6. een vertegenwoordiger uit de regio Achterhoek

 • 7. een vertegenwoordiger uit de regio Stedendriehoek

 • 8. twee vertegenwoordigers uit de regio Twente

 • 9. de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie directie Oost

 • 10. een vertegenwoordiger van het Directoraat-Generaal Personenvervoer.

Verder zullen aan de vergaderingen van de begeleidingsgroep deelnemen:

 • 1. de projectmanager Noord-oostelijke verbinding van NS Railinfrabeheer

 • 2. de regionale RWS projectleider Noord-oostelijke verbinding

 • 3. de regionale RWS projectleider RW 15

 • 4. een secretaris (vanuit Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland).

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum waarop dit besluit is geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 5 februari 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven