Wijzigingsbesluit Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, enz. (invoering van de WAO-conforme uitkering)

Geldend van 16-02-1996 t/m heden

Besluit van 30 januari 1996, houdende wijziging van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie en enige andere rechtspositionele regelingen in verband met de invoering van de WAO-conforme uitkering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 13 oktober 1995, nr. PAV 2003/95019165;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 22 december 1995, no. WO7.95 0554.);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 23 januari 1996, nr. PAV 2003/96000900;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VII

  • A De ambtenaar in tijdelijke dienst die op 1 januari 1996 aanspraak heeft op doorbetaling van zijn volledige bezoldiging, dan wel die aanspraak zou hebben indien vanaf het moment van intreden van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte toepassing zou zijn gegeven aan artikel 59 of artikel 62 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, heeft vanaf 1 januari 1996 aanspraak op zijn volledige bezoldiging over het op 1 januari 1996 nog niet verstreken gedeelte van de periode van 18 maanden, doch niet langer dan tot de eerste van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Artikel VIII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1995, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 januari 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Uitgegeven de vijftiende februari 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina