Vrijstellingsbesluit WTG

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-01-2006 t/m 30-09-2006

Besluit van 30 januari 1996, houdende aanwijzing van prestaties waarvan de prijs niet als tarief in de zin van de Wet tarieven gezondheidszorg wordt aangemerkt alsmede wijziging enige andere besluiten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 1995, VMP/O-952876, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 1, tweede, derde, vierde en vijfde lid en op artikel 17a van de Wet tarieven gezondheidszorg;

De Raad van State gehoord (advies van 14 december 1995, nr. W13.95.0627);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 december 1995, VMP/O-954543, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Niet als tarief in de zin van de Wet tarieven gezondheidszorg wordt aangemerkt de prijs van andere prestaties van personen of instellingen die farmaceutische hulp verlenen als bedoeld in artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering, dan de aflevering van geneesmiddelen

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Niet als tarief in de zin van de Wet tarieven gezondheidszorg wordt aangemerkt de prijs door een orgaan voor gezondheidszorg in rekening te brengen voor een prestatie waarvoor door Onze Minister, dan wel door het College zorgverzekeringen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of artikel 68 van de Zorgverzekeringswet, subsidie wordt verleend.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Niet als tarief in de zin van de Wet tarieven gezondheidszorg wordt aangemerkt de prijs door een orgaan voor gezondheidszorg in rekening te brengen voor een vaccinatie ten behoeve van de preventie van influenza.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1995, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstellingsbesluit WTG.

Lasten en bevelen dat dit besluit met bijbehorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 januari 1996

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven