Raadpleging archief NBS

Geldend van 01-04-1996 t/m heden

Raadpleging archief NBS

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Overwegende

  • dat in 1993 zonder beperkende bepalingen op de openbaarheid is overgedragen aan de algemene rijksarchiefbewaarplaats het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten;

  • dat na overdracht is gebleken dat de openbaarheid van inventarisnummer 12 van dit archief onevenredige schade zou kunnen toebrengen aan de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen;

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Inventarisnummer 12 van het in de algemene rijksarchiefbewaarplaats berustende archief van De Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten mag tot 1 januari 2020 alleen worden geraadpleegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Algemeen Rijksarchief. Voor publikatie van gegevens uit deze bescheiden is eveneens voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Algemeen Rijksarchief vereist.

Artikel 2

Dit besluit, dat zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant, werkt terug tot 1 januari 1996.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

F.C.J. Ketelaar

.
Terug naar begin van de pagina