Geheimhoudingsregeling cosmetica

[Regeling vervallen per 11-07-2013.]
Geldend van 01-06-2008 t/m 10-07-2013

Geheimhoudingsregeling cosmetica

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn 95/17/EG van de Commissie van 19 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van richtlijn 76/768/EEG van de Raad met betrekking tot het niet vermelden van een of meer ingrediënten op de lijst voor etikettage van kosmetische produkten (PbEG L 140) en op artikel 3, tweede lid, onder i, van het Warenwetbesluit kosmetische produkten;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 27 november 1995 no. 14958/(48)5);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-07-2013]

Op een aanvraag om ontheffing van de verplichting van artikel 4, eerste lid, onderdeel i, van het Warenwetbesluit kosmetische produkten tot vermelding van een of meer ingrediënten, wordt door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslist met inachtneming van deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 11-07-2013]

Een aanvraag om ontheffing gaat vergezeld van:

 • a. de naam of de handelsnaam en het adres of het hoofdkantoor van de aanvrager;

 • b. een nauwkeurige identificatie van het ingrediënt waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd, te weten:

  • 1. het CAS-, Einecs- en Colour Index-nummer, de chemische benaming, de IUPAC-naam, de INCI-benaming, de benaming in de Europese Farmacopee, de internationaal gebruikelijke benaming van de WGO en de gemeenschappelijke nomenclatuur als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassingen van de wetgevingen der lid-staten inzake kosmetische produkten (PbEG L 262);

  • 2. indien deze benamingen en nummers niet bestaan, de naam van de grondstof, de naam van het gebruikte plant- of diergedeelte, de namen van de bestanddelen van het ingrediënt;

 • c. de beoordeling van de veiligheid voor de menselijke gezondheid van het ingrediënt, zoals dat in het eindprodukt of de eindprodukten wordt gebruikt, met inachtneming van het toxicologisch profiel, de chemische structuur en het blootstellingsniveau van het ingrediënt overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 6, eerste lid, onder c en d, en het tweede lid, van het Warenwetbesluit kosmetische produkten;

 • d. het voorziene gebruik van het ingrediënt en met name de verschillende produktcategorieën waarin het zal worden gebruikt;

 • e. een omstandige rechtvaardiging van de redenen waarom bij wijze van uitzondering om ontheffing wordt verzocht;

 • f. de naam van elk produkt waarin het ingrediënt zal worden verwerkt en, wanneer wordt overwogen op de gemeenschappelijke markt verschillende namen te gebruiken, nauwkeurige vermeldingen van al deze benamingen. Wanneer een naam van het produkt nog niet bekend is, kan deze later worden medegedeeld, maar deze mededeling moet ten minste 15 dagen voordat het produkt in de handel wordt gebracht, geschieden. Ingeval het ingrediënt in meer produkten wordt verwerkt, kan met één aanvraag worden volstaan, mits deze produkten op duidelijke wijze ter kennis worden gebracht;

 • g. een verklaring waarin wordt vermeld, of met betrekking tot het ingrediënt waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd, bij de bevoegde instantie van een andere lid-staat reeds een aanvraag tot geheimhouding van het ingrediënt is ingediend, en of aan deze aanvraag gevolg is gegeven.

Artikel 3

[Vervallen per 11-07-2013]

 • 1 Op een verzoek om ontheffing wordt beslist binnen een termijn van vier maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde termijn kan, op grond van uitzonderlijke redenen, éénmaal worden verlengd met twee maanden. Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 11-07-2013]

Bij de verlening van de ontheffing wordt de aanvrager een registratie-nummer toegewezen dat het betrokken ingrediënt op de in artikel 4, eerste lid, onderdeel i, van het Warenwetbesluit kosmetische produkten bedoelde ingrediëntenlijst vervangt.

Artikel 5

[Vervallen per 11-07-2013]

 • 1 Elke wijziging van de op grond van artikel 2 verstrekte gegevens dient te worden medegedeeld.

 • 2 In geval van een verandering van de namen van de kosmetische produkten die het ingrediënt bevatten, moet deze ten minste 15 dagen voordat deze produkten onder hun nieuwe namen in de handel worden gebracht, aan de minister worden medegedeeld.

Artikel 6

[Vervallen per 11-07-2013]

 • 1 De ontheffing wordt verleend voor de duur van ten hoogste vijf jaar.

 • 2 De ontheffing kan desgevraagd, op grond van uitzonderlijke redenen, met ten hoogste drie jaren worden verlengd.

Artikel 7

[Vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Geheimhoudingsregeling cosmetica.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Terpstra

Terug naar begin van de pagina