Tweede Besluit organisatorische inrichting DGOB 1995

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 02-02-1996 t/m 31-01-2005

Tweede Besluit organisatorische inrichting DGOB 1995

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

I.

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Er is een directoraat-generaal Openbaar Bestuur. Het directoraat-generaal Openbaar Bestuur ressorteert rechtstreeks onder de secretaris-generaal.

II.

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het directoraat-generaal Openbaar Besluit is belast met taken op de volgende gebieden:

 • a. de organisatie en de wetgeving met betrekking tot het openbaar bestuur;

 • b. de financiën van gemeenten en provincies (het Gemeentefonds en het Provinciefonds) en de structurele verhoudingen onderling (bijvoorbeeld gemeentelijke herindeling);

 • c. de coördinatie van het bestuursbeleid en de taakverdeling tussen overheden en andere bestuursorganen - waaronder functionele bestuursorganen - alsmede het bevorderen van de decentralisatie;

 • d. de vernieuwing van de bestuurlijke en financiële organisatie;

 • e. het beleid inzake grote steden;

 • f. het beleid inzake sociale vernieuwing alsmede de uitvoering;

 • g. de coördinatie van het integratiebeleid minderheden;

 • h. de coördinatie van de uitplaatsing van asielgerechtigden;

 • i. de uitvoering van de Zorgwet VVTV;

 • j. het algemene beleid inzake de informatievoorziening in de openbare sector.

 • k. de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA);

 • l. de benoeming en de rechtspositie van burgemeesters en commissarissen der Koningin;

 • m. de selectie van archieven.

III.

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De leiding van het directoraat-generaal bestaat uit de directeur-generaal en de directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie, tevens plaatsvervangend directeur-generaal.

IV.

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het directoraat-generaal Openbaar Bestuur bestaat uit:

 • a. de directie Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening (DIBI);

 • b. de directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie (BFO);

 • c. directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden (CIM);

 • d. de directeur Projekten DGOB, tevens ambtelijk opdrachtgever GBA;

 • e. de afdeling kabinetszaken (KZ);

 • f. het bureau secretariaat van de Raad voor het binnenlandse bestuur (Rbb);

 • g. het stafbureau Openbaar Bestuur (SOB).

V.

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De directie Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening is samengesteld uit:

 • a. de afdeling Coördinatie Bestuursbeleid (CB);

 • b. de afdeling Overheidsinformatie-voorziening en Organisatie (OI&O);

 • c. de afdeling Reisdocumenten en bevolkingsadministratie (RDB);

 • d. de afdeling Uitvoering Sociale Vernieuwing (USV);

 • e. het Advies- en Coördinatiepunt Informatiebeveiliging (ACIB).

VI.

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie is samengesteld uit:

 • a. de afdeling Bestuur en Wetgeving (BW);

 • b. de afdeling Financiële Organisatie (FO);

 • c. de Inspectie Financiën Lagere Overheden (IFLO);

 • d. het projektbureau Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie (VBO);

 • e. het projektbureau Vernieuwing Financiële Organisatie (VFO);

 • f. het projektbureau Bestuurlijke Vernieuwing Regio Rotterdam (OOR);

VII.

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden is samengesteld uit:

 • a. de afdeling Europese en Juridische Aangelegenheden;

 • b. de afdeling Asielgerechtigden;

 • c. de afdeling Integratie.

VIII.

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Onder de verantwoordelijkheid van de directeur Projekten DGOB, tevens ambtelijk opdrachtgever GBA, ressorteren:

 • a. het projektenbureau Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens;

 • b. het Bureau Vestigingsregister;

 • c. de Centrale Archief Selectiedienst;

 • d. het projektbureau Overheidsberichtendienst 2000.

X.

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede Besluit organisatorische inrichting DGOB 1995.

XI.

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening en werkt terug tot en met 1 december 1995.

Afschrift van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden gepubliceerd, zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan:

- de directeur van het Kabinet der Koningin;

- de directeuren-generaal;

- de chefs van de directies (staf- en hoofd)afdelingen, diensten, inspecties en rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende bureaus;

- de Inspectie der Rijksfinanciën;

- de Centrale Accountantsdienst van het ministerie van Financiën;

- de Centrale Archief Selectiedienst;

- de beveiligingsambtenaar.

’s-Gravenhage, 26 januari 1996

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven